ספר יוחסין מאמר ראשון/האלף הראשון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר יוחסין מאמר הראשון • אלף הראשון • האלף הבא»


אתחיל לכתוב הדורות. בעזרת השם שוכן ערבות

האלף הראשון[עריכה]

מהיצירה ( א-1) ועד (א' תרנו-1656) המבול אלף ותרנ"ו שנה. כמו שנראה בתורה. (וכמו שכבר אמרנו לעיל בפרטות ובפירוש). והרמב"ם בספר שופטים פרק ט' דהלכות מלכים ומלחמותיהם כתב: אדם נצטווה ששה מצוות. על עבודה זרה. ועל גלוי עריות. וש"ד. ועל הגזל. וברכת השם. ועל הדינים וכו' [אעפ"י שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבינו. והדעת נוטה להן מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטוה. הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר (בראשית ט ד): "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו". נמצאו ז' מצות] ובפרק גיד הנשה סוף דף צ"ב, (חולין צב א): "שלשים מצות נצטוו בני נח ואין מקיימין אלא שלשה. שאין כותבין כתובה לזכרים, ואין שוקלין בשר המת במקולין, ואחת שמכבדין את התורה" (עין שם ברש"י). וכן היה הדבר עד אברהם. בא אברהם נצטוה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחת לפנות היום, (היא הנקראת תפלת מנחה). ויעקב הוסיף גיד הנשה, והתפלל ערבית. ובמצרים נצטווה עמרם (אביו של משה רבינו) במצות יתירות. [עד שבא משה רבינו ונשלמה התורה על ידו]. ובפרק עושין פסין (ערובין יח ב): "אדם הראשון חסיד גדול היה והתענה מאה ושלשים שנה השנים שפירש מאשתו", ובסוף הוליד את שת בדמותו, שקודם לזה נולדו רוחין ושדין משכבת זרע לאונסו. ומתושלח הצדיק בנו של חנוך הנהפך לאש מבשר כפי הקבלה כמו אליהו ז"ל. כמו שאמרו התוספות בפרק אלו טריפות (חולין ס, ב ד"ה שיר זה) כי לקח אותו אלקים וקרא שמו מטטרון. ומת שבעת ימים קודם המבול - רצה לומר מתושלח הצדיק. ואז נח בן ת"ר שנה.