ספר המקבים א ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · ספר המקבים א · ז · >>


 1.  בשנת אחת וחמישים ומאה יצא דמיטריוס בן סלבקוס מרומי ויעל עם מתי מספר לעיר על הים וימלוך שם:
 2. ויהי כאשר בא אל בית מלכות אבותיו ויאחזו בני החיל את אנטיוכוס ואת לוסיאס להביאם אליו:
 3. וייוודע לו הדבר ויאמר אל תראוני את פניהם:
 4. וימיתום החיל וישב דמיטריוס על כיסא מלכותו:
 5. ויבואו אליו כל האנשים הפושעים והרשעים מישראל ואלקימוס היה מנהיגם מחפצו לכהן:
 6. ויאשימו את העם אל המלך לאמור איבד יהודה ואחיו את כל אוהביך וגם אותנו זרה מארצנו:
 7. ועתה שלח איש אשר תאמין לו והלך וראה את כל החרמה אשר עשה לנו ולמדינת המלך וענש אותם ואת כל אשר עזרו להם:
 8. ויבחר המלך את בקחידס מאוהבי המלך המושל בעבר הנהר והגדול במלכות ונאמן למלך:
 9. וישלח אותו ואת אלקימוס הרשע ויקיים לו את הכהונה ויצווהו לעשות נקמה בבני ישראל:
 10. ויסע ויבוא בחיל גדול לארץ יהודה וישלח מלאכים אל יהודה ואל אחיו בדברי שלום במרמה:
 11. ולא שמעו לדבריהם כי ראו אשר באו בחיל גדול:
 12. ויאספו אל אלקימוס ובקחידס קהל סופרים לדרוש צדק:
 13. וראשונים החסידים היו בבני ישראל ויבקשו מהם שלום:
 14. כי אמרו איש כהן מזרע אהרון בא בחיל ולא יעשה לנו עוולה:
 15. וידבר אליהם דרי שום וישבע להם לאמור לא נבקש לכם רעה ולאוהביכם:
 16. ויאמינו לו ויקח מהם שישים איש וימיתם ביום אחד כדבר אשר כתב:
 17. בשר חסידך ודמם שפכו סביבות ירושלים ואין קובר:
 18. ויפול פחדם ואימתם על כל העם כי אמרו אין בהם צדק ומשפט כי עברו את הברית ואת השבועה אשר נשבעו:
 19. וילך בקחידס מירושלים ויחן בבית זית וישלח ויאסוף רבים מן האנשים הנמלטים אשר אתו ואחדים מן העם וישחטם אל הבאר הגדולה:
 20. ויקיים את הארץ לאלקימוס וישאר אתו חיל לעזר לו וילך בקחידס אל המלך:
 21. וילחם אלקימוס על הכהונה הגדולה:
 22. ויקבצו אליו כל עוכרי עמם ויתפשו ארץ יהודה ויעשו רעה רבה בישראל:
 23. וירא יהודה את כל הרעה אשר עשה אלקימוס ואשר אתו בבני ישראל הרעו מן הגויים:
 24. ויעבור בכל גבולות יהדוה מסביב ויעש נקמה באנשים הנמלטים ויעצרו מעבור בארץ:
 25. וכאשר ראה אלקימוס כי חזק יהודה ואשר אתו ויוודע כי לא יוכל לעמוד בפניהם וישב אל מלך ויאשימם רעות:
 26.  וישלח המלך את ניקנור אחד משריו הנכבדים והשונא והאויב לישראל ויצו עליו להשמיד את העם:
 27. ויבוא ניקנור לירושלים בחיל גדול וישלח אל יהודה ואחיו במרמה בדברי שלום לאמר:
 28. אל נא תהי מריבה ביני וביניכם אבוא במתי מעט למען אראה את פניכם בשלום:
 29. ויבוא אל יהודה וישראל איש לשלום רעהו והאורבים היו נכונים לחטוף את יהודה:
 30. ויוודע הדבר ליהודה כי בא אליו במרמה וימהר לשוב ממנו ולא חפץ עוד לראות את פניו:
 31. וידע ניקנור כי נגלתה עצתו ויצא לקראת יהודה במלחמה אל כפר שלמה:
 32. ויפלו מאשר עם ניקנור כחמש מאות איש וינוסו אל עיר דוד:
 33.  ואחר הדברים האלה עלה ניקנור אל הר ציון ויצאו מן הכהנים מבית המקדש ומזקני העם לשאול לו לשלום ולהראותו את העולה המקרבת בעד המלך:
 34. ויהתל בהם וילעג להם ויטמאם וידבר בגאון:
 35. וישבע באפו לאמור אם לא ימסר יהודה ומחנהו בידי עתה והיה כאשר אשוב בשלום ושרפתי את הבית הזה ויצא בחרי אף גדול:
 36. ויבואו הכהנים ויעמדו לפני המזבח וההיכל ויבכו ויאמרו:
 37. אתה בחרת את הבית הזה למען יקרא שמך עליו להיות בית תפילה ותחינה לעמך:
 38. עשה נקמה באיש הזה ובמחנהו ונ]לו בחרב זכור חרפותיהם ואל תתן להם תקומה:
 39.  וילך ניקנור מירושלים ויחן בבית חורון ויבוא לקראתו חיל ארם:
 40. ויהודה חנה בחדשה בשלושת אלפים איש ויתפלל יהודה ויאמר:
 41. כאשר חרפו אשר באו מעם מלך אשר יצא מלאכך ויך בהם מאה ושמונים וחמישה אלף:
 42. כן תגוף את המחנה הזה לפנינו היום וידעו הנשארים כי רעה דיבר אל מקדשך ושפוט אותו כרשעתו:
 43. ויאסרו המחנות במלחמה כשלושה עשר לחודש אדר וינגף מחנה ניקנור ויפול הוא ראשון במלחמה:
 44. וכראות מחנהו כי נפל ניקנור וישליכו את נשקם וינוסו:
 45. וירדפו אותם דרך יום אחד מחדשה עד לבוא גזר ויריעו אחריהם בחצוצורות התרועה:
 46. ויצאו מכל כפרי יהידה מסביב ויסובו אותם ויפנו אלה נוכח אלה ויפלו כולם בחרב ולא נשאר בהם עד אחד:
 47. ויקחו את השלל ואת הביזה ואת ראש ניקנור כרתו ואת ימינו אשר שלח בגאון ויביאום ויתלום על יד ירושלים:
 48. וישמח העם מאוד ויעשו את היום ההוא ליום שמחה גדולה:
 49. ויקיימו לעשות שנה שנה את היום הזה בשלושה עשר לאדר:
 50. ותשקוט ארץ יהודה ימים מעטים:

<< · ספר המקבים א · ז · >>