סדר עולם רבא פרק כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם רבא · פרק כו · >>

ויהי בשלשים שנה וגו' (יחזקאל א א), היו שלשים שנה משנמצא הספר בית ה', ברביעי בחמשה לחדש וגו', היה היה דבר ה' וגו' (יחזקאל א' א'), ואבוא אל הגולה תל אביב וגו' ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם (יחזקאל ג טו), לאחר שבעת ימים נאמר לו, ואתה שכב על צדך וגו', ואני נתתי לך את שני עונם וגו' (יחזקאל ד), מלמד שהיו ישראל מכעיסין לפני הקדוש ברוך הוא, משנכנסו לארץ ועד שיצאו ממנה שלש מאות ותשעים שנה, וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני וגו' (יחזקאל ד ו), מלמד שהיו בית יהודה מכעיסין לפני הקדוש ברוך הוא, משגלו עשרת השבטים ועד שחרבה ירושלם ארבעים שנה, נמצאו כולם ד' מאות ושלשים שנה, ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וגו' (יחזקאל ח א), מלמד שהיתה אותה שנה מעוברת, ותהי ותפל עלי שם יד אדני ה' (יחזקאל ח' א'), באותה שעה הראהו המקום ליחזקאל כבוד השכינה שמסתלקה מתוך הבית, וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ וגו' (יחזקאל י יט), ואומר ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר וגו' (יחזקאל יא כג), אתה מוצא אותם עשר מסעות לשכינה, ויהי בשנה השביעית בחמשי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל וגו', ויהי דבר ה' אלי לאמר, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת וגו' הלדרש אתי וגו', התשפט אתם וגו' (יחזקאל כ), באותה שעה כרת צדקיהו ברית את כל העם וגו', לשלח איש את עבדו וגו', וישובו אחרי כן וישיבו וגו' (ירמיה לד), ואומר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו (ירמיה לד יח), למרוד במקום, שתמצא אומר אלו ואלו מתוך מרד, באותה שעה מרד צדקיהו במלך בבל, והלך וסמך על מלכי מצרים, כשתמצא לומר אלו נסמכו על מלכי מצרים, ואלו נסמכו על מלכי מצרים, אלו גלו שלש גליות, ואלו גלו שלש גליות, אלו עשו ג' שנים במצורה, ואלו עשו ג' שנים במצורה, אלו אכלו בשר בנים ובנות, ואלו אכלו בשר בנים ובנות, וכן הוא אומר בדרך אחותך הלכת ונתתי כוסה בידך וגו' (יחזקאל כג לא), בשנה השמינית לצדקיהו, בא חיל מלך בבל על ירושלם וגו', וחיל פרעה יצא ממצרים וגו' (ירמיה לז ה), וחיל פרעה שטף עזה, וחזר למצרים, ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר, בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה (יחזקאל כד), בעשרה בטבת, בשנה העשרית בעשרי בשנים עשר לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם שים פניך על פרעה מלך מצרים והנבא עליו ועל מצרים כלה (יחזקאל כט), אותו הזמן הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות, ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר ה' אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין כי לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר ה' הוא (ירמיה לב), ויהי באחת עשרה שנה בראשון בשבעה לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי וגו' (יחזקאל ל), ויהי באחת עשרה שנה בשלישי באחד לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם אמר אל פרעה מלך מצרים ואל המונו אל מי דמית בגדלך (יחזקאל לא), ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם יען אשר אמרה צר על ירושלם האח נשברה דלתות העמים נסבה אלי אמלאה החרבה (יחזקאל כו), בשלשה בתשרי אחר חורבן הבית נ"ב יום נהרג גדליה בן אחיקם בן שפן והיהודים אשר היו במצפה, ושאר הפליטה הלכה למצרים, וירמיה וברוך עמהן, ויהי בשתי עשרה שנה בעשרי בחמשה לחדש לגלותינו בא אלי הפליט מירושלם לאמר הכתה העיר (יחזקאל לג כא), ויהי בשתי עשרה שנה בשני עשר חדש באחד לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית וגו', ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר ה' אלי לאמר, בן אדם נהה על המון מצרים והורדהו (יחזקאל לב), אותה שעה הראה ליחזקאל שהאומות נדונין לבאר שחת, בשנת עשרים ושלש לנבוכדנצר נתנה צור בידו, ושטף את כל היהודים שהיו בעמון ומואב ובסביבות ארץ ישראל, נפש שבע מאות ארבעים וחמשה, בשנת עשרים ושבע לנבוכדנצר נתנה מצרים בידו, ונשא המנה ושלל שללה ובזז בזה והיתה שכר לחילו (יחזקאל כט יט), והגלה ירמיהו וברוך לבבל, בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד ה' ויבא אתי שמה (יחזקאל מ א), אותה שעה הראה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל במראה את תבנית הבית לעתיד לבא.