סדר עולם זוטא פרק תשיעי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם זוטא · פרק תשיעי · >>

פרק תשיעי.[עריכה]

ומלך אגריפס בן [המלך] הורודוס. ומלך אחריו מונבז בנו. ושכיב שמעיה. ועמד אחריו שכניה וחכמים דברוהו: בשנת מאה ושלש למלכות הגרים. היא שנת ארבע מאות וארבעים [ועשרים] שנה לבנין הבית ו[היא] שנת שלשת אלפים וח' מאות חמשים [ועשרים] ושמנה שנים לבריאת עולם. בא אספסיאנוס והחריב הבית. והגלה את ישראל ובתים הרבה מבית דוד ויהודה. לאספמיא היא ספרד: והיא היתה שנת מאה ושמונים לאדום [1] שמלכו לפני הבית (פירש רש"י בעוד הבית קיים). ובשנת חמשים ושתים לחורבן הבית חרבה ביתר: בשנת מאה וששים ושש לחרבן הבית אתו פרסאי על רומאי. ושכיב שכניה. ועמד אחריו חזקיה בנו. חכמים דברוהו: ושכיב חזקיה ונקבר בארץ ישראל. בגבעת ארבאל אשר ליהושע בן נשרף[2] הכהן במזרח העיר: ועמד אחריו בנו וחכמים דברוהו. וכד שכיב פש נתן במעי אמו הוא [3] נתן דצוציתא: ושכיב נתן. ועמד אחריו [4] רב הונא בנו. חכמים דברוהו: ושכיב (עקוב) ועמד נחום בנו. חכמים דברוהו: רב הונא ורב חננא ורב מתנא ורב חננאל חכמים שלו: ושכיב נחום. ועמד יוחנן חכמים דברוהו רב חננאל חכם שלו: ושכיב יוחנן ועמד שפט בנו חכמים דברוהו. ורב חננאל חכם שלו: ושכיב שפט ועמד אחריו ענן בנו חכמים דברוהו. ורב שמואל חכם שלו: וסליק פסא בר נצר דא ואחרבה לנהרדעא: ושכיב [5] רב הונא ונקבר בארץ ישראל אצל רבי חייא רבא: ועמד [6] נתן בנו חכמים דברוהו: רב יהודה בר יחזקאל ורב ששת חכמים שלו: ואחסינו מלכותא פרסאי בשנת מאתים וארבעים וחמשה לחרבן הבית וגזרו פרסאי שמדא על יהודאי.

ושכיב נתן. ועמד נחמיה בנו חכמים דברוהו. רב שזבי חכם שלו: ושכיב נחמיה. ועמד עקביה בנו חכמים דברוהו. רבא[7] ורב אדא חכמים שלו. ובימיו [8] סליק (שבור) לארמאי וכבשה. ושכיב מר עקבן דצוציתא ונקבר בארץ ישראל: ועמד אחריו הונא מר אחיו חכמים דברוהו. אביי ורבה[9] ורב יוסף בר חמא חכמים שלו. ובימיו סליק שבור לנציבא[10] וכבשה: ושכיב הונא מר. ועמד [אחריו] עוקבא אחיו. חכמים דברוהו: רב חננאל חכם שלו: ומת עוקבא. ועמד אחריו אבא בן אחיו בן מר עקבן. רבא ורבינא חכמים שלו: בשנת ארבע מאות ושש עשרה שנה לחרבן הבית קם עלמא בלא מלכא. ושכיב אבא. ועמד אחריו מר כהנא אחיו. רב ספרא חכם שלו. ושכיב מר כהנא ועמד אחריו רב ספרא אחיו. רב אחא מדפתי חכם שלו:

ושכיב מר זוטרא ועמד אחריו כהנא בנו. רבנא חכם שלו: ושכיב רב כהנא ועמד אחריו רב הונא מר אחיו. רב אחא מדפתי בר חנילאי חכם שלו: ושכיב ועמד אחריו רב הונא אחי אביו בר רב כהנא: רב מרי ומר חנינא רבא חכמים שלו:

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ שמלכו. משפשטה מלכותן בכל העולם (הגהות יעבץ).
  2. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה המבורג קארעץ לעמבערג ווארשויא. בדפוסי זאלקוא ולונדריש: שרף.
  3. ^ נתן דצוציתא. יש בזה בלבול. דבגמרא משמע שהיה בימי רב יוסף. וכ"מ בספר הלז בסמוך וכבר העיר בזה בש"י. וצ"ל דתרי הוו. והכי מוכח לקמן בהדיא: (הגהות יעבץ).
  4. ^ רב הונא בנו זה היה ר"ג בזמן ר' כדאי' בהוריות. (הגהות יעבץ).
  5. ^ רב הונא. זה אינו ר"ג אלא ר"י בסורא והיה תלמיד רב ושמואל. וקצור יש כאן (הגהות יעבץ).
  6. ^ נתן בנו. של ענן: (הגהות יעבץ).
  7. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ זאלקוא לעמבערג ווארשויא ולונדריש. בדפוס המבורג: רבה.
  8. ^ סליק שבור לארמיא. נ"ל שכצ"ל: (הגהות יעבץ).
  9. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ זאלקוא לעמבערג ווארשויא ולונדריש. בדפוס המבורג: ורבא.
  10. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ זאלקוא לעמבערג ווארשויא ולונדריש. בדפוס המבורג: לנציבין.