סדר עולם זוטא פרק עשירי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם זוטא · פרק עשירי

פרק עשירי.[עריכה]

ובגויה[1] כלון דבית דוד והכי הוה (מעשה)[2]. אתתיה דרב הונא ריש גלותא ברתיה דמר רב חנינא ריש מתיבתא הוה: ורב חנינא גברא (רבה) הוה: ופריש ואזיל דיינא דריש גלותא למתא דרב חנינא ריש מתיבתא ובעא למעבד פרקא. ולא שבקיה [רב חנינא] ריש מתיבתא: ואתא לקמיה ריש גלותא: ופקיד ריש גלותא ושדר ואתייה ל[רב חנינא] ריש מתיבתא. ופקיד עליה ואותביה בהדי פילי [ד]מתא כולי ליליא: למחר אתייה ופקיד ושמטו לכל מזייה דדיקניה. ולא למיתן ליה אושפיזא. ואזל [רב חנינא] ריש מתיבתא ויתיב בבי כנישתא רבתי. ובכא ומלא קוקיזא [כד] דדמעי ושתייה: ונפל מותנא בבי ריש גלותא: ומיתו כולהו בחד ליליא: ופש מר זוטרא בכריסה דאימיה: וחזא ההוא ליליא מר רב חנינא [ריש מתיבתא] בחלמא. דעל לבוסתנא דארזי ושקל נרגא וקטל לכל ארזי דהוו ביה: ופש חדא ארזא זוטרא תחות ארעא: דלי נרגא למקטליה: ואתא גברא סומקא סבא: אמר ליה אנא דוד מלך ישראל. והאי בסתנא דילי הוא. את מאי הוה לך בהדייהו דקטלתינהו. מחייה בהפתקא. ואהדרינהו לאנפיה לאחוריה: ואיתער ומהדרי' אנפיה לאחוריה: אמר להו לרבנן פש מבית דוד חד: אמרו ליה לא פש מנהון חד שום אנש. אלא ברתך דמעברא: ואזל וגנא על בבא דילה במטרא ובשמשא עד דילדה. וכד ילדה [3] תרצן אנפיה כדרכן. ושקליה לגביה ואקרייה ושווייה גברא רבא: חד חתן הוה לבית דוד. והוה רב פחדא שמיה: כד חזייה דמית בית דוד. שקל ממונא ושוחדא[4] למלכא ושווייה רישא. וכד הוה מר זוטרא בר חמש עשרה שנים. אזל הוא וריש מתיבתא לגבי מלכא. ושקליה לראשותיה. מן רב פחדא: וההוא רב פחדא עייל ליה דודבא בנחיריה. ואיתפח עד דמית: משום הכי ציירין דבית דוד דודבא על חותמיהו: וחיה[5] מר זוטרא ריש גלותא עשרים שנים. ומר רב חנינא ורב סמא ורב יצחק חכמים שלו: ובימיו נהרג מר רב יצחק ריש מתיבתא: ובההוא יומא [6] נפק רבא[7] מיד גדול (מר זוטרא) זכר נשיאנו לחיי העולם הבא. איתחזי ליה עמודא דנורא ונפקו בהדיה ארבע מאה גברין. ועבדו קרבא עם פרסאי. ואורית מלכותא וגבא גזיאתא שבע שנין: ובסוף שבע שנין חטוא[8] הנך דנתקי דהוו בהדיה. ואשכחינון דהוו שתויי יין נסך. וקא מזנאן בבית מלכי גוים: ואסתלק עמודא דנורא דהוה סגי קמיה. ונקטוהו פרסאי וקטלוהו וצלבוהו לריש גלותא מר זוטרא ולריש מתיבתא על גשרא דמחוזא: ופקיד מלכא ושבייה מתא דריש גלותא. ובההוא יומא [9] (דאקטיל) איקטיל מר זוטרא ריש גלותא. זכר נשיאנו לברכה. [10] ואיתיליד (אתיליד) ליה ברא. וקריוהו מר זוטרא על שמיה דאבוה: וערקו דבית דוד: ותלתין שנין לא יכיל מר אהונאי לגלויי אנפיה. ומר רב גיזא אחוי דאבוהון דבית מר רב נהילאי אזל ויתיב בנהר צבא: ומר זוטרא בר מר זוטרא ריש גלותא סליק ליה לארץ ישראל. ועיילוהו בריש פירקיה:

ובשנת ארבע מאות וחמשים ושתים שנה לחרבן הבית. היא שנת ארבעת אלפים ומאתים ושמונים לבריאת עולם. עלה לארץ ישראל והיה ראש סנהדרין. ואחריו רב גוריא: ואחריו מר זוטרא בנו: ואחריו רב יעקב בנו: ואחריו רב מיגס בנו: ואחריו רב נחמיה בנו: ואחריו רב אבדימי בנו: שמונים ושבעה דור: וכולם שמונים ושבעה כלל שמותם: ורב אביי [אבדימי] הוליד את רבי יעקב. ואת רבי פנחס. ואת רבי עזריה. ורבי פנחס הוליד את רבי חצוב. הרי שמונים ותשעה דור:

סליק סדר עולם זוטא. [עם תוספות פרטי שנות דורות בסיעתא דשמיא]:

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ כ"ה בדפוסי זאלקוא ולונדריש. וראו הגהות יעבץ.
  2. ^ כ"ה בדפוס המבורג. בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ לעמבערג ווארשויא: והכי הוא.
  3. ^ תרצן אנפיה. דר"ח: (הגהות יעבץ).
  4. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ זאלקוא לעמבערג ווארשויא ולונדריש. בדפוס המבורג: ושחדיה.
  5. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה המבורג קארעץ לעמבערג ווארשויא. בדפוסי זאלקוא ולונדריש: והיה.
  6. ^ נפק ברא. יצא חוצה להלחם ולהנקם מפרסיים שהרגו לרי"צ. ומיד גדול ט"ס. ונראה שצ"ל מר זוטרא. או ריש גלותא. (הגהות יעבץ).
  7. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ לעמבערג ווארשויא. בדפוס המבורג: ברא.
  8. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה קארעץ ווארשויא. בדפוס המבורג: חטאו. בדפוסי זאלקוא ולונדריש: חטו.
  9. ^ אקטיל נ"ל צ"ל דאקטיל כו': (הגהות יעבץ).
  10. ^ ואיתיליד. נ"ל שצ"ל אתיליד (הגהות יעבץ).