נתיבות המשפט/ביאורים/קעג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · נתיבות המשפט · ביאורים · קעג· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

אמת המים:    ע' בשו"ת הריב"ש דאם בא א' לסלק לחבירו מרוצת המים וכשמסלק מזיק המים להמסלק עצמו על המסלק בעצמו לתקן המרוצת המים שלא יזיק לעצמו ואין על השני לסלק אף שהמים שלו הן המזיקין כיון שבגרמת המסלק הוא מזיק:

ואם נפל אזלא:    עב"י ס"ס זה שהביא תשובת הרשב"א שכתב בהדיא דמיירי שהבאר נשאר לשותפות וקנו ממנו הדרך ואם נפל כותלי הבאר אף שחזרו ותקנו שוב אין לו דרך דלבאר זה נשתעבד ולא לבאר אחר ע"ש והוא תמוה מאוד בעיני דהא בהדיא כתב הסמ"ע בשם הרשב"א לעיל בסי' קנד ס"ק ך"ה דכל שגוף הדבר שנשתעבד לו ישנו בעולם לא נסתלק השיעבוד כמו בנפל הכותל שהחלון בתוכו וכן בנתקלקל המרזב ע"ש ולזה נראה דה"ה בהדינים המבוארים בסי' רי"ד בחדר שלפנים הימנו במקום שזוכה בהדדך או שקנה ממנו הדרך דאף אם נפל החדר וחזר ובנאו דיש לו עדיין הדרך כיון שהמקום שעליו הדרך שנשתעבד לו ישנו בעולם לא הפסיד הדרך אף שנתקלקל החדר וחזר ובנאו ומה שהביא הרשב"א ראיה מהרשב"ם ס"פ המוכר את הבית לא ידעתי שום ראיה משם דברשב"ם כתב שם כשנפל הבור ודות ושוב א"א לתקנו שוב אין לו דרך זהו אמת ברור שלא נתן לו דרך רק לצורך בור ולא לצורך דבר אחר אבל כשחזר ותיקנו ונכנס לצורך בור מה"ת יפסיד הדרך כיון שהדבר שנשתעבד ישנו בעולם ולא אישתמיט שום פוסק לכתוב כן גבי בור ודות כשנפל הבור וחזר ותיקנו שהפסיד הדרך ואפשד דמיירי שפירש בתנאי בשעת קנין הדרך שלא יהיה לו דרך רק לאותו כור ולכך כשנפל אזדא וקמ"ל הרשב"א שם דדוקא כשנפל כותליו וחזר ובנאן שוב לא נקרא אותו בור אבל כשנפל זבלים בתוכו וחזר והוציאן מיקרי אותו בור דלא הוי רק כמסיר כיסויו:

וחזר והוציאן:    מיקרי אותו בור דלא הוי רק כמסיר כיסויו: