משתמש:Uziel302/typos

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לאחר הוספת importScript('משתמש:Uziel302/typos.js'); לדף משתמש:YOURNAME/common.js, יופיעו כפתורים חדשים המאפשרים תיקון תקלדות בקליק.

תוכן עניינים

פעדאן - מאמר ראשון[עריכה]

הוחשים->החושים? הקשר: ~~~ יולידו לנו שוא אשר תפשו מצורת הוחשים, תחת אור יביאו חושך וערבוב, ויפילו עצלו ~~~

לקוטי מוהר"ן ד[עריכה]

ליששראל->לישראל? הקשר: ~~~ הדור נקרא אם, על שם שהוא מיניק ליששראל באור תורתו, והתורה נקראת חלב, כמו שכתוב ~~~

ספר שקל הקודש[עריכה]

המתתקן->המתקן? הקשר: ~~~ וזהו סוד עשייה שהוא סוד התקון המתתקן בתקון על הכל וזהו גודל המעלה העולה על ה ~~~

ספר שקל הקודש[עריכה]

המוחבר->המובחר? הקשר: ~~~ ה והתעוררות התשוקה כענין היין המוחבר אשר אמרנו שהוא מעורר האהבה והחבה ובהדב ~~~

ספר שקל הקודש[עריכה]

היסדות->היסודות? הקשר: ~~~ ות נתהוות בסוד ארבע היסודות כי היסדות ארבעתם עומדים על משמרתם כל אחד לעשות מ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק חושן משפט/הלכות מצרנות[עריכה]

שששניהם->ששניהם? הקשר: ~~~ י שששניהם קרים וכן מים הורא קר ולח ורוח לח וחם וכ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק חושן משפט/הלכות מצרנות[עריכה]

המלחוקת->המחלוקת? הקשר: ~~~ י המלחוקת ובפרט שחלקו על צדיקי אמת וכשרז ~~~

לקוטי מוהר"ן ה[עריכה]

לששמאל->לשמאל? הקשר: ~~~ המלאכים העומדים לששמאל, ולא יקטרגו. כמו שכתוב ([[דניאל ד]]): ~~~

לקוטי מוהר"ן ה[עריכה]

ותעששה->ותעשה? הקשר: ~~~ ת תשבר ותעששה ממנה ה ~~~

לקוטי מוהר"ן ה[עריכה]

ותעששה->ותעשה? הקשר: ~~~ א, ותעששה מאותיות חמץ מצה, ~~~

לקוטי מוהר"ן ה[עריכה]

יששיגו->ישיגו? הקשר: ~~~ כל באיה לא ישובון, ולא יששיגו ארחות חיים ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

ח יצוניות-> חיצוניות? הקשר: ~~~ ל שבחינת החכמותח יצוניות שהם הד' מלכיות רוצים להתגבר להמשיך זה ה ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

התעורות->התעוררות? הקשר: ~~~ תפלה שבשחרית שכל התקונים שהם התעורות השינה ויפנה ויטול ידיו וציצית ותפילין ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

התברות->התרבות? הקשר: ~~~ רצו להשכיח התורה והמצות על ידי התברות חכמות חיצוניות שהם בחינת מלכות הרשעה ש ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

הגגדול->הגדול? הקשר: ~~~ גדול ביותר צריך לבקש לעצמו רבי הגגדול ביותר כנ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

שיכולם->שלכולם? הקשר: ~~~ ומים חדשים בתחבולות נפל אות עד שיכולם לקרב נפשות רבות יותר ויותר ולרפ אות אפ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות השכמת הבוקר/הלכה ד[עריכה]

המלוכת->המלכות? הקשר: ~~~ וכחת מוסר ממשיכין חיים להחיות המלוכת חכמה תתאה הנ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

בודואי->בוודאי? הקשר: ~~~ ושיט המאכל לפיו וכו' עיין שם כי בודואי צריכין להמשיך על עצמו בושה גדולה בשעת ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

כשריים->כשירים? הקשר: ~~~ ר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשריים. ועל כן היה צריך הכהן גדול ליכנוס לפני ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

השעירי->העשירי? הקשר: ~~~ ת הגורל שהיה צריך להטיל על שני השעירי עיזים שהם שני מיני עזות. עזות דקדושה הע ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

וללקחה->ולקחה? הקשר: ~~~ רהם שהוא בחינת המוחין הקדושים וללקחה לבית פרעה הרשע. אבל ה' לא יעזבנה בידו אד ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

לכלוכם->לכולכם? הקשר: ~~~ רחקו על ידי זה מחמת שהם יודעים לכלוכם וטינופם בעונות רחמנא ליצלן אינם מאמינ ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילין/הלכה ו[עריכה]

המותרי->המותרת? הקשר: ~~~ ם לשון שערות. וכל אלו השערות הם המותרי מוחין שמהם כל ההרהורים והבלבולים הבאי ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

מהמחין->מהמחסן? הקשר: ~~~ ינת והארץ האירה מכבודו . שנמשך מהמחין שנמשכין בכל יום על ידי השפעת הנעם העלי ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

המתקות->המתוקות? הקשר: ~~~ ראש השנה שצריכים להמתיקם בכמה המתקות כידוע. כי מחמת שאז צריכין לעורר נעם העל ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

שנתקים->שנתקדם? הקשר: ~~~ תו יתברך ומודים במלכותו יתברך שנתקים ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מל ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

השתפות->השתתפות? הקשר: ~~~ דה ונקדה טובה שלו להכניסה לתוך השתפות הקדוש של כלל הקבוץ הקדוש, שעל ידי זה לא ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

החדושי->החודשי? הקשר: ~~~ בני ישראל לשוב לה' יתברך. כי כל החדושי תורה האמתיים הם בחינת כלים וצמצומים קד ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות תפילת המנחה[עריכה]

ונעדתי->נועדתי? הקשר: ~~~ דש והמשכן שנקרא אהל מועד בחינת ונעדתי אליך שם , ששם מתיחדין ומתקשרין ישראל עם ~~~

אינטלגנציה לשבת פ[עריכה]

מוסיליני->מוסוליני? הקשר: ~~~ מוסיליני הקסים בהופעותיו את ההמונים. ~~~

ספר החשמל[עריכה]

תתנועת->תנועת? הקשר: ~~~ י בכל הנבראים מתוך תתנועת כל א' וא' מן המחנות ~~~

אברבנאל על דברים י יב[עריכה]

בבחינם->בבחינת? הקשר: ~~~ צל מהעונשים בעבור היראה. ואינם בבחינם החסדים והטובות אשר עשה עמנו יתברך, שהי ~~~