משתמש:Seyegd/שנות מספר/עמודי שש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זו עדיין טיוטה, אודה לכל מי שיעזור להרחיב ולנסח. מקורות בחלק השני.

הסברים על צורות התאריכים ניתן למצוא כאן.

התורה קדמה לכל, אחריה נברא כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח ותשובה וגן עדן וגיהנם.

עברו 974 דור שכל אחד 750 יום דהיינו סך הכל 2000 שנה ואז בתחילה נברא יום שבת באות ב'.

ובמוצאי יום שבת ההוא התחיל האלהים לעשות מלאכה בעולם. בתחילת ליל ראשון כה באלול שנת א שהוא 29 בבתולה הרים שבתאי 1, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמים וארץ תהו ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כשנבראו ברא שמים ואחר כך ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואחר כך נטה שמים. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו. הארץ על מה עומדת על העמודים עמודים על המים מים על ההרים הרים ברוח רוח בסערה סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן יום 1 לספירה שנברא באות ג'.

בכו באלול שנת א שהוא 30 בבתולה הרים שבתאי 1, ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני. שבעה רקיעים הן ואלו שמותם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. באותו יום נבראו המלאכים ואש הגיהנם. עד כאן יום 2 לספירה שנברא באות ד'.

בכז באלול שנת א שהוא 31 בבתולה הרים שבתאי 1, ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים היה מרחיב והולך עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו. ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומר בעצמן אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביא למה אמר למינהו באילנות ועוד קל וחומר ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקדוש ברוך הוא למינהו אנו על אחת כמה וכמה מיד כל אחד ואחד יצא למינו ועמד על פתח קרקע פתח שר העולם ואמר יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו. כיון שנברא הברזל התחילו האילנות מרתתים אמר להן מה לכם מרתתין עץ מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניזוק. עד כאן יום 3 לספירה שנברא באות כ'.

1 מאזנים 1 - כח אלול א בתחילת הלילה נתלו המאורות ברבע היום נפלה תקופה - 4.

2 מאזנים 1 - כט אלול א דגים ועופות - 5.

3 מאזנים 1 - א תשרי ב חיות ואדם ונולדו קין וגורשו - 6.

4 מאזנים 1 - ב תשרי ב שבת היתה אורה שלשים ושש שעות, בתחילת היום החלו שבעת הכוכבים לשמש - 7.

5 מאזנים 1 - ג תשרי ב הוציא אדם אור ובכה עם חוה ובבוקר הקריב חד קרן - 8.

14 מאזנים 1 - יב תשרי ב הרתה חוה - 17.

17 מאזנים 1 - טו תשרי ב נולדו הבל - 20.

25 קשת 1 - ישב בתענית - 88-95.

1 גדי 1 - עשה ימים טובים - 96-103.

24 קשת 2 - עשה אלו ואלו ימים טובים - 453-468.

טו ניסן מא הביאו קין והבל מנחה ונהרג הבל

תחילת קלב נולד שת

תחילת רלז נולד אנוש

תחילת שכז נולד קינן

תחילת שצז נולד מהללאל

תחילת תסב נולד ירד

תחילת תרכד נולד חנוך

תחילת תרפט נולד מתושלח

תחילת תתעו נולד למך

תחילת תתקלב מת אדם

תחילת תתקפז אין חנוך

תחילת אמד מת שת

תחילת אנח נולד נח

תחילת אקמב מת אנוש

תחילת ארלז מת קינן

תחילת ארצב מת מהללאל

תחילת אתכד מת ירד

אתקלז נגזר המבול

תחילת אתקנח נולד יפת

אתקס נולד שם

אתרה החל לבנות תיבה

תחילת אתרנג מת למך

י מרחשון אתרנז נכנסו לתיבה - 604538.

יא מרחשון אתרנז מת מתושלח - 604539.

יז מרחשון אתרנז החל המבול - 604545.

כז כסלו פסק הגשם - 604585.

א סיון החלו לחסור - 604735.

יז סיון נחה התיבה - 604751.

י תמוז נשלח העורב - 604774.

יז תמוז נשלחה היונה - 604781.

כד תמוז הביאה עלה זית - 604788.

א אב אתרנז נראו ראשי ההרים וישבה בהם - 604795.

א תשרי אתרנח חרבו המים - 604854.

כז מרחשון אתרנח יבשה הארץ - 604910.

תחילת אתרס נולד ארפכשד

תחילת אתרצה נולד שלח

תחילת אתשכה נולד עבר

תחילת אתשנט נולד פלג

תחילת אתשפט נולד רעו

תחילת אתתכא נולד שרוג

תחילת אתתנא נולד נחור

תחילת אתתפ נולד תרח

תשרי אתתקנ נולד אברם

קיץ אתתקנ נולד נחור

אתתקנא נולד הרן

תשרי אתתקנג הכיר אברם את בוראו

אתתקנז נשא הרן אשה

אתתקנח נולד לוט

קיץ אתתקנט נולדה שרי

תחילת אתתקסג ניפץ ונכלא

תחילת אתתקסו הועבר מכותא לקרדו

תחילת אתתקעג הושלך

בשנת אתתקעד נשא אברם את שרי

אתתקצז נפלגה הארץ

תחילת אתתקצח נבנו סדום ועמרה אדמה וצביים ומת פלג

תחילת אתתקצט נבנתה בלע היא צער ומת נחור

אתתקצט נכבשו ערי הכיכר

תחילת בא החלו שנות תורה

תחילת בח מת נח

ביא מרדו ערי הכיכר באמרפל

טו ניסן ביט ברית בין הבתרים

בכד יצאו מחרן

טו ניסן בכד נלקחה שרה לפרעה

תמוז בכד עלה ונלחם

תחילת בכח מת רעו

סוף בלד נשא את הגר

תשרי בלו נולד ישמעאל

י תשרי במט נמולו

יב תשרי במט באו המלאכים

יג תשרי נהפכו ערי הככר

יד תשרי ישבו במערה

טו תשרי שכב עם הבכירה

יו תשרי שכב עם הצעירה

יז תשרי יצא שם רע

יח תשרי נסע אברהם לגרר

יט תשרי טבלה שרה ונלקחה

כ תשרי במט הושבה והרתה

טו ניסן במט נולד יצחק

כב ניסן במט נמול

קיץ במט כרתו אברהם ואבימלך ברית

תחילת בנא מת שרוג

טו ניסן בנא נגמל יצחק

טו ניסן בסב גורש ישמעאל

בסה ביקור ראשון

בסח ביקור שני

קיץ בעה עבר מבאר שבע לחברון

תשרי בעו נולדה רבקה

תחילת בפה מת תרח

כז אלול בפה נסה את אברהם

כח אלול בפה הלך אל המקום

א תשרי בפו נעקד יצחק

מרחשון בפו מתה שרה

חורף בפט נשא יצחק את רבקה

תחילת בצח מת ארפכשד

טבת בקט התפללו והרתה

תשרי בקי נולדו עשו ויעקב

תשרי בקכג גדלו הנערים

תשרי בקכה מת אברהם ונמכרה הבכורה

תחילת בקכח מת שלח

בקמט נשא עשו את יהודית ובשמת

תחילת בקס מת שם

טו ניסן בקעב התברך יעקב

סוף בקעב הלך לבית עבר ונולדו לאה ורחל ומת ישמעאל ונישאה מחלת

אדר בקפז הגיע ללבן

ניסן בקפז החל לעבוד

תחילת בקפט מת עבר

ניסן בקצד נשא את לאה ורחל

תשרי בקצה נולד ראובן

ניסן בקצה נולד שמעון

תשרי בקצו נולד לוי

אייר בקצו נולד יהודה

כסלו בקצז נולד דן

תמוז בקצז נולד נפתלי

שבט בקצח נולד גד

אלול בקצח נולד אשר

אייר בקצט מצא ראובן דודאים

מרחשון בר נולד יששכר

סיון בר נולד זבולן

טבת ברא נולדה דינה

ניסן ברא נולד יוסף

ניסן ברז ברח עד סכות

תשרי ברט עלה בית אל ומתו דבורה ורבקה

ניסן ברט נסעו מבית אל ונולד בנימין ומתה רחל

בריז מתה לאה

ניסן בריז נמכר יוסף ונשא יהודה את בת שוע

בריח נולד ער

ניסן בריח הושלך לבית הסהר

בריט נולד אונן

ברכ נולד שלה

ברכה נישאה תמר לער

ברכו יבמה אונן

ברכז מת

כח אלול ברכז חטאו המשקה והאופה

ברכח מתה בת שוע

כח אלול ברכח חלמו השרים ופתר יוסף

א תשרי ברכט הושב שר המשקים ונתלה שר האופים

טו ניסן ברכט מת יצחק

ברכט הרתה תמר ליהודה

ברל נולדו פרץ וזרח

א תשרי ברלא עמד יוסף לפני פרעה

ניסן ברלא הורגש השבע

ברלד נולדו מנשה ואפרים

ברלז נשא פרץ אשה

א תשרי ברלח תמו שני השבע

ניסן ברלח הורגש הרעב

ברלח נולד חצרון

ברלט נולד חמול

טו ניסן ברלט ירדו למצרים ונולדה יוכבד

ברלט נולד איוב

תשרי ברמ החלו מצרים לזרוע

ניסן ברמ כלה הרעב

תשרי ברנז גוע ישראל

מרחשון ברנז סיימו הרופאים לחנטו

כסלו ברנז עלו לקברו

טבת ברנז נהרג עשו ונקבר ישראל

ברנז חזר הרעב

ברסב תם הרעב

ברעא מלך יוסף בעצמו

ברצח לקח חצרון את בת מכיר

א תשרי בשט בא השטן להתיצב

בשט נועץ פרעה והחלו היסורים

י תשרי בשי החל השחין

בשי שב שבות איוב

בשיא מת יוסף

בשלג מת לוי ונהרגו בני אפרים

בשלד נולד ערן-בריעה

בשמב נולדה שארה

בשמג נולד רפח

בשנא נולד רשף

בשנט נולד תלח

ניסן בשסב נולדה מרים

א אב בשסה נולד אהרן

כסלו בשסו נגזרה להשליך ליאור

בשסז נולד תחן

סיון בשסח הרתה יוכבד

אלול בשסח החזירה עמרם

ז אדר בשסט נולד משה

ו סיון בשסט הושלך ליאור

בשעה נולד לעדן

בשפג נולד עמיהוד

בשצא נולדו אלישמע בן עמיהוד ונחשון בן עמינדב

בשצט נולד נון

בתז נולד הושע

בתח תיקן משה שבת וברח למדין

ניסן בתיא נולד כלב

בתיט יצאו בני אפרים שנית

בתכ מתה עזובה ומת חצרון ונולד אשחור ונולד חור

בתכח נולד אורי

תשרי בתלז נולד בצלאל

בתלט נולדה רחב

בתמח ניבא אהרן

ט ניסן בתמח נראה בסנה

טו ניסן בתמח הלך משה למצרים

אייר בתמח באו אל פרעה

סיון בתמח החל להתרות

יז-כג תמוז מכת דם - 893709-893715.

יח-כד אב צפרדע - 893739-893745.

יח-כד אלול בתמח כנים - 893769-893775.

א תשרי בתמט בטלה עבודה - 893781.

יט-כה תשרי בתמט ערוב - 893799-893805.

יט-כה מרחשון בתמט דבר - 893829-893835.

יט-כה כסלו בתמט שחין - 893859-893865.

יט-כה טבת ברד - 893889-893895.

יט-כה שבט ארבה - 893919-893925.

יט-כא אדר חושך חלש - 893949-893951.

כב-כד אדר חושך חזק - 893952-893954.

א ניסן בתמט נגלה הקדוש ברוך הוא על משה ועל אהרן בארץ מצרים - 893961.

י ניסן לקחו שיים - 893970.

יד ניסן שחטו - 893974.

טו ניסן אכלו והוכו הבכורים ויצאו מרעמסס לסוכות - 893975.

יו ניסן נסעו מסכת לאיתם עם ענני כבוד - 893976.

יז ניסן חנו לפני פי החירות - 893977.

יח ניסן הוגד למלך מצרים - 893978.

יט ניסן רדפו - 893979.

כ ניסן השיגו ונקפאו המים - 893980.

כא ניסן ירדו מצרים לים וטבעו וישראל שרו ונסעו - 893981.

כג ניסן חנו במרה ונצטוו - 893983.

טו אייר חנו באלוש - 894005.

טז אייר עלה השלו וירד מן - 894006.

יז אייר הבאיש - 894007.

כא אייר לקטו לחם משנה - 894011.

כב אייר שבתו ראשונה - 894012.

כג אייר נסעו לרפידים - 894013.

כח אייר נצו וגידף - 894018.

כט אייר חוללה שבת - 894019.

א סיון רגמו המקלל והמקושש ונסעו מרפידים ובאו מדבר סיני - 894020.

ב סיון עלה משה ראשונה - 894021.

ג סיון הוגבל ההר - 894022.

ד סיון פרשו מנשותיהם - 894023.

ה סיון העלו וזבחו - 894024.

ו סיון הכינו לשבת - 894025.

ז סיון קבלו תורה ושבו לאהליהם ומשה נשאר - 894026.

יג סיון בא בתוך הענן - 894032.

יו תמוז בתמט נהרג חור ונעשה העגל - 894065.

יז תמוז בתמט נשברו הלוחות ונפלו שלשת אלפים - 894066.

יח תמוז בתמט עלה - 894067.

כח אב בתמט ירד ופסל - 894107.

כט  אב בתמט עלה עם האבנים - 894108.

י תשרי בתנ ירד עם הלוחות וצוה על המשכן - 894148.

יא תשרי בתנ ישב לשפוט מן הבקר עד הערב - 894149.

יב תשרי בתנ נכלא העם מהביא - 894150.

כה כסלו בתנ כלתה העבודה - 894221.

כג-כט אדר שבעת ימי המילואים - 894307-894313.

א ניסן בתנ הקריב נחשון ומתו נדב ואביהוא - 894314.

ב ניסן הקרב נתנאל ושרף אלעזר פרה אדומה - 894315.

ג ניסן הקריב אליאב והזו כל ישראל - 894316.

ד ניסן הקריב אליצור - 894317.

ה ניסן הקריב שלמיאל - 894318.

ו ניסן הקריב אליסף - 894319.

ז ניסן הקריב אלישמע והזו ישראל שניה והלוים גלחו והקריבו והונפו - 894320.

ח ניסן הקריב גמליאל - 894321.

ט ניסן הקריב אבידן - 894322.

י ניסן הקריב אחיעזר - 894323.

יא ניסן הקריב פגעיאל - 894324.

יב ניסן הקריב אחירע - 894325.

יד ניסן בתנ עשו פסח - 894327.

א אייר בתנ נמנו ישראל - 894344.

יד אייר בתנ עשו פסח שני - 894357.

כ אייר נסעו מהר ה' וחנו בתבערה והגז השליו - 894363.

כא אייר שטחו שטוח - 894364.

כב אייר החלו לאכלו - 894365.

כב סיון נסעו מקברות התאוה וחנו בחצרות והצטרעה מרים - 894394.

כט סיון חנו ברתמה ונשלחו המרגלים - 894401.

תמוז בתנ מת איוב

ט אב בתנ שבו המרגלים ובכו והלינו ונגזר שיפלו במדבר - 894441.

י אב בתנ התאבלו והעפילו - 894442.

בתנא מתו נחשון ואלישמע

(בתנו כבש סיחון את מואב)

אב בתסט נסעו מחרמה וחנו ברמן פרץ

א ניסן בתפח נסעו מעצין גבר וחנו בקדש

י ניסן בתפח מתה מרים והוכה הסלע

א אב בתפח מת אהרן בהר ההר ובא מלך ערד והתאבלו במוסרה

ח אב בתפח חפרו קברים בעיי העברים

ט אב בתפח קמו ונסעו ועברו את נחל זרד וחנו בדיבן גד

טו אב בתפח כלו מתי מדבר ועברו את נחל ארנון וחנו בעלמן דבלתימה ושלחו לסיחן

ל אב בתפח פסקו מלבכות

אלול בתפח כבשו את חשבון

כג תשרי בתפט נהרג עוג

א שבט בתפט הואיל משה באר את התורה - 908488.

ו אדר בתפט שבת של דיוזגי היתה - 908523.

ז אדר בתפט כתב שלש עשרה תורות ונקבר בהר נבו - 908524.

ו ניסן בתפט הלכו המרגלים ליריחו וירדו בעד החלון - 908552.

ז ניסן בתפט תמו ימי בכי אבל משה והכינו צידה - 908553.

ח ניסן בתפט שבו אל יהושע - 908554.

ט ניסן בתפט נסעו מהשטים וחנו על הירדן - 908555.

י ניסן בתפט עברו את הירדן ואמרו ברכות וקללות בשכם ובנו מזבח וחנו בגלגל - 908556.

יא ניסן בתפט מלו - 908557.

יד ניסן בתפט שחטו פסח - 908560.

טו ניסן בתפט אכלוהו - 908561.

יו ניסן בתפט הקריבו עומר ופסק המן וביטלו תמיד של בין הערבים - 908562.

יז ניסן בתפט בא המלאך ליהושע - 908563.

כז ניסן-ב אייר בתפט הקיפו את יריחו פעם אחת - 908573-908578.

ג אייר בתפט נכבשה יריחו - 908579.

כא תמוז בתפט עלו אל גבעון ועמדו השמש והירח ונתלו חמשת המלכים - 908655.

כב תמוז בתפט שבתו במקדה - 908656.

כג תמוז בתפט כבשו את לבנה וחנו על לכיש - 908657.

כד תמוז בתפט כבשו את לכיש ועגלן - 908658.

בתצו החלו לחלק

בתקג השכינו בשילה וחזרו בני גד וראובן ונצחו את בני ישמעאל

א תשרי בתקד החלו למנות שמיטה ויובל

בתקי שמיטה ראשונה

בתקיז שמיטה שניה

כו ניסן/יח אייר בתקיז מת יהושע

בתקיח מת אלעזר

ה שבט בתקיט מתו הזקנים

בתקכז ניתן כושן ביד עתניאל

בתקנג יובל ראשון

בתקנז מת עתניאל

בתקעה נהרג עגלון

בתרג יובל שני

בתרלז מת אהוד ושמגר

בתרנג יובל שלישי

בתרנז נהרג סיסרא

בתרעז מתה דבורה

טו ניסן בתרפד בא המלאך לגדעון ובנה מזבח - 979789.

יו ניסן בתרפד נצטוה - 979790.

יז ניסן בתרפד הקריב ונקרא ירבעל ותקע בשופר - 979791.

יח ניסן בתרפד בדק בטל - 979792.

יט ניסן בתרפד ניסה בגיזה וחנו על עין חרוד - 979793.

כ ניסן בתרפד ירדו למחנה מדין ונהרגו עורב וזאב ואנשי פנואל וזבח וצלמנע - 979794.

בתשג יובל רביעי

בתשכד מת גדעון ונהרגו בניו

בתשכו נהרג אבימלך

בתשמח מת תולע

בתשנג יובל חמישי

בתשנח נולדה רות

בתשע מת יאיר

בתשעד נולד עלי

בתשפז הושם יפתח לקצין ויהי רעב בארץ

כ תשרי בתשפח נכנעו בני עמון

כ טבת בתשפח נשחטה בת יפתח - 1017682.

בתשצב מת יפתח

בתשצד ניתנו ביד פלישתים

בתשצה נולד שמשון

טו ניסן בתשצח יצאו נעמי ורות וערפה חזרה

יו ניסן בתשצח מתה אשת בעז ובאו בית לחם

יח תמוז בתשצח גאל בעז את שדה אלימלך

יט תמוז בתשצח הרתה רות ומת אבצן

טבת בתשצט נולד גלית

ניסן בתשצט נולד עובד

בתתג יובל ששי

בתתז מת אילון ונולד ישי

בתתיד מת עבדון

סיון בתתיד נשא אלקנה את חנה

סיון בתתכד נשא את פנינה

בתתלג מת שמשון

ו סיון בתתלג ישב עלי וברך את חנה

כסלו בתתלד נולד שמואל

סכות בתתלו גמלתו והעלתו

בתתמו נולד איש בשת

בתתנב נולד דואג

בתתנג יובל שביעי פסקה יראת פלשתים

בתתנו נולד דוד

בתתס נבא אלקנה אל עלי

סוף בתתעב נהרגו חפני ופינחס ונשבה הארון ומת עלי ונולד איכבוד ונוטש משכן שילה

אייר בתתעג הושב הארון לבית שמש והועלה לקרית יערים

בתתפא נולד מפיבשת ושאלו מלך

אייר בתתפב נמשח שאול

אייר בתתפג היכה את נחש

תחילת בתתפד הוכה נציב פלישתים

יד ניסן בתתפד פקד בטלאים

יו ניסן בתתפד היכה את עמלק

יז ניסן בתתפד נהרג אגג

קיץ בתתפד נמשח דוד

ל כסלו בתתפה נסתר בשדה - 1053098.

א טבת בתתפה נפקד - 1053099.

ב טבת בתתפה חרה אף שאול - 1053100.

ג טבת בתתפה נפרדו יהונתן ודוד ובא לנב - 1053101.

אייר בתתפה נהרג ישי וחרבה נוב

כט אייר בתתפה מת שמואל

ה סיון בתתפה באו נערי דוד לנבל

ו סיון יום טוב

ז סיון בתתפה ניגף נבל

ט סיון בתתפה מת נבל

סיון בתתפה ברח דוד לאכיש

סכות בתתפו נהרג שאול

בתתפו מת דואג והומלך איש בשת

בתתפז נולד אחיתפל

ניסן בתתפח נהרגו אבנר ואיש בשת

ניסן בתתצג עלה דוד לירושלם ולכדה יואב והוטה הארון אל בית עבד אדם

תמוז בתתצג ילדו אשתו וכלותיו והוצג הארון בעיר דוד

בתתקג יובל שמיני

בתתקי מת חנון

באמצע בתתקיא התאספו למלחמה על בני עמון

אלול בתתקיא שכב דוד עם בת שבע

סיון בתתקיב ילדה

י תשרי בתתקיג ניגף הילד

יו תשרי בתתקיג מת

תמוז בתתקיג נולד שלמה ידידיה ונאנסה תמר

בתתקטו נהרג אמנון וברח אבשלום

בתתקיח חזר לירושלם

בתתקכ מרדו ונהרגו אבשלום ושבע ומת אחיתפל ונהרג עמשא

יו ניסן בתתקכג הוקעו בני שאול

יז מרחשון בתתקכד נקברו

בתתקכד נקנה גורן ארנן ונולד רחבעם והומלך שלמה

בתתקכה נתקנו עשרים וארבע משמרות

א אייר בתתקכה הומלך שלמה שנית <משנת רבי אליעזר פרשה ה>

ו סיון בתתקכה מת דוד - 1067899.

ז סיון בתתקכה נקבר - 1067900.

בתתקכה נהרגו אדניהו ויואב

בתתקכח נהרג שמעי ונשא שלמה את בת פרעה והדד שמע כי שכב דוד

ב אייר בתתקכח החל שלמה לבנות את הבית והחלו המשמרות לכהן בגבעון - 1068929.

אייר בתתקלה החל לבנות את ביתו

מרחשון בתתקלו כלה המקדש

ח-יד תשרי בתתקלז חנוכה הופסק משמר אביה

טו-כא תשרי בתתקלז חג הסוכות

כב תשרי בתתקלז שמיני עצרת נפטרו מלפניו

כג תשרי בתתקלז נפטרו והלכו לבתיהם

בתתקמח ארץ כבול

בתתקנג יובל תשיעי

בתתקסד מתה בת פרעה ונולד יהוידע

בתתקסה מת שלמה

ו סיון בתתקסה נאספו למלחמה <משנת רבי אליעזר פרשה ה>

כג סיון בתתקסז בטלו הביכורים

בתתקסט עזבו את התורה

בתתקע בא שישק

בתתקפב מת רחבעם

בתתקפה מת אבים

טו מרחשון בתתקפו מת עדו

בתתקפו מתו אביה וירבעם

בתתקפז נהרג נדב ומלך בעשא

בתתקצא נולד יהושפט

בתתקצה נלכדו ערי אפרים

בתתקצט ניגפו הכושים

סיון בתתקצט נקבצו ירושלם

גא עלה בעשא על יהודה

גג יובל עשירי

גי מת בעשא

גיא נהרג אלה ומת זמרי

גיד נישאה עתליה בת עמרי ליהושפט

גטו נהרג תבני

גיו נבנתה שמרון ונולד יהורם בן יהושפט

גכב מת עמרי

גכד חלה אסא

גכו מת אסא

גכח שלח יהושפט ללמד

גלג נולד יהואחז

סיון גלד נבנתה יריחו

תמוז גלד נעצרו השמים

תמוז גלה הלך אליהו צרפתה

תמוז גלו חיה הבן

כסלו גלח נראה אליהו אל אחאב

טבת גלח ברח

שבט גלח מצא את אלישע

סיון גלט הוכו ארם

סיון גמ שולח בן הדד ונהרג נבות

סיון גמג נהרג אחאב

גמד נגנז אליהו ומת אחזיהו

א תשרי גמה עבר אלישע אל שונם

א תשרי גמו ברך

א תשרי גמז ילדה

גמח עמק ברכה והומלך יהורם והחיה אלישע את בן השונמית והלכה לארץ פלשתים והחל רעב

גנ מת יהושפט ונהרגו בניו

גנג יובל אחד עשר

גנד חלה יהורם והומלך בנו בירושלם

גנה מת יהורם ושבה השונמית מארץ פלשתים ונרפא נעמן והצטרע גיחזי ונסו ארם והורחב בית המדרש ונולד יהואש

גנו מלך חזאל ונהרגו משפחות המלוכה

גסב מלך יהואש

געז נולד אמציה

גפד מת יהוא

גפה חוזק בדק הבית

גצה מת יהוידע

גצט הומלך יואש

גקא מת יהואחז

י תשרי גקב נהרג זכריה - 1132278.

יא תשרי גקב עלה חיל ארם - 1132279.

גקב מת יהואש

גקג יובל שנים עשר

גקי מת אלישע

גקיא חיה האיש ונולד עזריהו

גקיד הומלך ירבעם והוכו אדום

גקיז נתפש אמציה והומלך עזריה ומת יואש

גקלא נהרג אמציה

גקמב ניבא עמוס

ט אדר גקמד התנגע עזיהו

גקמד נולד יותם

גקנג יובל שלשה עשר

גקנה מת ירבעם

גקנו נהרג זכריהו ושלום

(גקסב בא פול)

גקסה נולד אחז

גקסו מת מנחם

גקסח נהרג פקחיה

גקסט מת עזיה

גקעה נולד חזקיהו

גקפה מת יותם ונהרגו מעשיהו ועזריקם ואלקנה

גקפח נהרג רצין וניטל עגל הזהב שבדן ונהרג פקח

גקצו ניטל עגל הזהב שבבית אל

טו אב גקצו בטלו פרוזדאות

גקצז מרד הושע

כט אדר א גר מת אחז ונגרר

ל אדר א גר פתח חזקיהו דלתות ועבר השנה

א אדר ב גר החלו לקדש

ח אדר ב גר באו לאולם

יו אדר ב גר כלו

יד ניסן גר שחטו הפסח

טו-כא ניסן גר חג המצות

כב-כח ניסן שמחה

אייר גר החלו הערמות ליסוד

אלול גר כלו

גרג יובל ארבעה עשר

גרד צר שלמנאסר על שמרון

גרו לכדוה

גריד בא תרתן לאשדוד ורבשקה מלכיש

כט אדר גריד בא סנחריב מכוש

יג ניסן גריד חלה חזקיהו ושב הצל

יד ניסן גריד נסע סנחריב עשר מסעות

טו ניסן גריד הוכה מחנה אשור ועלה חזקיהו בית ה'

גריד אכלו ספיח

גרטו אכלו שחיס

גריו זרעו וקצרו ונטעו

גריז שמיטה נולד מנשה ובנו מזבח במצרים

גריט אכלו פריהם

גרכט מת חזקיהו

גרנ נלכד מנשה

גרנא שב למלכותו

גרנג יובל חמשה עשר

גרסב נולד אמון

גרעח נולד יאשיהו

גרפד מת מנשה

גרפו נהרג אמון

גרפח נטעו תמרים בבבל

גרצב נולד אליקים

גרצג החל יאשיהו לדרוש

גרצד נולד יואחז

גרצז החל יאשיהו לטהר

גרצח החל ירמיהו לנבא

גשג יובל ששה עשר

ניסן גשג חזקו בדק הבית ונמצא ספר התורה

יד ניסן גשג נגנז הארון ושחטו הפסח

טו-כא ניסן גשג חג המצות

גשז נולד מתניה

גשי נולד יהויכין

טבת גשיז נהרג יאשיהו

ניסן גשיז נאסר יוחנן והומלך אליקים

גשיז נהרג אוריהו ונעשו מוסרות

קיץ גשכ נכתבה מגילת קינות

חורף גשכא מלך נבוכדראצר והכה את פרעה נכו

כסלו גשכב נשרפה המגילה

גשכב נכבש יהויקים

גשכה מרד

תמוז גשכז שולחו בו גדודים

כד אדר גשכח נאסר והושלך והובאו ילדים

ה תמוז גשכח גלה יכניה ונולד דריוש והומלך צדקיה על חמשה מלכים

אב גשכח נבא ירמיהו על עילם וחנניה שבר את המוטה

כט אלול גשכח מת חנניה

ב תשרי גשכט נקבר

אב גשל בטלה נבואת חנניה

גשלא עמדו הילדים לפני נבוכדנצר

גשלב ירד צדקיהו לבבל ונשבע

ה תמוז גשלג נפתחו השמים

יב תמוז גשלג לקח יחזקאל לבנה

יח תמוז גשלד החליף צד

כט אב גשלד גמר לשכב

ה אלול גשלד ישבו זקני יהודה לפניו ונלקחו גחלים ופלטיהו בן בניהו מת

כו אלול גשלד הוחזר גבריאל

י אב גשלה באו מזקני ישראל לדרוש

גשלה כרת צדקיהו ברית

גשלו שבו וכבשום ומרד

שבט גשלו נלחמו הכשדים על יהודה

גשלו יצא חיל פרעה והכה את עזה ונעלו הכשדים

י טבת גשלז בנו דיק על ירושלם

גשלח נקנה שדה חנמאל

יב טבת גשלח נבא יחזקאל ראשונה על מצרים

ז ניסן גשלט נבא שניה

א סיון גשלט נבא שלישית

ט תמוז גשלט הבקעה העיר - 1219099.

י תמוז גשלט ברחו אנשי המלחמה ונתפש צדקיה - 1219100.

ז אב גשלט נכנסו גוים להיכל - 1219126.

ט אב גשלט הציתו בו את האור - 1219128.

י אב גשלט נשרף - 1219129.

א אלול גשלט נבא יחזקאל על צור - 1219150.

ג תשרי גשמ נהרג גדליהו - 1219181.

ד תשרי גשמ נהרגו שבעים איש - 1219182.

ה תשרי גשמ נמלט ישמעאל - 1219183.

טו תשרי גשמ נבא ירמיהו - 1219193.

ה טבת בא הפליט ליחזקאל

א אדר גשמ נבא יחזקאל רביעית על מצרים

טו אדר גשמ נבא חמישית

גשמא חלם נבוכדנצר ופתרו דניאל

י תשרי גשמב הועמד הצלם ונתרפאו חברי דניאל מסירוסן וחיו העצמות היבשות - 1219925.

גשמד נכבשה צור והוגלו עמון ומואב

גשמז פסקה גפרית ומלח

א ניסן גשמז נבא יחזקאל ששית

גשמז נבא ירמיהו ונכבשה מצרים

י תשרי גשנג יובל שבע עשרה יחזקאל ראה הבית

כה אדר גשסה מת נבוכדנצר

כו אדר גשסה הושלך מקברו

כז אדר גשסה הוצאו יהויכין ונספד צדקיהו

גשפז נקבצה מצרים

גשפח מת אויל מרדך ודניאל חלם חזה

גשצ חזון נראה לדניאל

טו ניסן גשצ נהרג בלאשצר

גשצ הבין דניאל בספרים

טו ניסן גשצא הושלך לבור האריות

גשצב העביר כורש בכל מלכותו

קיץ גשצב עלו ארבע רבוא וירד ששבצר והכינו המזבח

א תשרי גשצג החלו להעלות משמר אמר - 1238552.

טו-כא תשרי חג הסכות - 1238566-1238572.

אייר גשצג החלו לנצח ויסדו את ההיכל

ג-כג ניסן גשצד אבל דניאל - 1239113-1239133.

כד ניסן גשצד ראה לבוש בדים - 1239134.

גשצה מלך אחשורוש וכתבו שטנה

גשצז עשה משתה

טבת גת נלקחה אסתר

תמוז גת החלה בבשמים

טבת גתא הומלכה

גתא גודל המן

גתב נדו את הכותים

ניסן גתו הפיל פור לפני המן

יג ניסן גתו נכתבו האגרות

יד ניסן גתו החל הצום

טו ניסן גתו משתה ראשון

יו ניסן גתו נתלה המן וניתן ביתו למרדכי

כג סיון גתו נכתבו אגרות שניות

יג אדר גתז הכו היהודים בכל אויביהם - 1243819.

יד אדר גתז נחו ובשושן תלו - 1243820.

טו אדר גתז נחו בשושן - 1243821.

גתח נכתבה המגילה

גתט מת אחשורוש

א אלול גתט נבא חגי

כד אלול גתט עשו מלאכה

כא תשרי גתי נבא חגי

מרחשון גתי נבא זכריה

כד כסלו גתי נבא חגי פעמים

כד שבט גתי נבא זכריה

ד כסלו גתיב נבא זכריה

ג אדר ב גתיד כלה הבית - 1246407.

ג-ט אדר ב גתיד חנוכה - 1246407-1246413.

כג אדר ב גתיד החלו המשמרות עשרים וארבע - 1246427.

יד ניסן גתיד שחטו הפסח - 1246447.

טו-כא ניסן גתיד - 1246448-1246454.

גתיד נפקדה צור

א ניסן גתטו יסוד המעלה

ט ניסן גתטו חנו בנהר אהוא

יב ניסן גתטו נסעו מנהר אהוא

א אב גתטו באו אל ירושלם

ד אב גתטו נשקלו

א תשרי גתיו החלו למנות יובל

יח כסלו גתיו העבירו קול

כ כסלו גתיו נקבצו

א טבת גתיו ישבו לדרוש

א ניסן גתיו כלו

כסלו גתכח בא חנני

ניסן גתכח נשלח נחמיה

א אב גתכח בא אל ירושלם - 1251662.

ד אב גתכח שבר בחומה - 1251665.

כה אלול גתכח נשלמה החומה - 1251716.

א תשרי גתכט הבינו במקרא - 1251721.

ב תשרי גתכט נאספו להשכיל - 1251722.

טו-כא תשרי גתכט סכות - 1251735-1251741.

כב תשרי גתכט עצרת - 1251742.

כג תשרי גתכט אסרו חג - 1251743.

כד תשרי גתכט נאספו בצום - 1251744.

כו תשרי גתכט נמסרו היצרים - 1251746.

כט תשרי גתכט שוחרר יצר עריות - 1251749.

ז אלול גתכט חנוכת חומת ירושלם

גתמ בא נחמיה אל המלך

גתמא נשאל ממנו

תשרי גתמד מלך אלכסנדר

כא כסלו גתנ השתחוה לשמעון הצדיק

גתנ החלו למנות למלכותו

כב סיון גתנ באו לדון

כה סיון גתנ ברחו

גתנו מת אלכסנדר

י תשרי גתצ נכנס זקן לבוש שחורים ולא יצא - 1273996.

כג תשרי גתצ חלה שמעון הצדיק - 1274009.

כט תשרי גתצ מת ונמנעו הכהנים מלברך בשם - 1274015.

ל תשרי גתצ כבה נר המערבי - 1274016.

ה מרחשון נשתלחה מארה בלחם הפנים - 1274021.

י תשרי גתצא עלה גורל בשמאל ולא הלבין לשון של זהורית

+++

יוחנן כהן גדול העמיד את הזוגות ושימש שמונים שנה

יוסי ויוסי גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

+++

גתרכד החלה מלכות בית חשמונאי

י תשרי גתרל שמע יוחנן נצחו טליי

גתרמט נולד הלל

גתרנ פשטה מלכות הרשעה

גתרפט עלה הלל ללמוד

(גתרצד)

גתשכז מרד הורדוס

גתשכט מתו שמעיה ואבטליון וירד הלל לבבל

יג ניסן גתשכט מונה הלל לנשיא - 1361499.

יד ניסן גתשכט הובאו סכינים - 1361500.

גתשנ גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

גתשסט מת הלל

(גתשעט)

גתשצ לא דלק נר מערבי ונפתחו דלתות ההיכל וגלתה סנהדרין

י תשרי גתשצא לא עלה הגורל בימין ולשון של זהורית לא הלבין

שבט גתתכז החל המצור

שבט גתתל הומלך אספסינוס

יז תמוז גתתל בטל התמיד והובקעה העיר - 1398446.

ט אב גתתל הוצת האור - 1398468.

א תשרי גתתלו נשמעה קרן ביבנה - 1400378.