משתמש:Roxette5/תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)/חלק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חלק א' – כללי[עריכה]

סימן א' – פרשנות[עריכה]

@ 1. הגדרות

בתקנות אלה –
"אטימות" – אטימות המונעת חדירת גזים, לרבות גזים רעילים;
"בית כסא כימי" – מכל ובו חומר מאכל שפכים;
"בטון מזוין" – בטון מזוין מסוג ב-30 לפי דרישות ת"י 118, זולת אם נקבע אחרת בתקנות אלה;
"בנין" – בית או מפעל;
"בנין מגורים" – בנין המשמש למגורים;
"בניה קשיחה" – סוג בניה מיוחד לפיו קירות המבנה ותקרתו, תקרות הביניים והרצפות עשויים בטון מזוין;
"בניה רכה" – בניה שאינה קשיחה;
"בור איסוף" – בור המשמש לאגירת מי שפכים ומי ביוב במקלט, ואשר פינוי מים כאמור ממנו נעשה באמצעות משאבה;
"גובה עיקר המקלט" – הגובה בין חיפוי הרצפה עד תחתית תקרת הבטון של עיקר המקלט;
"דלת גז" – דלת אטימה בפני גזים;
"דלת הדף" – דלת גז עמידה בפני הדף חיצוני;
"דלת הדף דירתית" – דלת הדף עבור המרחב המוגן הדירתי;
"דלת הדף ורסיסים למוסד בריאות" – דלת הדף לפי ת"י 4422, העמידה גם בפני רסיסים המיועדת להתקנה במרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות;
"דלת הדף למוסד בריאות" – דלת הדף לפי ת"י 4422, המיועדת להתקנה במרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות;
"דלת הדף מוסדית" – דלת הדף עבור המרחב המוגן המוסדי במבני ציבור;
"דלת הדף קומתית" – דלת הדף עבור המרחב המוגן הקומתי;
"דלת מבודדת רעש" – דלת המבודדת את עיקר המקלט מפני חדירת רעש של מפוחי אויר;
"דלת חסינת אש" – דלת שמתקיימות בה דרישות ת"י 1212 והעומדת בפני אש במשך שעה וחצי לפחות;
"דרך גישה" – דרך שתחילתה בכניסה למקלט במפלס פני הקרקע הסמוכים וסיומה בכניסה המוגנת; דרך הגישה מהווה חלק בלתי נפרד מהמקלט וצורתה: מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה;
"דרך גישה למרחב מוגן קומתי" – דרך שתחילתה בכניסה למרחב המוגן הקומתי וסיומה בחדר המדרגות;
"דרך פנימית" – דרך בצורת מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה, הנמצאת בתוך שטח מוגן;
"המפרט" – מפרט כללי למקלטים (מס' 58) ומפרט כללי למרחבים מוגנים (מס' 59), כפי שהם בתוקף מזמן לזמן, ואשר פורסמו באתר האינטרנט של משרד הביטחון ושל פיקוד העורף;
"חדר מדרגות בטחוני" – חדר מדרגות המוביל למקלט והמהווה חלק מגרעין של בנין, בנוי בטון מזוין יצוק באתר, ואשר כל מרכיביו בנויים רכיבים עמידי אש והמופרד מכל חלק אחר של הבנין על ידי דלתות אש;
"חדר מדרגות מחוזק" – חדר מדרגות המוליך למקלט בבנין, ואשר בנוי בטון מזוין יצוק באתר;
"חומר איטום" – חומר נוזלי או מוצק המונע חדירת מים או נוזלים אחרים;
"חזית מבנה" – צד המבנה החשוף לפגיעה ישירה של פגז ארטילריה;
"עורף מבנה" – צד המבנה שאינו חשוף לפגיעה ישירה של פגז ארטילריה;
"חלון הדף" – חלון אטים בפני גזים ועמיד בפני הדף חיצוני;
"חלון הדף דירתי" – חלון אטום בפני גזים ועמיד בפני הדף חיצוני הממוקם בקיר חיצוני או בקיר פנימי של מרחב מוגן דירתי;
"חלון הדף למוסד בריאות" – חלון הדף לפי ת"י 4422 המיועד להתקנה במרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות;
"חלון הדף מוסדי" – חלון אטום בפני גזים ועמיד בפני הדף חיצוני הממוקם בקיר חיצוני או בקיר פנימי של מרחב מוגן מוסדי;
"חלון הדף ורסיסים" – חלון הדף העמיד גם בפני רסיסים;
"חדר איוורור וסינון מרכזי" – חדר המיועד להתקנת מערכת איוורור וסינון מרכזי;
"יציאת חירום" – יציאה המיועדת לחוסים בעיקר המקלט אל מחוץ למקלט באופן ישיר או באמצעות חדר מדרגות נוסף, ארובה או מנהרה, המהווים חלק בלתי נפרד מהמקלט, כאשר דרכי הגישה חסומות;
"ישוב עורפי" – ישוב שאיננו ישוב קדמי;
"ישוב קדמי" – כל ישוב שקבע ראש הג"א מזמן לזמן כישוב קדמי א' או כישוב קדמי ב' או כישוב קדמי ג', ברשימה המופקדת במפקדת ראש הג"א;
"לחץ יתר" – יתר לחץ אויר בתוך המקלט שמעל ללחץ האטמוספרי;
"כניסה לנתיב גישה מוגן" – פתח או דלת שמיקומם בתחילת נתיב הגישה המוגן;
"כניסה למקלט" – פתח או דלת שמיקומם בתחילת דרך הגישה;
"כניסה מוגנת" – דלת הדף שמיקומה בסוף דרך הגישה;
"כניסה פנימית" – כניסה או דלת שמיקומם בסוף הדרך הפנימית ואשר דרכה ניתן להיכנס לעיקר המקלט;
"כניסה פנימית מוגנת" – דלת הדף שמיקומה בסוף הדרך הפנימית ואשר דרכה ניתן להיכנס לעיקר המקלט;
"מבנה ציבור" – מבנה שאינו משמש למגורים, למעט מבנה הנועד לשמש מוסד בריאות או מוסד חינוך;
"מוסד בריאות" – בית חולים, לרבות גריאטרי ופסיכיאטרי, כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), מרפאה ומעון;
"מכון התקנים" – מכון התקנים הישראלי שהוקם על-פי חוק התקנים, תשי"ג-1953;
"מכסה לפתח חילוץ קומתי" – מכסה לפתח חילוץ, במרחב מוגן קומתי, אטום בפני גזים;
"מזקף ראש" – גובה החלל הפנימי המפריד בין פני חיפוי המדרך של המקלט לבין תחתית התקרה שמעליו, מדוד בקו אנכי לחיפוי המדרך;
"מעבדה מאושרת" – כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, תשי"ג-1953;
"מעון" – מעון לזקנים תשושים או סיעודיים, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001;
"מערך טיהור וטיפול" – מערך המורכב מתא מפריד, תא טיהור ותא טיפולים הניתן לסגירה אטימה והוא חלק בלתי נפרד מהמקלט בהתאם לגודלו ויעודו;
"מערכת אוורור וסינון" – מערכת להספקת אוויר מסונן ואוויר לא מסונן למקלט או למרחב מוגן, כמפורט בת"י 4570 על כל חלקיו;
"מערכת אוורור וסינון דירתית" – מערכת להספקת אוויר מסונן ואוויר לא מסונן למרחב מוגן דירתי כמפורט בת"י 4570 על כל חלקיו;
"מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת וכבלים" – מערכת מודולרית המיועדת לאיטום מעברים של צינורות וכבלים למניעת חדירת גזים ומים למרחבים מוגנים ומקלטים כפי שנקבע במפרטים שפרסם מי ששר הביטחון הסמיכו לכך ובתקן הישראלי הישים;
"מערכת סינון דירתית" – מערכת להספקת אוויר מסונן למרחב מוגן דירתי כמפורט בת"י 4570 על כל חלקיו;
"מקלט" – כהגדרתו בסעיף 11 בחוק;
"מקלט דו-תכליתי" – מקלט המשמש גם למטרה אחרת מאשר לחסות בו בשעת התקפה, בהתאם לרשיון לפי סעיף 15 לחוק;
"מקלט על-קרקעי" – מקלט אשר המפלס התחתון של תקרת עיקר המקלט אינו נמוך ממפלס הקרקע הסמוכה לו;
"מקלט תת-קרקעי" – אחד מאלה:
(1) בישוב עורפי – מקלט אשר המפלס העליון של תקרת עיקר המקלט וכל המרכיבים אשר במפלס התת-קרקעי, אינם בולטים בשום מקום מעל פני הקרקע הסמוכה לו;
(2) בישוב קדמי – מקלט אשר המפלס העליון של שכבת הבלימה מעל תקרת עיקר המקלט וכל שאר המרכיבים אשר במפלס התת-קרקעי, אינם בולטים בשום מקום מעל פני  הקרקע הסמוכה לו;
"מקלט דו-מפלסי" – מקלט המחולק לשני מפלסים שבו עיקר המקלט נמצא במפלס התחתון;
"מקלט מסוג א-1" – מקלט שנפחו מ-10 מ"ק עד 20 מ"ק ואם הוא משמש בית המהווה יחידת דיור אחת - שלא יפחת מ-8 מ"ק, ושטחו מ-4 מ"ר עד 8 מ"ר;
"מקלט מסוג א-2" – מקלט שנפחו מעל 20 מ"ק עד 62.5 מ"ק ושטחו מעל 8 מ"ר עד 25 מ"ר;
"מקלט מסוג ב-1" – מקלט שנפחו מעל 62.5 מ"ק עד 125 מ"ק ושטחו מעל 25 מ"ר עד 50 מ"ר;
"מקלט מסוג ב-2" – מקלט שנפחו מעל 125 מ"ק עד 250 מ"ק ושטחו מעל 50 מ"ר עד 100 מ"ר;
"מקלט מסוג ג-1" – מקלט שנפחו מעל 250 מ"ק עד 375 מ"ק ושטחו מעל 100 מ"ר עד 150 מ"ר;
"מקלט מסוג ג-2" – מקלט שנפחו מעל 375 מ"ק עד 500 מ"ק ושטחו מעל 150 מ"ר עד 200 מ"ר;
"מקלט חיצוני" – מקלט שאיננו מקלט פנימי;
"מקלט פנימי" – אחד מאלה:
(1) מקלט, הנמצא כולו פנימה מהקו החיצוני של קומת הבנין אשר מעליו ולפחות כניסה אחת אליו היא מתוך הבנין;
(2) מקלט על-קרקעי הצמוד לבנין חד-קומתי, ובלבד שהיקפו של המקלט הפונה חוצה מקו הבנין, ללא המקלט, לא יעלה על מחצית מכלל היקפו של המקלט, והכניסה אליו תהיה מתוך הבנין;
"מקלט ק1" – מקלט בישוב קדמי, בו שכבות המגן מורכבות משכב"ל ושכפ"ץ, הכל בהתאם לסווג הישוב ויעוד המבנה, כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה;
"מקלט ק2" – מקלט בישוב קדמי, בו שכבת המגן מורכבת משכב"ל עם אפשרות להשלמת השכפ"ץ, הכל בהתאם לסווג הישוב, ויעוד המבנה, כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה;
"מקלט ק3" – מקלט בישוב קדמי, אשר את קירותיו מקיפה שכבת מגן מאדמה, שעוביה לא יפחת מ-3 מטרים;
"מקלט נגד הפגזה" או "מקלט קדמי" – מקלט בישוב קדמי שנועד לתת מחסה בפני פגיעה ישירה של פגזים ובפני פגיעה בלתי ישירה של הפצצות מהאויר;
"מקלט נגד הפצצה" או "מקלט עורפי" – מקלט בישוב עורפי שנועד לתת מחסה בפני פגיעה בלתי ישירה של הפצצות מהאויר;
"מרחב מוגן" – מקלט במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו בפני התקפה והמתוכנן על פי הוראות חלק ג';
"מרחב מוגן דירתי" – מרחב מוגן הממוקם בתחום הדירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד;
"מרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות" – מרחב מוגן הנבנה במוסד בריאות הממוקם ביישוב עורפי לפי הוראות חלק ג'2;
"מרחב מוגן מוסדי" – מרחב מוגן במבנה ציבור;
"מרחב מוגן קדמי" – מרחב מוגן קומתי או דירתי הממוקם במבנה הממוקם בישוב קדמי;
"מרחב מוגן קומתי" – מרחב מוגן המיועד לשרת מספר יחידות דיור ואשר הכניסה אליו הינה משטח משותף בקומה;
"מרכיבי איוורור וסינון" – כל המיתקנים המשמשים לאיוורור וסינון לרבות תא איוורור וסינון וחדר איוורור וסינון מרכזי ולמעט מערכת הסינון ורכיביה המשלימים;
"מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם, 1940, שמפעילה קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"מתכונת המקלט" – חלוקת המקלטים לפי: על-קרקעי, דו-מפלסי, תת-קרקעי או כל צורת חלוקה אחרת שאישרה רשות מוסמכת;
"נפח עיקר המקלט" – מכפלת שטח עיקר המקלט בגובה עיקר המקלט;
"נתיב גישה" – דרך המוליכה ללא מכשולים מפתח בנין או מכל מקום אחר אשר לו מיועד המקלט ועד לכניסה למקלט;
"נתיב גישה למרחב מוגן קומתי" – נתיב גישה, לרבות חלק מנתיב גישה, בצורת חדר מדרגות, פרוזדור, מנהרה או כל חלל אחר העשוי מקשה אחת, הנמצא בתוך מעטפת הבנין;
"נתיב גישה מוגן" – נתיב גישה, לרבות חלק מנתיב גישה, בצורת חדר מדרגות, פרוזדור, מנהרה או כל חלל אחר העשוי מקשה אחת, בעל מעטפת בטון מזוין;
"סלע" – שכבה רצופה של סלע בעל חוזק בלחץ של 25 מגפ"ס לפחות, הנבדק על קוביה ספוגת מים בעלת צלע של 5 ס"מ;
"עומס רגיל" – צירוף העומסים הנדרשים בבנין לפי ת"י 412 ות"י 414 ולפי דרישות הביסוס וסוגי הקרקע;
"עומס נוסף" – עומס העלול לפעול על המקלט בנוסף לעומס הרגיל;
"עמידות בפני אש" – תכונות של חמרים או של צירופיהם המונעים או המעכבים מעבר של להבות ושל חום הגורם להתלקחות;
"עיקר המקלט" – שטח המקלט המיועד לשהייה של החוסים במקלט;
"עוקת איסוף מים" – בור המשמש לאגירת מי הניקוז בעיקר המקלט;
"פתח אור" – מידות פתח של חלון או דלת הנמדדות בצד פנימי של המשקוף;
"פתח חילוץ קומתי" – פתח מעבר בין המרחבים המוגנים הקומתיים;
"פתח יציאת חירום" – פתח בצורת חלון או דלת ליציאת החרום;
"פתח יציאת חירום חיצוני" – פתח בצורת חלון או דלת המותקנים בסוף יציאת החירום;
"קו חיצוני של בנין" – קו הקיר החיצוני של הקומה שמעל המקלט, או – בבית חד-קומתי – קו הקיר החיצוני של הבנין ללא המקלט;
"קיר עורפי חיצוני" – קיר חיצוני של מרחב מוגן שאינו חשוף לפגיעה ישירה של פגז ארטילריה;
"קיר קדמי פנימי" – קיר המקביל לקו החיצוני של חזית המבנה והמרוחק 3.5 מטרים לפחות ממנו או קיר המקביל לקו החיצוני של עורף המבנה והמרוחק 3 מטרים לפחות ממנו;
"קיר קדמי" – קיר של המרחב המוגן החשוף לפגיעה ישירה של פגז ארטילריה;
"קיר חיצוני" – קיר שאיננו קיר פנימי;
"קיר פנימי" – קיר המרוחק 3 מטרים לפחות במקביל, מן הקו החיצוני של הבנין, או הפונה לחצר פנימית סגורה מכל עבריה ושרוחבה המדוד – בניצב לקו החיצוני של הקומה – אינו עולה על 5 מטרים, או קיר הניצב לקו חיצוני של הקומה;
"קיר תוחם" – קיר המקיף את השטח המוגן של המקלט;
"קיר תוחם פנימי" – חלק מקיר תוחם אשר לפניו קיר מבטון מזוין;
"קיר מפריד" – קיר מבטון מזוין המפריד את עיקר המקלט למדורים, המפריד בין המרכיבים השונים של המקלט ובין עיקר המקלט או המפריד בין התאים של מערך הטיהור;
"רום המדרגה" – הפרש הגובה בין מפלס המדרגה לבין מפלס המישור שממנו היא מתרוממת;
"רשות מוסמכת" – ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או כל אדם שראש הג"א הסמיכו בכתב להיות רשות מוסמכת לענין הפרק השלישי לחוק, כולו או מקצתו, או לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"שטח מוגן" – שטח המקלט הנמצא פנימה מהכניסה המוגנת ופתחי יציאות החירום;
"שטח המקלט" – סך כל השטח הכולל את אלה:
(1) דרך גישה;
(2) דרך פנימית;
(3) תא מפריד עצמאי או מערך טיהור;
(4) תאי שירותים;
(5) עיקר המקלט;
(6) תאי איוורור וסינון או חדר איוורור וסינון מרכזי;
(7) יציאות חרום;
(8) תא גנרטור;
"שכב"ל" – שכבת בלימה העשויה מחמרים גרנולריים העוטפת את המקלט;
"שכפ"ץ" – שכבת פיצוץ העשויה מחומר קשה, כגון אבנים, ומונחת על גבי השכב"ל;
"שלח" – רוחב המדרגה מקצה המדרך ועד לדיקור עם רום המדרגה;
"תא מפריד עצמאי" – תא הניתן לסגירה אטימה ומכיל בתוכו את המיתקנים הדרושים לטיהור וטיפול;
"תא איוורור וסינון" – תא המיועד להתקנת מערכות איוורור וסינון;
"תקן ישראלי" או "ת"י" – תקן שקבע מכון התקנים;
"תקנות התכנון" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;
"תקרת מגן" – תקרת בטון שעובייה 10 סנטימטרים לפחות והבנויה מעל תקרת המרחב המוגן העליון במבנה, במרחק של 1.5 מטרים לפחות ממנה.

@ 2. משמעות מונחים

כל מונח בתקנות אלה תהיה לו המשמעות שיש לו בחוק, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

סימן ב' – שונות[עריכה]

@ 3. תרשימי דוגמאות

(א) תרשים דוגמאות לנתיב גישה, דרך גישה, דרך פנימית, כניסות למקלט, כניסות מוגנות וכניסות פנימיות מפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה.
(ב) מתכונת המקלט ומרכיביו, לרבות מרכיבי טיהור וטיפול, מערכת איוורור וסינון, מתקני תברואה ומתקני חשמל וקשר, יהיו ככל האפשר בהתאם לדוגמאות המפורטות בחלקים א' ו-ב' לתוספת השניה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.
(ג) מתכונת המרחב המוגן הקומתי והמרחב המוגן הדירתי, תהיה לפי הטבלאות והדוגמאות שבתוספת הרביעית.
(ד) מתכונת המרחב המוגן המוסדי במבנה ציבור, תהיה לפי הטבלאות והדוגמאות שבתוספת החמישית.

@ 4. המפרטים

(א) המפרט יהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה ויחול על כל סוגי המקלטים.
(ב) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לקבוע כי מפרטים נוספים, כפי שהם בתוקף מזמן לזמן (להלן - המפרטים הנוספים), יהוו אף הם חלק בלתי נפרד מתקנות אלה ויחולו על כל סוגי המקלטים או חלקם.
(ג) בכל מקרה של סתירה בין המפרט או המפרטים הנוספים ובין הוראות תקנות אלה, עדיפות הוראות תקנות אלה.

@5. סימן השגחה של מכון התקנים

לא יותקנו במקלט פריטים המנויים להלן, אלא אם כן הם מסומנים בסימן השגחה, כמשמעותו בסעיף 12ב לחוק התקנים, תשי"ג-1953:
(1) דלת הדף, דלת גז, דלת מבודדת רעש;
(2) חלון הדף, חלון הדף ורסיסים;
(3) צינורות פלדה בקוטר "4 ויותר, לרבות כל הפריטים המחוברים אליהם;
(4) דלת הדף קומתית;
(5) דלת הדף דירתית;
(6) מכסה לפתח חילוץ קומתי;
(7) חלון הדף דירתי;
(8) דלת הדף מוסדית;
(9) חלון הדף מוסדי;
(10) דלת הדף ורסיסים למוסד בריאות;
(11) דלת הדף למוסד בריאות;
(12) חלון הדף למוסד בריאות.

@ 5א. בדיקת אטימות של מקלטים ומרחבים מוגנים

אטימותם של המקלט ושל המרחב המוגן תעמוד בדרישות ת"י 4577.