משנה מדות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום והשני לו מן המזרח והשלישי לו מן הצפון ומיעוטו מן המערב מקום שהיה רוב מידתו שם היה רוב תשמישו.

(ב) כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף על השמאל מה לך מקיף לשמאל שאני אבל השוכן בבית הזה ינחמך שאני מנודה השוכן בבית הזה ייתן בליבם ויקרבוך דברי רבי מאיר אמר לו רבי יוסי עשיתם כאילו עברו עליו את הדין אלא השוכן בבית הזה ייתן בליבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך.

(ג) לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים ושלש עשרה פרצות היו בו שפרצום מלכי יוון וחזרו וגדרום וגזרו כנגדן שלש עשרה השתחוויות לפנים ממנו החיל גבוה עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה וכל המעלות שהיו שם רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה חוץ משל אולם כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורוחבן עשר אמות חוץ משל אולם כל הפתחים שהיו שם היו להם דלתות חוץ משל אולם כל השערים שהיו שם היו להן שקופות חוץ משער טדה שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גבי זו כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור מפני שנעשה בהן נס ויש אומרין מפני שנחושתן מצהיב.

(ד) כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי שהכוהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזית הדם.

(ה) עזרת הנשים הייתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה של ארבעים ארבעים אמה ולא היו מקורות וכך הן עתידות להיות שנאמר ויוציאני אל החצר החיצונה ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצוע החצר חצר במקצוע החצר בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות (יחזקאל מו כא-כב) ואין קטורות אלא שאינן מקורות ומה היו משמשות דרומית מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים ששם הנזירים מבשלין את שלמיהם ומגלחין את שיערן ומשליכין תחת הדוד מזרחית צפונית היא הייתה לשכת דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין מתלעים בעצים שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח צפונית מערבית היא הייתה לשכת המצורעין מערבית דרומית אמר רבי אליעזר בן יעקוב שכחתי מה הייתה משמשת אבא שאול אומר שם היו נותנין יין ושמן והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה וחלקה הייתה בראשונה והקיפוה כצוצטרה שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהיו מעורבין וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל מעזרת הנשים כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתילים שעליהם הלויים עומדין בשיר לא היו תרוטות אלא מוקפות כחצי גורן עגולה.

(ו) ולשכות היו שם תחת עזרת ישראל פתוחות לעזרת הנשים ששם הלויים נותנין כינורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר עזרת ישראל הייתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב אחת עשרה וכן עזרת הכהנים הייתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב אחת עשרה וראשי פסיפסין מבדיל בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים רבי אליעזר בן יעקוב אומר מעלה הייתה וגבוהה אמה והדוכן נתון עליה ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש ושלש עשרה השתחוויות היו שם אבא יוסי בן חנן אומר כנגד שלשה עשר שערים שערים דרומיים סמוכין למערב שער העליון שער הדלק שער הבכורות שער המים ולמה נקרא שמו שער המים שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג רבי אליעזר בן יעקוב אומר בו המים המפכים עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית לעומתן בצפון סמוכין למערב שער יכוניה שער הקרבן שער הנשים שער השיר ולמה נקרא שמו שער יכוניה שבו יצא יכוניה בגלותו שבמזרח שער ניקנור ושני פשיפשין היו לו אחד בימינו ואחד בשמאלו ושנים במערב לא היה להם שם.

הדף הראשי של משנה מדות ב