לדלג לתוכן

משנה מדות א ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מדות · פרק א · משנה ז | >>

שנים שערים יח היו לבית המוקד, אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה.

אמר רבי יהודה, זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

שְׁנַיִם שְׁעָרִים הָיוּ לְבֵית הַמּוֹקֵד,

אֶחָד פָּתוּחַ לַחֵיל,
וְאֶחָד פָּתוּחַ לָעֲזָרָה.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה:
זֶה שֶׁהָיָה פָּתוּחַ לָעֲזָרָה,
פִּשְׁפָּשׁ קָטָן הָיָה לוֹ,
שֶׁבּוֹ נִכְנָסִין לִבְלֹשׁ אֶת הָעֲזָרָה:

שני שערים היו לו לבית המוקד -

אחד פתוח לחיל, ואחד פתוח לעזרה.
אמר רבי יהודה: זה הוא שפתוח לעזרה -
פשפש קטן היה לו - שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

כבר זכרנו בתחילת תמיד, שמבית המוקד היו נכנסים לחפש העזרה כל יום, והיו נכנסין על פתח קטן.

וכבר ציירנו בצורה זו שהקדמנו השני פתחים, אחד בדרומו לצד צפון העזרה ואחד בצפונו לצד החיל, כמו שהוא מבואר בצורה:


אחד פתוח לחיל - הפתח שבצפון בית המוקד היה פתוח לחיל, ושבדרומו היה פתוח לעזרה:

פשפש קטן - שער קטן בתוך השער הגדול:

שבו נכנסים לבלוש את העזרה - שהיו נכנסים בכל בוקר דרך אותו פשפש לחפש על כל כלי שרת שבעזרה שיהיו כולן במקומן. והכי תנן במסכת תמיד [פרק א'] נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס מבית המוקד לעזרה וכו' אלו הולכים באכסדרה דרך המזרח ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב, היו בודקין והולכין עד שמגיעים למקום עושה חביתין, הגיעו, אלו ואלו אומרים שלום הכל שלום, כלומר כל כלי שרת הן במקומן בשלום:

לבלוש - תרגום ויחפש, ובלש:

שנים שערים היו לו לבית המוקד כו'. בגמרא ריש מסכת תמיד כיון דב' שערים היו לו. אמאי לא קא חשיב ריש פירקין דהכא ודהתם אלא חד שומר ומשני אמר אביי כיון דגבי הדדי הוו קיימי [זה כנגד זה א"נ דסמיכי אהדדי] סגי להו בחד שומר דוי [רואה] להכא ודוי להכא. ואאכסדרה דשער הנצוץ דמתני' ה' לא פריך מידי דהתם לא תנן אלא פתח היה לה לחיל וא"צ שמירה כמו שער.

(יח) (על המשנה) שנים. ולא קא חשיב ריש פרקין דהכא ודתמיד אלא חד שומר, כיון דגבי אהדדי הוו קיימי [זה כנגד זה א"נ דסמיכי אהדדי], סגי להו בחד שומר דוי [פירוש, רואה] להכא ודוי להכא. גמרא. ועתוי"ט:

שנים שערים:    בגמרא בפ"ק דתמיד איתה. וגם הכא גריס התם כמפ' שבדפוס דמסכת תמיד אחד פתוח לחול שפי' להר הבית כדפרשתי אמתני' דלעיל סימן ה' כמו שכתבתי שם. וכן ג"כ משמע מפי' הרא"ש ז"ל שהעתקתי שם רפ"ק ע"ש:

פשפש קטן:    שער קטן בתוך השער הגדול ולהכי קראו שמו פשפש ע"ש שמפשפשין בו את העזרה שקשה היה להם לפתוח פתח גדול בלילה אבל הרמב"ם ז"ל פי' פשפש הוא דבר קטן מפסיק מנוקב נקבים קטנים לפעמים עושין אותו מקנים ולפעמים מעצים ולפעמים עושין בדין על אותה הצורה מאיזה דבר שיהיה והוא נקרא פשפש ע"כ:

יכין

ואחד פתוח לעזרה:    דלצד צפון פתוח לחיל ולצד דרום פתוח לעזרה:

פשפש קטן היה לו:    ר"ל פתח קטן היה בתוך דלת הגדול של השער:

שבו נכנסין לבלוש את העזרה:    שבכל בוקר קודם שיתחיל בעבודה נכנסין בפתח קטן הזה, ולחפש ולבדוק אם כל כלי השרת הם במקומן כראוי [כפ"א דתמיד מ"ג]:

בועז

פירושים נוספים