משנה יבמות ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ארבעה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
מתו - הנשואים את האחיות,
הרי אלו - חולצות, ולא מתייבמות.
אם קדמו, וכנסו - יוציאו.
רבי אליעזר אומר, משום בית שמאי: יקיימו.
בית הלל אומרין: יוציאו.


(ב) היתה אחת מהן, אסורה לאחד -

איסור ערווה -
אסור בה - ומותר באחותה,
והשני - אסור בשתיהן.
איסור מצוה, ואיסור קדושה -
חולצות, ולא מתייבמות.


(ג) היתה אחת מהן, אסורה על זה - איסור ערווה,

והשניה, אסורה על זה - איסור ערווה,
האסור לזה - מותר לזה,
והאסור לזה - מותר לזה.
זו היא שאמרו -
אחותה - כשהיא יבמתה,
או חולצת, או מתייבמת.


(ד) שלשה אחים -

שנים מהן, נשואין -
שתי אחיות,
או אישה ובתה,
או אישה ובת בתה,
או אישה ובת בנה,
ומתו - הנשואין את האחיות,
הרי אלו - חולצות, ולא מתייבמות.
רבי שמעון - פוטר.
היתה אחת מהן, אסורה עליו -
איסור ערווה -
אסור בה - ומותר באחותה.
איסור מצוה, ואיסור קדושה -
חולצות, ולא מתייבמות.


(ה) שלשה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
ואחד - מופנה,
מת - אחד מבעלי אחיות,
ועשה בה המופנה - מאמר,
ואחר כך - מת אחיו השני,
בית שמאי אומרין:
אשתו עימו,
והלז תצא - משום אחות אישה.
בית הלל אומרין:
מוציא את אשתו - בגט וחליצה,
ואשת אחיו - בחליצה.
זו היא שאמרו -
אי לו - על אשתו,
ואי לו - על אשת אחיו.


(ו) שלשה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
ואחד - נשוי נוכרית,
מת - אחד מבעלי אחיות,
וכנס הנשוי נוכרית, את אשתו - ומת,
השניה יוצאה - משום אחות אישה,
והראשונה - משום צרתה.
עשה בה מאמר - ומת,
נוכרית - חולצת, ולא מתייבמת.


שלשה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
ואחד - נשוי נוכרית,
מת - הנשוי נוכרית,
וכנס אחד מבעלי אחיות, את אשתו - ומת,
הראשונה - יוצא משום אחות אישה,
ושניה - משום צרתה.
עשה בה מאמר - ומת,
נוכרית - חולצת, ולא מתייבמת.


(ז) שלשה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
ואחד - נשוי לנוכרית,
מת - אחד מבעלי אחיות,
וכנס הנשוי נוכרית - את אשתו,
מתה - אשתו של שני,
ואחר כך - מת הנשוי נוכרית,
הרי זו - אסורה עליו עולמית,
הואיל, ונאסרה עליו שעה אחת.


שלשה אחים -

שנים מהן, נשואים - לשתי אחיות,
ואחד - נשוי נוכרית,
גירש אחד מבעלי אחיות - את אשתו,
ומת - הנשוי נוכרית,
וכנסה המגרש - ומת,
זו היא שאמרו -
וכולם -
אם מתו, או מיאנו, או נתגרשו - צרותיהן מותרות.


(ח) וכולם -

שהיו להן קידושין, או גירושין - בספק,
הרי אלו - חולצות, ולא מתייבמות.
כיצד, ספק קידושין?
זרק לה קידושיה,
ספק - קרוב לה,
ספק - קרוב לו,
זה הוא - ספק קידושין.
כיצד, ספק גירושין?
כתב בכתב ידו - ואין עליו עדים,
יש עליו עדים - ואין בו זמן,
יש בו זמן - ואין בו אלא עד אחד,
הרי הוא - ספק גירושין.


(ט) שלשה אחים -

נשואים - לשלש נשים נוכריות,
ומת - אחד מהן,
ועשה בה השני מאמר - ומת,
הרי אלו - חולצות ולא מתייבמות,
שנאמר: "ומת אחד מהם, ובן אין לו,
יבמה יבוא עליה" (דברים כה ה),
שעליה - זיקת יבם אחד,
ולא שעליה - זיקת שני יבמין.
רבי שמעון אומר:
מייבם - לאיזו שירצה,
וחולץ - לשניה.


שני אחים - נשואים לשתי אחיות,

מת - אחד מהן,
ואחר כך - מתה אשתו של שני,
הרי זו - אסורה עליו עולמית,
הואיל, ונאסרה עליו שעה אחת.


(י) שנים - שקידשו שתי נשים,

ובשעת כניסתן לחופה - החליפו,
את של זה - לזה,
ואת של זה - לזה,
הרי אלו חייבין - משום אשת איש.
ואם היו אחין - משום אשת אח.
ואם היו אחיות - משום אישה אל אחותה.
ואם היו נידות - משום נידה.
ומפרישין אותן - שלשה חודשים,
שמא מעוברות הן.
ואם היו קטנות - ולא היו ראויות לילד,
מחזירין אותן מיד.
ואם היו כוהנות -
נפסלו - מן הכהונה, ומן התרומה.


הדף הראשי של משנה יבמות ג

משנה יבמות, פרק ג':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב