משנה בכורים ד ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ד · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כיצד שוה לאנשים?

מטמא בלובן, כאנשים.

ומתעטף, כאנשים.

ונושא אבל לא נישא, כאנשים.

ואימו יושבת עליו בדם טוהר, כאנשים.

ואינו מתייחד עם הנשים, כאנשים.

ואינו ניזון עם הבנות, כאנשים.

ועובר על בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים, כאנשים.

וחייב בכל המצוות האמורות בתורה, כאנשים.

נוסח הרמב"ם

משנה בכורים ד רמבם


פירוש רבינו שמשון

מטמא בלובן כאנשים. פי' דספק איש הוא ואיש מטמא בלובן כדאמרי' בפרק בנות כותים דזוב דומה למי בצק של שעורים וללובן ביצה המוזרת:

ונושא אבל לא נישא כאנשים. האי תנא סבר אנדרוגינוס ספק הוא כדמוכחא כולה מתניתא והשתא לענין מה קתני נושא אבל לא נישא אי לענין שאם קידש אשה צריכה גט ואם נתקדש לא בעי גט הא ספק אשה הוא אלא לענין תרומה איירי כדאמרינן ביבמות סוף פרק הערל לריש לקיש דתנן התם ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל אוכלת בתרומה ובגמרא אמר ר"ל מאכילה בתרומה ואינה מאכילה בחזה ושוק ומפרש התם ואין מאכילה בתרומה בזמן חזה ושוק דקסבר ר"ל אנדרוגינוס לר' יוסי ספקא הוא ומאכילה בתרומה בזמן הזה דרבנן אבל לא בזמן חזה ושוק דאורייתא ופריך עלה מהא דתנן אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא מדקתני נושא דחשיב ליה זכר וודאי ומשני תני אם נשא דיעבד ואפילו הכי אבל לא נישא דיעבד דאם נישא לכהן אין מאכילו בתרומה דרבנן והיינו טעמא דהחמירו עליו אם נישא משום דאם הוא זכר חייבין עליו סקילה כזכר לכל הפחות ממקום אחד ואיכא למאן דאמר דמחייב התם משני מקומות ולמאי דמותיב מינה התם לר"ל נשוי דתקשי ליה ברייתא דהכא דקסבר ספקא הוא וקתני נושא ושמא לא שמיעא ליה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מטמא בלובן - שהאיש מטמא בלובן כדאיתא בזבים (פב מא):

ומתעטף כאנשים - שלא ילבש שמלת אשה:

אבל לא נישא - משום דהבא עליו כבא על הזכר (יבמות פח מו):

ואמו יושבת עליו בדם טוהר כאנשים - כזכר, ולבסוף ארבעים ללידתו דמה טמא:

ואינו ניזון עם הבנות - בנכסים מועטים כדתנן (בב פט) בזמן שהנכסים מועטים הבנות דוחין אותו אצל הבנים:

וחייב בכל המצות כאנשים - אפילו מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות, הוא חייב:


פירוש עיקר תוספות יום טוב


פירושים נוספים