לדלג לתוכן

משנה בכורים ג ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ג · משנה ח | >>

העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב. והעניים מביאין אותם בסלי נצרים יב של ערבה קלופה, והסלים והביכורים ניתנין לכהנים.

משנה מנוקדת

הָעֲשִׁירִים מְבִיאִים בִּכּוּרֵיהֶם בִּקְלָתוֹת שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב.

וְהָעֲנִיִּים מְבִיאִין אוֹתָם בְּסַלֵּי נְצָרִים שֶׁל עֲרָבָה קְלוּפָה,
וְהַסַּלִּים וְהַבִּכּוּרִים נִתָּנִין לַכֹּהֲנִים:

נוסח הרמב"ם

העשירים -

מביאין את ביכוריהם -
בקלתות - של כסף, ושל זהב.
והעניים -
מביאין אותן -
בסלי נצרים - של ערבה קלופה.
הסלים, והבכורים -
ניתנין - לכהנים.

פירוש הרמב"ם

קלתות - סלים.

ועניין אמרם של כסף - מחושקים ומצופים כסף או זהב.

ונצרים - הם ענפים או שבטים, כמו "ונצר משרשיו יפרה"(ישעיה יא, א).

ופירוש קלופה - שמסירין קליפתה, תרגום "מחשוף הלבן"(בראשית ל, לז), "קליף חיור".

הסלים והבכורים הנתנין לכהנים - הם סלי הערבה הקלופה, לא של כסף ולא של זהב:

פירוש רבינו שמשון

בסלים של נצרים. פירוש אסלי נצרים של ערבה קלופה דווקא קאי כדמוכח בשלהי החובל דדייק מהכא דבתר עניא אזלא עניותא דעניים סליהם לכהנים אבל עשירים שהיו מביאין בקלתות של כסף ושל זהב כשהולכין נושאין אותן עמהן:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בקלתות של כסף ושל זהב - קופות מצופות כסף וזהב:

הסלים והבכורים ניתנים לכהנים - סלי עניים ניתנים לכהנים וקלתות של עשירים מחזירים להן יג מכאן אמרו בתר עניא אזלא עניותא:

פירוש תוספות יום טוב

נצרים של ערבה קלופה. נצרים הם ענפים או שבטים כמו ונצר משרשיו יפרה (ישעיה יא א) ופי' קלופה שמסירין קליפתה תרגום מחשוף הלבן קליף. הרמב"ם:

[והסלים וכו' נתנים לכהנים. ל' הר"ב סלי עניים נתנים לכהנים וקלתות של עשירים מחזירים להם מכאן אמרו בתר עניא אזלא עניותא. וקשיא לי דאי הכי עניים מתביישים ולמה לא תקנו כדרך שתקנו בנשים המתות להטביל כל הכלים וכו' כדי שלא יתביישו המתות נדות [צ"ל הנדות חיות נ"ל] כדפי' הר"ב במ"ד פ"י דמס' נדה ולתקנו שאף העשירים יביאו בסלים נצרים ואשכחן יותר דומה לזה הנדון שלנו שתקנו לענין בית האבל. כדאי' בסוף מ"ק בראשונה היו מוליכין לבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב. ועניים בסלי נצרים והיו עניים מתביישים התקינו שיהו הכל מוליכים בסלים של נצרים. וי"ל דמשום כבוד בית אלהינו ומשרתיו לא חשו על שיתביישו העניים. ומ"מ זה שכתב הר"ב וקלתות של עשירים מחזירים להם נ"ל דלא דק. שכן בפ' החובל דצ"ב אמרו בזה הלשון הסלים והבכורים נתנים לכהני' והעשירי' לא היו נותנים קלתותיהם לכהנים. וא"ת בשלמא לפי' הר"ב ניחא דגם העשירים היו נותנים קלתותיהם אלא שהיו מחזירים להם. אבל ללישנא דגמ' כי היכי דהעשירים לא היו נותנים עניים נמי לא לתנו להם. וצ"ל דאדרבה זה היה להם גנאי יותר שלא יתנו הסל לכהן עם הפירות והסל לבדו אינו נחשב. ובספרי ולקח הכהן הטנא מידך מכאן אמרו העשירים מביאין בכורים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה. והסלים נתנו לכהן בשביל לזכות מתנה לכהן ע"כ. שהעניים מביאין מעט ועם הסל יהיה נחשב מתנה]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על המשנה) ערבה קלופה. נצרים הם ענפים או שבטים. כמו ונצר משרשיו יפרה (ישעיה י"א). ופירוש קליפה שמסירין קליפתה תרגום מחשוף הלבן קליף. הר"מ:

(יג) (על הברטנורא) וק"ל דאי הכי עניים מתביישים ולמה לא תקנו כדי שלא יתביישו העניים שאף העשירים יביאו בנצרים כמו שמצינו בכמה מקומות. וי"ל משום כבוד בית אלהינו ומשרתיו לא חשו על שיתביישו העניים. תוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בקלתות של כסף וכו':    בירושלמי בעי מהו להביא בתמחוי של כסף:

תפארת ישראל

יכין

העשירים מביאים בכוריהם בקלתות:    סלים:

והעניים מביאין אותם בסלי נצרים:    ענפים:

של ערבה:    וויידען:

קלופה:    שכך נאה יותר:

והסלים והבכורים ניתנין לכהנים:    והעשירים מחזירין הקלתות לבתיהן:

בועז

פירושים נוספים