מצודות על תהלים קט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תחרש" - אל תשתוק מלהפרע מן המציקים לי

"אלהי תהלתי" - אתה אלהי תהלתי שאני מהלל לך בכל עת 

מצודת ציון

"תחרש" - ענין שתיקה כמו החרש יחרש (במדבר ל)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופי מרמה" - פי איש מרמה

"עלי פתחו" - לדבר עלי סרה

"לשון שקר" - מראים עצמם כאוהבים לבל אהיה נשמר מהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודברי שנאה" - אבל בלבם סבבו אותי בדברי שנאה ולוחמים עמדי בחנם כי לא גמלתי להם רעה מעולם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני תפלה" - עכ"ז אני איש תפלה להם כמ"ש ואני בחלותם לבושי שק וגו' (לעיל לה)

"תחת אהבתי" - במקום האהבה שאני אוהב אותם המה נוטרים עלי שנאה בלב 

מצודת ציון

"ישטנוני" - מלשון שטנה וענינו איבה ושנאה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחת טובה" - במקום טובה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ימינו" - להיות נכון אצלו לקטרג עליו

"הפקד" - לכן הפקד עליו רשע כדמותו ולא יחמול עליו 

מצודת ציון

"הפקד" - ענין מנוי וגזבריות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תהיה לחטאה" - לא תחשב לזכות כ"א למזכרת עון לומר עליו בשמים איך מלאו לבו לשאול צרכיו מה' ואין לבו שלם עמו

"בהשפטו" - כשיהיה נשפט על מעשיו יצא חייב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פקודתו" - עשרו וקנינו שהוא פקיד וממונה עליהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונוע ינועו" - יהיו נעים ונדים לשאול פת לחם גם ישאלו וידרשו מתן ממקום מושבותם מבתיהם החריבות ר"ל גם על הפתחים ישאלו גם במושבותם מעוברי דרך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ינקש" - הנושה בו ישים פח יקוש ללכוד לעצמו את הכל והנכרים ממנו שאינם ראוים לירשו ישללו עשרו 

מצודת ציון

"ינקש" - מלשון מוקש

"נושה" - המלוה כמו והנושה בא לקחת (מלכים ב ד)

"ויבוזו" - לשון בזה ושלל

"יגיעו" - העושר הבא ע"י עמל ויגיעה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יהי" - לא יהיה לו שום אוהב להיות מושך עליו חסד ולא יהיה מי אשר יחנן ליתומיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהי אחריתו" - בנו יהיה לכריתה ובדור האחר שאחר בנו ר"ל בדור השלישי ימח שם האב והבן כי ימותו ואינם וישכחו מן הלב 

מצודת ציון

"אחריתו" - בנו וכן ולא לאחריתו (דנייאל יא)

"ימח" - ענין מחיקה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תמח" - אלא יהיה נזכר על בנה

"יזכר עון אבותיו" - יהיה נזכר לו עון אבותיו לענשו גם עליהם וכמ"ש פוקד עון אבות על בנים (שמות כ)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיו נגד ה'" - לקטרג עליו ובעבור זה יכרת זכרם מן הארץ

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יען" - בעבור אשר לא זכר לעשות חסד למי שצריך אל החסד ורדף העניים ונשברי לב להמית אותם 

מצודת ציון

"ונכאה" - ענין שבירה כמו ונכה רוח (ישעיהו סו)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא חפץ בברכה" - לא רצה לעשות דברים אשר הברכה מעותדת לבוא עליהם ולכן תהיה הברכה ההיא רחוקה ממנו

"ויאהב קללה" - אהב לעשות דברים אשר הקללה מעותדת לבוא עליהם ולכן תבא עליו הקללה המעותדת

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכשמן" - עם כי המשיחה היא למעלה על הגוף עכ"ז באה היא בהעצמות כן הקללה תרד בו אל חדרי בטן אל עצמו ובשרו

"ותבא" - הקללה תבוא בקרבו בשפע רב כמים

"וילבש" - יהיה מעוטף בקללה כמדו המעטפת את כל גופו 

מצודת ציון

"כמדו" - ענין מלבוש מה כמו ומדו בד (ויקרא ו')

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבגד יעטה" - הקללה תהיה על גופו מסביב כבגד העוטה כל הגוף

"ולמזח" - יחגור הקללה תמיד להיות לו למזח 

מצודת ציון

"יעטה" - ענין עטיפה וכן עוטה אור כשלמה (לעיל קד)

"ולמזח" - ענין חגירה כמו ומזיח אפיקים רפה (איוב יב)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זאת פעולת" - זהו גמול פעולת שטני מאת ה' וגמול הדוברים רע על נפשי 

מצודת ציון

"שוטני" - אויבי ושונאי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען שמך" - למען יוגדל שמך

"כי טוב חסדך" - כאשר חסדך טוב לכל כן הצילני גם אני

"עשה אתי" - חסד ואמת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עני" - אני נכנע ומושפל כעני ואביון ולבי נעשה חלל בקרבי מגודל הפחד והתוגה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ננערתי כארבה" - ננערתי ממקום למקום כמו הארבה שאין לו קן מיוחד וננער מגדר לגדר

"כצל כנטותו" - כמו הצל וחוזר ומפרש כמו נטיית הצל שאינו בא מפאת עצמו כ"א ע"י נטיית הדבר העושה הצל כן נהלכתי אני ר"ל מהלכי לא באה מפאת עצמי ומרצוני כ"א ע"י מכריחים הלכתי גולה ומטולטל 

מצודת ציון

"ננערתי" - ענין הטרוד והתנועה החזקה כמו חצני נערתי (נחמיה ה') שר"ל הייתי מנענע חצני בתנועה חזקה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצום" - בעבור הצום כשלו ברכי ונחלשו

"משמן" - מהיות בו שומן 

מצודת ציון

"כחש" - ענין רזות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - בעבור מרבית הצום המה מחרפים אותי בלעג ובזיון

"יראוני" - כאשר יראוני יניעון עלי בראשם בדרך לעג 

מצודת ציון

"יניעון" - מלשון תנועה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - תן בלבם לדעת ולהבין כי ידך עשתה זאת התשועה ולא באה במקרה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקללו המה" - אף כי המה מקללים אתה תהפכם לברכה ואם כי קמו עלי מה בכך הלא קמו ויבושו כי לא יוכלו לי ואני אשמח במפלתם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשתם" - הבושת אשר תבוא עליהם יעטוף אותם מסביב כעטיפת המעיל 

מצודת ציון

"כמעיל" - שם מלבוש מה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יעמוד" - כאשר יעמוד לימין האביון להושיעו מיד הרשעים השופטים לקחת נפשו במשפטם המקולקל