לדלג לתוכן

מצודות על עמוס ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כל המשפחה" - כפל הדבר במ"ש כי לשון משפחה יאמר על כל העם וכן ואם משפחת מצרים (זכריה יד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידעתי" - ענין אהבה וכן מה אדם ותדעהו (תהלים קמד)

"אפקוד" - ענין זכרון 

מצודת דוד

"רק אתכם ידעתי" - לבד אתכם אהבתי מכל העכו"ם ואתם פשעתם בי לכן אזכור עליכם את כל עונותיכם לשלם גמול על כולם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נועדו" - ענין קביעות זמן והזמנה וכן נועדו עברו יחדיו (תהלים מח

מצודת דוד

"הילכו" - וכי ילכו שני אנשים יחד בדרך אחד אם לא שקבעו והזמינו מתחילה זמן קבוע ללכת יחד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כפיר" - ארי בחור

"ממעונתו" - ענין מדור כמו ה' מעון אתה היית לנו (תהלים צ

מצודת דוד

"היתן" - וכי הכפיר ישמיע קול שמחה ממעונתו אם לא שלכד מה כי אז יגיל וישמח ולא כשעדיין לא לכד

"הישאג" - וכי ישאג אריה ביער ולא ימצא טרף כי בשמוע החיות קול שאגתו יעמדו במקומם מפחדו ויבוא בהם לטרוף טרף כרצונו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התפול" - התשכון וכן על פני כל אחיו נפל (בראשית כה)

"פח" - הוא הרשת 

מצודת דוד

"היעלה פח" - דרך הצפור כשהוא נלכד ורוצה להציל נפשו מנדנד הפח ומעלהו קצת מן האדמה ואמר וכי הפח יעלה מן האדמה ולא לכד דבר וכי מי מעלה את הפח

"התפול" - וכי תשכון צפור על הפח הפרושה בארץ ולא מצאה מוקש להלכד בה וכי לחנם מזורה הרשת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אם יתקע" - האם יתקע ותחסר ה"א התימה וכן אם תהיה 

מצודת דוד

"אם תהיה רעה בעיר וה' לא עשה" - ר"ל כמו שכל אלו הדברים הנזכרים א"א שיהיו בזולת הדבר הראוי לכל אחד ואחד כן א"א שתהיה רעה בעיר במקרה וה' לא עשהו בגמול המעשה

"אם יתקע" - בעת המלחמה מעמידים הצופה לראות אם בא האויב וכאשר יבוא יתקע בשופר להזהיר את העם ואמר האם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו הלא בודאי למאד יחרדו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא יעשה" - מביא ראיה שהכל בא בהשגחה כי אין ה' עושה דבר כ"א יגלה סודו בתחילה אל הנביאים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אריה שאג" - ר"ל והלא הנביאים בודאי מתנבאים הדבר אל העם ואינם כובשים הנבואה כי כמו שאם ישאג האריה לא ימצא מי שלא יירא מקול שאגתו כן אם ה' מדבר מה אל הנביאים לא ימצא מי שלא ינבא א"כ כל דבר הבא נשמע מפי הנביא עד לא בא א"כ אין זה מקרה כ"א בהשגחה ומוסב לתחילת הענין שאמר על כן אפקוד עליכם וגו' לשלם גמול כי הואיל והכל בהשגחה יש גמול על המעשה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועשוקים" - נעשקים מיד העושקים 

מצודת דוד

"האספו" - ללכת למלחמה בעזרת אשור

"וראו" - ר"ל אל תיראו מהם כי תראו בתוכה מהומות רבות המיית מלחמה איש באחיו ועושק רב תראו בקרבה וחלוק לבם ובקל יהיו נמסרים ביד האויב

"השמיעו" - אתם בני אשדוד השמיעו כרוז בארמנותיכם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נכוחה" - דבר ישר וראוי כמו הולך נכוחו (ישעיהו נז)

"האוצרים" - מל' אוצר ר"ל טומנים 

מצודת דוד

"האוצרים" - תראו אשר חומסים וגוזלים ואוצרים בארמנותיהם וכאומר אלו גזלו לצורך הספוק למלאות נפשם לא היה הדבר רע בתכלית אבל הם יגזלו מבלי צורך והכרח

"ולא ידעו" - ר"ל גם תראו אשר אינם יודעים לעשות נכוחה וא"כ בודאי לא יעזרם ה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צר" - אויב

"עוזך" - חזקך

"ונבוזו" - מלשון בזה ושלל 

מצודת דוד

"והוריד" - ישפיל ממך חזקך וארמנותיך יהיו נבוזים מן הצר הבא

"צר וסביב הארץ" - ר"ל הצר יבא עליך וסביב הארץ יחנה לבל תוכל להמלט

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בדל אזן" - ת"י חסחוס והוא הקשה שבאזן ואין לו דמיון

"בפאת" - ענין עבר וצד

"ובדמשק ערש" - ערש היא מטה כמו ערשו ערש ברזל (דברים ג)ויקרא מטת החולה דמשק ערש כי כולה משקה מכוחו וניעו מן הזיעה וכן העיר דמשק נקראת בזה השם על כי היא כולה משקה במרבית יאורים ואגמי מים ועם כי היא בשי"ן שמאלית 

מצודת דוד

"כן ינצלו" - ר"ל כמו שאין תועלת בעצם הדבר שמציל הרועה מן הארי כן לא יהיה תועלת באותן הנשארים בשומרון כי רק ישארו החולים השוכבים בפאת המטה ובערש המטונף ממשקה החולה

"כאשר יציל הרועה" - דרך הרועה כשהארי טורף שה מן העדר הוא מחזיר להציל מה להביא לראיה לבעליו שהארי טרפו ושהוא לא גנבו ולאח"ז משליכו כי לא הצילו כ"א להיות לעד ולא למאכל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והעידו" - ענין התראה כי ע"פ רוב מתרין בעדים לבל יכחש לאח"ז 

מצודת דוד

"שמעו" - אתם הנביאים שמעו דברי והתרו בבית יעקב

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פקדי" - ענין זכרון

"ופקדתי" - ענין השגחה כמו פקדו נא וראו (ש"א שמואל א יד)

"ונגדעו" - ענין כריתה כמו ואשריהם תגדעון (דברים ז)

"קרנותיהם" - הבליטות היוצאות כעין קרנים 

מצודת דוד

"כי ביום פקדי" - ר"ל וזהו דברי אשר ביום שאזכור פשעי ישראל עליו לשלם לו הגמול אז אשגיח על המזבחות העומדות בבית אל לכרות קרנותם ויפלו על פני הארץ

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על בית" - עם בית

"השן" - שן הפיל

"וספו" - ענין כליון כמו ספתה בהמות (ירמיהו יב

מצודת דוד

"בית החורף" - להתענג היו עושים בית מיוחד לחורף והיה שמור מן הקרירות ומנשיבת הרוח ובית מיוחד לקיץ במקום שנושב הרוח ואמר שיכה זה עם זה ר"ל שיחרבו ויאבדו