מצודות על דברי הימים ב כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולמגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המשובח והמעולה בין בפירות בין בבגדים בין באבני יקר כמו ומגדנות נתן לאחיה (בראשית כד)

"מצורות" - ענין מבצר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהרוג וגו'" - לבל יהיו מערערים על המלוכה

"משרי ישראל" - אותם שהיו ידם עם אחיו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אבה ה' להשחית" - אף שהיו ראוים להשחתה

"ניר" - כמו נר ור"ל מלוכה כי המלך משפיע ומאיר כנר 

מצודת ציון

"ולא אבה" - ולא רצה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימליכו" - כי עד הנה היה עליהם נציב מלך מתחת יד מלכי יהודה 

מצודת ציון

"פשע" - מרד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעבור" - אל ארץ אדום

"ויהי קם לילה" - כי לא עצר כח ללחום עמהם ביום בפומבי

"הסובב אליו" - הסמוך אליו ולא עצר כח ללכת בעומק המלחמה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - בעת ההיא פשעה גם לבנה וידמה שהיתה מארץ יהודה סמוכה לאדום ופשעה גם היא במלך יהודה

"כי עזב את ה'" - ובא עליו מצד העונש

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשה במות" - לעבודת גלולים

"ויזן" - הסיתם לזנות אחר העבודת גלולים

"וידח" - הדיחם מעבודת ה'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכתב" - אגרת כתובה ועם שהיתה אחר שעלה בסערה השמים כי נגלה לאחד מהנביאים ושם הדברים האלה בפיו וצוהו לכתבו בספר ולהביא אליו

"לאמר" - וכזה נאמר בה כה אמר ה' וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהזנות וגו'" - כמו שזנו הם אחר העבודת גלולים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה בחליים" - ואתה תהיה בחליים רבים

"ימים על ימים" - בכל יום ויום

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על יד" - הסמוכים לארץ כוש

"ויבקעוה" - בקעו חומת העיר ועלו בה

"יהואחז" - הוא אחזיהו בהפוך אותיות 

מצודת ציון

"ויער" - מלשון התעוררות

"רוח" - ענין רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחלי לאין מרפא" - חולי אנושה עד לא מצאה רפואה אף לפי שעה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי לימים מימים" - החולי ההוא היה לו מתחלת השנה עד סופה מבלי הפסק

"וכעת" - וכאשר בא עת יציאת הקץ של שתי שנים עם חליו במכאוב החולי יצאו מעיו אל החוץ מכל וכל

"בתחלואים רעים" - אחר שעבר עליו תחלואים רעים מת

"ולא עשו וגו'" - לשרוף עליו מטתו וכלי תשמישו כדרך שהיו שורפין על המלכים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך" - הלך מן העולם בלא חמדה כי כל ימי חייו לא היה לו קורת רוח למלאות חמדתו כי היה מעונה ומדוכא