מצודות על דברי הימים ב טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא" - יצא ממקומו ובא לפני אסא בשובו מן המלחמה

"בהיותכם" - בעבור היותכם עמו לשמור דברו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מורה" - מלמד 

מצודת דוד

"וימים רבים" - הנה יהיו ימים רבים לישראל שיעבדו ללא אלהי אמת והם בימי אחז ומנשה והדומים

"וללא כהן מורה" - על הכהן להורות דרכי ה' כמ"ש יורו משפטיך וגו' (דברים לב) ואמר שהם ישאלו דבר ללא כהן הראוי להורות כי אם מאשר יבחרו הם בנביאי הבעל והדומים

"וללא תורה" - לא יחפצו בתורת ה' אבל יחפצו ללא תורה והם דברי כהני עבודת כוכבים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב בצר לו" - וכאשר יהיה צר לישראל ישוב אל ה' וכאשר יבקשוהו ימצא להם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובעתים ההם" - בעוד יחזיקו במרדם

"ליוצא ולבא" - בין בדרך ההליכה בין בחזרה

"הארצות" - הם ארצות בני ישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכתתו" - ענין שבירה ורציצה כמו וכתתו חרבותם (ישעיהו ב)

"הממם" - ענין שבירה כמו והמם גלגל עגלתו (שם כח) 

מצודת דוד

"וכתתו גוי בגוי" - ילחמו יהודה עם ישראל

"הממם" - ישברם ויכתתם בכל מיני צרה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתם" - אבל אתם כאשר החילותם לאחוז בדרכי ה' חזקו בה ואל ירפו ידיכם ממנה לעזבה

"כי יש שכר" - הרבה שכר נכון לפני המקום ליתן גמול פעולתכם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנבואה" - וכששמעו את הנבואה של עודד הנביא כי גם הוא התנבא כדברים האלה ועם שלא נזכר במקרא

"השקוצים" - העבודת כוכבים המאוסים כשקצים

"ויחדש" - תקנו ובנהו מחדש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפלו" - ענין הטיה כמו ותפל מעל הגמל (בראשית כד) ור"ל נטו עצמם להיות תחת ממשלתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן השלל הביאו" - מן השלל אשר הביאו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובתרועה" - ר"ל בקול שמחה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בכל לבבם" - לא מהכרח מצות המלך לשיהיו עצבים בדבר

"וימצא להם" - ולזה היה נמצא להם והניח להם מסביב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אסא" - אם אביו היתה ועל שגדלתו קראה אמו

"מגבירה" - מהיות עוד גבירה מושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים

"אשר עשתה" - על אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות לעבודת גלולים וכמו שהעבודת גלולים נקראים עצבים ע"ש שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהו כ"א)

"וידק" - עשאה דק דק

"וישרוף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך אפרה בנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסור בהנאה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והבמות" - אשר היו עשויות לשמים ולפי שכאשר נבנה הבית נאסרו הבמות בכל מקום לזה יחשב לחטא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קדשי אביו" - אולי אחר שהקדיש חזר ולקחם מן ההקדש והביאם אסא לבית ה'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלחמה" - בינו ובין מלך ישראל

"עד שנת שלשים וחמש" - עד סוף שנת ל"ה למלכות אסא