מצודות על איוב כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכן" - בעבור מרבית דבריך הנה מחשבותי יכריחו אותי להשיב לך ועל כי יש בי הרגשה מרובה לחוש ולהרגיש בדבר כלימה ר"ל בעבור מרבית דבריך ובעבור מרבית הרגשתי אשיב לך 

מצודת ציון

"שעפי" - מחשבותי כמו בשעפים מחזיונות (לעיל ד)

"חושי" - מלשון חוש והרגשה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מוסר כלמתי" - על כי אשמע יסורי כלימה מה שאתה מכלים אותי ולזה הרצון מהבנת לבי יכריח אותי להשיב לך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הזאת" - אם האמת הוא אשר זאת ידעת וגו' וכאומר הלא לא תוכל לכחש בה ודוגמתו הנגלה נגלתי וגו' (שמואל א ב)

"מני עד" - דבר הנהוג מן העולם מן העת אשר שם אדם על הארץ 

מצודת ציון

"הזאת" - בה"א השאלה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רננת" - אשר שמחת הרשעים היא מזמן קרוב כי לא תתמיד לזמן רב עד שיאמרו הנה היא מזמן רחוק

"עדי רגע" - ר"ל תתעכב זמן מועט וכפל הדבר במ"ש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יעלה" - אף אם יתגבר ויעלה גבהו עד לשמים וראשו יגיע עד לעבים והוא משל לגודל ההצלחה 

מצודת ציון

"שיאו" - מלשון התנשאות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כגללו" - הנה חיש מהר יאבד לנצח כגללו האבודה מהר ועד עולם ואשר ראוהו בהצלחתו יאמרו איה הוא כי לא ישאר לו זכר מה 

מצודת ציון

"כגללו" - כצואה כמו גללי האדם (יחזקאל ד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחלום" - והרי הוא כחלום אשר יעוף בעת היקיצה כן יעוף הוא מן העולם והדורשים אחריו לא ימצאוהו

"ויודד" - ינוד מן העולם כמראות הלילה והוא החלום וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"כחזיון לילה" - כמראות חלום הלילה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עין שזפתו" - העין אשר ראתהו מאז לא תוסיף עוד לראותו ואנשי מקומו לא יראוהו עוד 

מצודת ציון

"שזפתו" - ראתהו כמו ולא שזפתו עין איה (לקמן כח)

"תשורנו" - תראנו כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בניו ירצו דלים" - בע"כ ירצו ויפייסו את הדלים על הגזל אשר גזל מהם אביהם

"וידיו" - או בחייו יותש כחו ובע"כ ידיו עצמן תשבנה הגזלה אשר גזל בכח זרועו 

מצודת ציון

"ירצו" - מלשון רצוי וכן ובמה יתרצה (שמואל א כט)

"אונו" - הגזל אשר בכח וכן כלחם אונים (הושע ט)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עצמותיו" - לפי שעצמותיו נמלאו מחטאות נעוריו ותשכב עמו על העפר ר"ל לא שב מהם עד כי ימות ויקבר 

מצודת ציון

"עלומיו" - נעוריו כמו בן מי זה העלם (שמואל א יז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם תמתיק" - כאשר מתקה בפיו עצת רעה והיתה כשרה בעיניו לעשותה אז היה מנעה מלגלותה והסתירה תחת לשונו לבל יודע למי עד אשר עשאה 

מצודת ציון

"יכחידנה" - ענין מניעה והעלמה כמו ולא כחד ממנו (שמואל א ג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחמול" - מרוב אהבתו לה כאלו יחמול עליה ולא יעזבנה ומנעה מלגלותה ומסתירה בתוך חכו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחמו" - והיה גמולו אשר מאכלו נהפך במעיו ללכת הפך המנהג כי תשוב לצאת דרך הפה בהקאה והיא בקרב בטנו כמרה של נחשים ובע"כ יקיאה דרך הפה כי א"א לעכל אותה ור"ל בכל דרכיו הוא נכשל הפך המנהג 

מצודת ציון

"פתנים" - מין נחש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיל בלע" - עם כי בלע העושר לא יתקיים בידו כי יקיא אותה והמקום יגרש העושר מבטנו 

מצודת ציון

"חיל" - עושר כמו כי רב חילי (לקמן לא)

"יורישנו" - מלשון הורשה וגרושין

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראש פתנים" - יימר לנפשו כאלו יינק ומצץ ארס נחש שהוא בפיו שבראש ולשון אפעה תהרגהו בארסו 

מצודת ציון

"אפעה" - מין נחש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל ירא" - לא ירא למצוץ בפלגות של נהרי דבש וחמאה כ"א ארס הנחש ימצוץ ר"ל לא יראה עוד בטובה כ"א את הרעה יקבל 

מצודת ציון

"בפלגות" - הנגרים לחלקים כמו פלגי מים (תהלים א)

"נהרי נחלי" - כפל ענין בשמות נרדפים כמו מספר מפקד (שמואל ב כד)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משיב יגע" - בע"כ יהיה משיב יגיעו של חבירו מה שגזל ממנו ולא יבלע אותה להחזיקה לעצמו

"כחיל תמורתו" - כשיעור העושר כן יהיה תמורתו ר"ל כן יהיה שעור העוני

"ולא יעלוס" - לא ישמח עוד כי לא יחזור לקדמותו 

מצודת ציון

"תמורתו" - מלשון תמורה וחלוף

"יעלוס" - ישמח וכן יעלוץ ויעלוז כי זסשר"ץ מתחלף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רצץ עזב דלים" - כאשר רצץ את הדלים אז עזבם ולא קודם הרציצה

"בית גזל" - גזל מהם בית אשר לא בנהו ולא עמל בו 

מצודת ציון

"רצץ" - שבר וכתת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ידע" - על כי לא ידע שלוה בבטנו כי בטנו היתה תמיד חסרה משביעה ועשק למלאותה לזה לא ימלט מה בכל חמדת עשרו כי הכל יאבד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין שריד לאכלו" - לא היה משאיר ממאכלו על יום המחרת כי יבטח לעשוק די מחסורו על כן לא יצליח טובו ועשרו להתקיים בידו 

מצודת ציון

"שריד" - שיור

"יחיל" - יצליח וכמו יחילו דרכיו (תהלים י)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במלאות ספקו" - בעת ימלא די ספוקו כשיהיה בתכלית העושר אז יהיה צר לו וכאילו יפול מן השמים לארץ וכל יד איש עמל ואון תבוא עליו לעשקו ולחמסו כי יותש כחו 

מצודת ציון

"ספקו" - די צרכו

"עמל" - עול וכן ולא ראה עמל בישראל (במדבר כג)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למלא בטנו" - ירבה בו הצרות עד כי יהיו למלא בטנו לגודל הרבוי וה' ישלח בו חרון אפו ובשפע רב כמטר ישפוך עליו בעת הלחמו עמו להפרע ממנו 

מצודת ציון

"בלחומו" - מלשון מלחמה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יברח" - כאשר יברח מכלי זיין של ברזל אז קשת נחושה תעבור בו חציו מעבר אל עבר בדרך מהלכו ר"ל עם כי ינצל מצרה אחת תשיג אותו השנית 

מצודת ציון

"מנשק" - כלי זיין כמו והשיקו בנשק (יחזקאל לט)

"תחלפהו" - תעבור בו כמו חלף הלך לו (שיר השירים ב)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלף וגו'" - על כי נכון הוא לחרב לזה כאשר מי ישלף החרב מתיקה אז להב החרב מגודל המרירה והאימה שיש בו יהלוך וישליך עליו פחדים כי יהיה לבו חלל בקרבו 

מצודת ציון

"שלף" - ענין הוצאה כמו שלף איש נעלו (רות ד)

"מגוה" - ענין גוף כמו גוית שאול (שמואל א לא)והושאל על תיק החרב שהוא כמו הגוף להנפש

"וברק" - הוא להב החרב כמו ברק חרבי (דברים לב)

"ממרורתו" - מפחדו המר

"אמים" - מלשון אימה ופחד

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל חשך" - כל מיני חשכת הצרות טמונים ושמורים לכלות מצפוני גנזיו

"תאכלהו" - תשרפהו אש אשר לא נופח במפוח להבעירה ביותר כי בהיות כן לא תצא נפשו מהר ויהיה מעונה זמן רב

"ירע" - ישבר וירוצץ הנשאר באהלו והם אשתו ובניו 

מצודת ציון

"ירע" - ישבר וירוצץ כמו תרועם בשבט ברזל (תהלים ב)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יגלו שמים" - מרוב הצרות אשר יבוא עליו מן השמים יהיה נגלה ונודע לכל שהוא רב פשע

"מתקוממה לו" - תקום עליו לאויב להפרע ממנו כי שדהו לא תצמח וכדומה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יגל יבול ביתו" - תבואת אנשי ביתו יגלה מהם וביום בא עליו אף ה' כשימולא סאתו ישפוך עליו האף כמים המוגרים מבלי הפסק 

מצודת ציון

"יגל" - מלשון גלות

"יבול" - צמח האדמה כמו לא תתן את יבולה (דברים יא)

"נגרות" - ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים (שמואל ב יד)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה חלק" - הגמול הזה הוא חלק של אדם רשע הניתן לו מהאלהים והגמול הזה בעצמו הוא נחלת האיש אשר אמרתו הוא מן האל לדבר עליו שלא כהוגן ולגנות מעשיו (העולה מהמענה ההיא להוכיח על ההשגחה מהפלגת פורעניות הרשעים ומבלי תקומה והפורענות בעצמה מגלה עוונם וכמו גמול הרשעים כן גמול המהרהר אחר ה' ומגנה מעשיו וכאומר לאיוב הנה זה חטאתך וזה פריה)