מגן אברהם על אורח חיים תרלג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תרלג |

סעיף א[עריכה]

אמה בת ו' טפחים מצומצמות [ב"י] עיין סי' שס"ג סכ"ו:

(א) פסולה:    דכיון שהיא גבוה כל כך צריך לעשות' כדירת קבע ואנן בעינן דירת עראי אבל פחות מכ' אף על פי שעשא' חזקה כשרה:

סעיף ב[עריכה]

(ב) יורדים למטה:    עד שמגיע לחלל כ' [הרא"ש] ואף על גב דכשהסכך למעלה מכ' כשר מ"מ הוצין לא חשיבי כ"כ ובעי' שירדו לחלל כ' [ר"ן]:

סעיף ג[עריכה]

(ג) לא הוי מיעוט:    דלאו מין סכך נינהו [רש"י]:

סעיף ד[עריכה]

(ד) וביטלו:    עיין סי' שנ"ח ס"ב די"א דבעי בטול לעולם ועיין סי' שע"ב סי"ו וברא"ש ונ"ל דאסור למעט' בי"ט עיין סי' שי"ג ס"י:

סעיף ה[עריכה]

(ה) מהאצטבא והלאה:    דהוי כפסל היוצא מן הסוכה כיון שבאמת סכך כשר אלא שהוא למעל' מכ' [הרא"ש]:

סעיף ו[עריכה]

(ו) על האיצטבא דוקא:    דמה שחוץ לאיצטבא אין לה סכך כיון דרואין הסכך כאלו הוא כותל עקום [הרא"ש] ול"ד למ"ש סי' תרל"ב ס"ב דהתם הסכך כשר ומונח למטה מכ' ולכן אף על פי שאנו אומרים דופן עקומ' מותר לישב תחתיו דאותו היושב תחתיו מחשבתו לסכך אבל הכא (אי) אתה בא להכשירו מכח פסל היוצא מן הסוכה וא"כ אתה צ"ל שהוא כדופן ודו"ק, והא דבסוף סי' תרל"א כ' דמותר לישן תחת הדפנות משום דהוי כפסל היוצא מן הסוכה צ"ל כיון דאיכא אוהל במקום א' ה"ל כאלו כולו אוהל כמ"ש הרא"ש וא"כ ה"ל כאלו הוא גבוה כולו י':

סעיף ט[עריכה]

(ז) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל [ש"ג]:

סעיף י[עריכה]

(ח) ג"ט כשרה:    משמע אפי' חוץ לחקק, אבל הטור כ' דוקא תוך החקק אבל חוץ לחקק ליכא מחיצה כלל וכן עיקר [ב"ח] וא"כ צ"ע למה פסק סוף סי' תרל"א דמותר לישן תחת הדפנות וה"ה אם ניטל מן הסכך מלמטה עד שנעשית גבוה י' כשר' כמ"ש סי' תרל"ה:

(ט) ג"ט פסולה:    ולא אמרי' דופן עקומה דלא איקרי דופן כלל כיון דאינו גבוה י':