מגן אברהם על אורח חיים תקיט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תקיט |

סעיף א[עריכה]

(א) תריסי חנויות:    פי' דלתות חנויות של שידה תיבה ומגדל שאינן מחוברים לקרקע אבל במחוברין יש בנין וסתירה כמ"ש סי' שי"ג ואסור לסלקן ולהחזירן:

(ב) כדי שיוציא:    ולהחזירן נמי שרי דאם יהא אסור להחזירן לא ירצה לפותחן דיחוש שמא יגנובו אבל כשעומדין החניות בבית אסור להחזירן דלא חייש שם לגניבה:

(ג) ציר באמצע:    כל ציר' היו שבולט' ראש אחד מהדלת למעלה כמו יתד וראש אחד כנגדו מלמטה ובמפתן היה חור שתחוב לתוכו ומלמעלה כנגדו היה ג"כ חור:

סעיף ב[עריכה]

(ד) והוא שלא יתקע:    פי' בחוזק, משמע דלא איירי ברפוי ואפ"ה שרי אף על גב דבשבת אסור כמ"ש סי' רע"ט בי"ט לא גזרו כיון דאין בנין וסתירה בכלים וכ"מ דעת הרמב"ם וכ"כ התוספות בביצה ומה"ט כ' מהרי"ל עכו"ם שהביא כ' חתום מות' לפתחו בי"ט עכ"ל ונ"ל דאם כתובין עליו אותיו' או צורו' אסור דה"ל מוחק עיין סי' ש"מ ס"ג:

סעיף ג[עריכה]

(ה) כדינם בשבת:    והב"ח כתב דמותר להסיר הצירים בי"ט דבשבת אינו אסו' אלא משום גזירה שמא יתקע כמ"ש המרדכי פ"ג דעירובין ובי"ט לא גזרו כמ"ש ס"ב עכ"ל, ולא ע' יפה במרדכי דאי' שם דאסור מדינ' דדבר שיש בו בנין גמו' אסו' אף בכלים:

סעיף ה[עריכה]

(ו) קמטים כו':    ונ"ל דה"ה דאסו' לעשות קמטי' בענק שבצואר שקורין קאלנ"ר: