מגן אברהם על אורח חיים רעד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים רעד |

סעיף א[עריכה]

טוב לנשק ידי אמו בליל שבת (הכוונות):

(א) התחתונה:    וב"ח כתב לבצוע על העליונה כאשר נהגו הזקנים משנים קדמונים דאין מעבירין על המצות ע"כ ורש"ל נהג לבצוע על שתיהן (של"ה) ול"נ להכריע דבתחלה יניחנו למעל' בשעת אמירת ויכלו ובשעת המוציא יקח העליונה בידו ויניחנה למטה ויבצע עליו, המדקדקים נוהגים לרשום בסכין קוד' ברכה [ב"ח סי' קס"ז בשם רש"ל וכ"כ בספר ת"ח]:

סעיף ב[עריכה]

(ב) מצוה לבצוע:    וב"ח כ' לחתוך ב' הככרות ולחלקם להמסובין ועכ"פ יעשה כן בבקר דכבוד יום קודם ועמ"ש סי' רמ"ב, כתב הרא"ש פ' ע"פ טעימו מידי וכו' ועל מה שלא היו אוכלין בליל שבת לא היה מקפיד דיכול לקיים ג' סעודות למחר עכ"ל ועיין סי' רצ"א וכ"מ סימן ער"א ס"ו וע"ש בב"י בשם הר"ן ורא"ש ומ"מ צריך לשתות יין אחר הקידוש כמ"ש סי' ער"ג ס"ה וכ"מ בפ' כ"כ דף קי"ט דאמרינן לעולם יסדר אדם שלחנו בע"ש אף על פי שא"צ אלא לכזית ולעולם יסדר אדם שלחנו במ"ש וכו' וכי היכא דההיא דמ"ש אינה חובה כ"כ ה"ה בע"ש ומ"מ יש להחמיר דהא אפי' מבע"י אסור לאכול כדי שיאכל בלילה לתיאבון כמ"ש סי' רמ"ט אלא דאין חובה כ"כ ואם יש קצת אונס יכול לדחות הסעודה עד למחר ובלבד שיקדש היום כמ"ש סימן ער"ג ס"ה: