כתובת הרבנות הצבאית הראשית - אשכנז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערה: המילים המוקפות בסוגריים מרובעים הן דוגמאות בלבד, ויש להחליף אותן בפרטים המתאימים לאירוע.

שטר כתובה

- עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה -

בסימן טוב ובמזל טוב

אור ליום [רביעי] בשבת, [ארבעה ועשרים יום] לחודש [אדר השני]
שנת [חמשת אלפים ושבע מאות ושלושים ושלוש] לבריאת העולם,
למניין שאנו מנין כאן [קרית חיים ע"י חיפה] במדינת ישראל,
שנה [השישית] לחרות ירושלים,
אנן סהדי איך הבחור _________ ב"ר _________ לבית __________
אמר להדא בתולתא שפירתא הכלה מרת _______ בת ר' __________ לבית ________ :
הוי לי לאינתו כדת משה וישראל
ואנא במימרא ובס"ד אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסה יתיכי,
כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מוהר בתולייכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא, ועליי מזונייכי וכסותייכי וספוקייכי ומינדע יתיכי כאורח כל ארעא.
וצביאת מרת ____________ בת ר' _________ בתולתא דא, והוות ליה לאינתו.
ודן נדוניא דהנעלת ליה, בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין, במאני דלבושא בשמושי דירה ובשמושא דערסא הכל קבל עליו החתן הנזכר במאה זקוקין כסף צרוף.
וצבי החתן והוסיף לה מדיליה עוד מאה זקוקין כסף צרוף אחרים כנגדן.
והוסיף לה החתן תוספת כתובה. בסך הכל כתובתא דא נדוניא דין ותוספתות אלין עולים לסך _____________ ל"י. לבד כל בגדיה וחפציה השייכים לגופה.
וכך אמר החתן הנזכר: אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתות אלין קבלית עלי ועל ירתאי בתראי על כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחת כל שמיא
מקרקעי ואגבן מטלטלין דקנאי ואקנה מיומא דנן ולעלם, כלהון יהון אחראין וערבאין שעבוד גמור ושלם להתפרע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתות אלין מנאי, ואפילו מגלימא דעל כתפאי, בחיי ובתר חיי,
דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.
וחומר וחוזק שטר כתובתא דא, נדוניא דין ותוספתות אלין קבל עליו החתן הנזכר באחריות וחומר כל שטרי כתובות דנהגין בבנת ישראל העשויין כהוגן וכתיקון חז"ל, בביטול ובפיסול מודעות לדעת הרשב"א ז"ל.
וקנינו מיד החתן מר ___________ ב"ר _______________
לכלה מרת _______________ בת ר' ______________ בקנין גמור ושלם
במאנא דכשר למקניא ביה כתיקון חז"ל על כל האמור לאשר ולקיים ככל הכתוב לעיל
בלי שום שינוי כלל, והכל שריר ובריר וקיים.
______________________ עד
______________________ עד
ועל זה באתי על החתום לאשר ולקיים כל הכתוב לעיל
החתן: ____________________________


תוכן הכתובה

אנו עדים כי החתן אמר לבחירת ליבו הכלה: היי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני מתחייב בעזרת ה' לעבוד, להוקיר, לכלכל ולפרנס ולדאוג לכל צרכייך, כחובת הגברים בישראל. ואני מתחייב לתת לך מוהר כתובה מאתיים זוז כסף צרוף כפי שמגיע לך מן התורה.

והסכימה הכלה להיות לו לאישה, והנדוניה שהכניסה לו קיבל עליו החתן ונתחייב לתת לכלה סכום הכתובה עם התוספות כפי הנקוב במקור.

וכך הצהיר החתן: אחריות שטר הכתובה והתוספות הללו מקבל אני על עצמי ועל יורשי אחרי שתחול על מיטב נכסי וקניני שיש לי ממקרקעין ובקנין אגב גם ממטלטלין שקניתי ואקנה מיום זה ולהבא. כולם יהיו אחראים וערבים להפרע מהם שטר הכתובה הנדוניה והתוספות הללו.

והחתן קיבל עליו לקיים את תקפו של שטר כתובה זה בכל האחריות והחומרה של שטרי כתובות הנהוגים בבנות ישראל הערוכים כהוגן וכתיקון חכמינו זכרונם לברכה.

כל זה נעשה בקניין גמור ושלם לאשר ולקיים ככל הכתוב לעיל בלי שום שינוי והכל שריר ברור וקיים.

מוגן חלקית דף זה מוגן ויכולים לערוך אותו רק משתמשים רשומים בעלי ותק של ארבעה ימים לפחות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה.