כף החיים/אורח חיים/רנח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים רנח |


סעיף א[עריכה]

א) סעי' א. מותר להניח מבע"י כלי שיש בו דבר קר וכו' אבל אם יש בו דבר חם שהיד סולדת בו מותר להניחו אפי' בשבת כמ"ש לקמן סי' שי"ח סעי' ו' יעו"ש:

ב) שם. ע"ג קדרה חמה וכו' והטעם כתב ב"י משום שאין הקדרה חמה מוספת הבל אלא אדרבא חומה מתמעט והולך עכ"ל. והביאו הט"ז סק"א וכתב ונראה לי שאין בכלל זה אלא מה שרוצה להטמין לשעות הרבה שאפשר שמתקרר הקדרה קודם כלות הזמן ההוא אבל אם רוצה להטמין לשעה מועטת וליקחו משם בעוד הקדרה חמה אסור דהוי דבר המוסיף הבל על כל פנים וע"כ לא יפה עושים שבימות החורף לוקחים כלי ובתוכו משקה ותוחבין אותו בשבת לתוך כלי מלא מים חמים שיפיג צנתו בתוכו ואח"כ שותין המשקה שזה ודרך הטמנה ממש כיון שכולו טמון בתוכו והטמנה אסורה אפי' לזמן מועט ועיקר טעם ההיתר כאן כיון שאינו טמון בתוכו ממש רק מונח עליו עכ"ל. וכתב המש"ז דאפי' בכלי שני שהיד סולדת בו אסור יעו"ש. משמע הא אם מניחו בכלי שני שאין היד סולדת בו שרי להניח אפי' לזמן מועט משום דלא הוי הטמנה בדבר המוסיף הבל. וכ"כ הפתה"ד או' ג' וכתב דבזה מתורץ קושיית הא"ר על הט"ז יעו"ש:

ג) שם. ע"ג קדרה חמה וכו' אם הקדרה התחתונה עומדת ע"ג האש יש לה דין שיהוי. מ"א סק"א. ור"ל אם מניח כלי שיש בו דבר קר מבע"י ע"ג קדרה חמה העומדת ע"ג האש גם הוא יש לו דין שהוי ואם אינו מכוסה בבגדים ואינו טמון כולו בתוך הקדרה החמה שרי. וכ"כ א"א או' א' וזהו לדעת האוסרים הטמנה מבע"י אבל לדעת המקילין כמ"ש לעיל סי' רנ"ז סעי' ז' בהגה הכא נמי שרי אפי' טמון כולו בתוך הקדרה החמה ומכוסה בבגדים ומיהו אין זה אלא דוקא למקום שנהגו להקל וכמ"ש שם בהגה יעו"ש: