חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה המייעצת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי נתוני אשראי (גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה המייעצת) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה המייעצת), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 231.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 77 לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני קובעת כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”הוועדה“ – הוועדה המייעצת שהנגיד מינה לפי סעיף 70 לחוק;
”חבר הוועדה“ – חבר הוועדה שאינו עובד המדינה;
”יושב ראש הוועדה“ – חבר הוועדה שהנגיד מינה ליושב ראש הוועדה לפי סעיף 70(ג) לחוק;
גמול
(א)
חבר הוועדה יהיה זכאי לתשלום גמול השווה לגמול המשולם לדירקטור בחברה ממשלתית בדרגה הכוללת את סיווג 9, לפי תקנה 2(א) והתוספת הראשונה לתקנות הגמול.
(ב)
יושב ראש הוועדה יהיה זכאי לתשלום גמול השווה לגמול המשולם ליושב ראש הדירקטוריון בחברה ממשלתית בדרגה הכוללת את סיווג 9, לפי תקנה 3(א) והתוספת השנייה לתקנות הגמול.
(ג)
התשלום לחבר הוועדה וליושב ראש הוועדה יהיה לפי מספר ישיבות הוועדה שבהן השתתף, ובלבד שלא ישולם גמול בעבור יותר מ־45 ישיבות בשנה קלנדרית.
(ד)
השתתף חבר הוועדה בישיבת הוועדה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת, יהיה זכאי לגמול בשיעור של 50% מהגמול האמור בסעיף קטן (א), והשתתפות בישיבה כאמור תבוא במניין מספר הישיבות המרבי בשנה לעניין הוראות סעיף קטן (ג).
(ה)
הגמול לחבר הוועדה וליושב ראש הוועדה כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו להם בקשר להשתתפותם בישיבות וכולל מס ערך מוסף.
החזר הוצאות
חבר הוועדה ויושב ראש הוועדה לא יהיו זכאים לתמורה נוספת כלשהי על הגמול בשל מילוי תפקידם וכל הפעולות הנובעות מתפקידם זה, ואולם מי מהם המתגורר במרחק העולה על 100 ק״מ ממקום קיום ישיבת הוועדה יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריף החשב הכללי במשרד האוצר שבחוזר מספר 2008-4-14, כפי שיעודכן מעת לעת או בכל חוזר אחר אשר יחליף אותו, זולת אם הוא זכאי לקבל הוצאות אלה ממקור אחר.


ב׳ בכסלו התשע״ח (20 בנובמבר 2017)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.