חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי מדידת מים (מדי מים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי מדידת מים (מדי מים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מדידת מים (מדי מים), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 1110; תשע״א, 1028; תשע״ג, 640; תשע״ד, 1493; תשע״ה, 550; תשע״ו, 636, 637; תשע״ז, 51; תשע״ח, 284, 290, 654, 654, 2238; תשע״ט, 499, 1617; תשפ״א, 271, 1122; תשפ״ב, 30, 31.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט״ו–1955, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״א, תשע״ו־2, תשע״ח]
בכללים אלה –
”אתר האינטרנט“ – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, שכתובתו www.water.gov.il;
”מד־מים“ – מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות;
”מד מים משולב“ – מד מים המורכב ממד מים ראשי מטיפוס מהירותי–וולטמן, מד מים משני מטיפוס רב־סילוני וכן שסתום הידראולי הפועל אוטומטית בכוח המים העוברים דרכו, בלא כל מקור אנרגיה אחר, המשמש למדידה וסיכום של כמויות מים בספיקות משתנות, גבוהות ונמוכות, ושכמות המים הכללית הנמדדת בו היא סיכום הקריאים של שני מדי המים המרכיבים אותו;
”בית מלאכה“ – בית מלאכה לתיקון מדי מים, שאישר מנהל הרשות הממשלתית לפי כללים אלה;
”מבדקה“ – מכון לבדיקת מדי מים ולכיולם, שאישר מנהל הרשות הממשלתית לפי כללים אלה;
”בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה“ – מי שהורשה ברשיון שהוציא מנהל הרשות הממשלתית לנהל ולהפעיל בית מלאכה או מבדקה;
”הדירקטיבה האירופית“ – הדירקטיבה האירופית ‎2014/32/EU בנוגע למדי־מים, על עדכוניה;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”מכון התקנים“ – מכון התקנים הישראלי שהוקם לפי סעיף 2 לחוק התקנים;
”הממונה על בית מלאכה או מבדקה“ – מי שהורשה ברשיון שהוציא מנהל הרשות הממשלתית לשמש ממונה על בית מלאכה או מבדקה;
”מפרט“ – הוראות טכניות ומינהליות לביצוען של כללים אלה;
”מפרט מיא״מ“ – מפרט שהכין המרכז הישראלי לאבזרי מים;
”ת״י“ – תקן ישראלי בר תוקף;
”גודל נומינלי של מד מים“ –
מסוג רב סילוני – כנוי מספר השווה לספיקה הנומינלית של מד המים (במ״ק/שעה);
מסוג מהירותי–וולטמן – כנוי מספר השווה בקירוב לקוטר הפנימי של מבוא מד המים (במ״מ);
”הספיקה הנומינלית“ – הספיקה המרבית, שבה יפעל מד המים בעבודה רצופה באופן תקין, הן בזרימה רצופה והן בזרימה מקוטעת (במ״ק/שעה);
”הספיקה המקסימלית“ – הספיקה שבה יפעל מד המים במשך זמן מוגבל באופן תקין, בלא שיינזק ובלא שיחרוג מדרישות הפעולה הנקובות בת״י (במ״ק/שעה);
”מפיק“ – המפיק מים ממקור מים על־פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, לרבות תאגיד צרכן;
”ספק“ – המספק מים לאחר על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר;
”צרכן“ – אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על־פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית;
”תאגיד צרכן“ – תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עליו, ולרבות חבר בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצית;
”משתמשים במים“ – מי שנמנה על תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד ברשיון הפקה;
”תיק מוצר“ – תיעוד טכני של מד המים, כפי שהוגש למכון התקנים או לגורם המאשר, הקבוע בהוראות הדירקטיבה האירופית, הכולל את פרטי המוצר על כל מרכיביו, אופן ייצורו ותפעולו ואת שאר הפרטים המאפשרים את הערכת התאמתו לדרישות התקן הישראלי או הדירקטיבה האירופית, לפי העניין.
תיקון ובדיקה של מד מים [תיקון: תשע״א]
(א)
לא יתקן אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לתיקון, אלא בבית מלאכה הפועל על פי הוראות כללים אלה וניתן לו רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית.
(ב)
לא יבדוק אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לבדיקה, אלא במבדקה הפועלת על פי הוראות כללים אלה וניתן עבורה רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית.
בקשה לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה [תיקון: תשע״א]
(א)
בקשה למתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה יש להגיש למנהל הרשות הממשלתית בטופס 1 שבתוספת הראשונה, לפחות 30 ימים לפני המועד המתוכנן לפתיחת בית המלאכה או המבדקה.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס האמור בסעיף קטן (א) ולבצע בדיקות הציוד בבית המלאכה או המבדקה, המבקשים את הרשיון, כדי לוודא את התאמתם להוראות כללים אלה.
רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה [תיקון: תשע״א]
רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה ינתן בטפסים מס׳ 2(1) ו־2(2) שבתוספת הראשונה, לפי הענין, ויצויין בו המועד שבו יפקע תקפו.
חידוש רשיון [תיקון: תשע״א]
בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה לחידוש רשיון לפחות 30 ימים לפני פקיעת תקפו של הרשיון הקודם, וזאת על גבי טופס מס׳ 1 שבתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים על פי הענין.
מתן רשיון [תיקון: תשע״א]
מתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה, סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, ביטולו או התלייתו, מסורים לשיקול דעתו של מנהל הרשות הממשלתית.
הוראות במפרטים [תיקון: תשע״א]
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת הוראות במפרטים או בכל דרך אחרת שתיראה לו, בדבר ניהול והפעלה של בית המלאכה או המבדקה וציודם.
ביצוע הוראות הכללים [תיקון: תשע״א]
בעל רשיון או הממונה על בית המלאכה או המבדקה, אחראים לביצוע הוראות שניתנו לפי כללים אלה. לא מילאו בעל הרשיון או הממונה אחרי הוראות כללים אלה או אחר הוראות שנתן להם מנהל הרשות הממשלתית במפרטים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הרשיון לניהול בית המלאכה או המבדקה או להתלותו.
מסירת פרטים [תיקון: תשע״א]
בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה ימסור למנהל הרשות הממשלתית, לפי דרישתו, כל פרט המתייחס לבדיקה או לתיקון של מדי מים ותוצאותיהם.
תעודת קבלה
(א)
נמסר מד מים לתיקון או לבדיקה בבית מלאכה או במבדקה, הכל לפי הענין, יאושר למוסר, לפי בקשתו, דבר קבלת מד המים בטופס, שבו יצויינו פרטים אלה (להלן – תעודת קבלה):
שם בית המלאכה או המבדקה ומענם;
המספר הסידורי של תעודת הקבלה;
שם מוסר מד המים ומענו;
פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת;
קריא מד המים בעת קבלתו;
תאריך הקבלה.
(ב)
רשות מקומית המנהלת בית מלאכה או מבדקה לצרכיה בלבד, פטורה ממתן תעודות קבלה.
(ג)
נמסר לתיקון או לבדיקה מד מים המותקן או המיועד להיות מותקן במקור מים, תינתן למוסר תעודת קבלה, אף אם בית המלאכה או המבדקה מנוהלים בידי רשות מקומית לצרכיה בלבד.
אישור על תקינות מד מים רב־סילוני [תיקון: תשע״ה]
נמסר לבדיקה מד מים רב־סילוני, יאשר בעל הרשיון למבדקה או הממונה על המבדקה את תקינותו של מד המים, לאחר שתוקן וכוייל, על־ידי הטבעת חותמות על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים, אשר תכלול את הפרטים כלהלן:
(א)
מספר הרשיון לניהול המבדקה;
(ב)
החודש והשנה שבהם בוצעו התיקון והכיול.
תעודת בדיקה ואישור תקינות מד־מים מהירותי–וולטמן [תיקון: תשע״א, תשע״ה]
(א)
נמסר לבדיקה מד מים מסוג מהירותי–וולטמן, ימלא בעל רשיון למבדקה או הממונה על המבדקה למוסר מד המים, לפי בקשתו, לאחר הבדיקה, תעודת בדיקה שבה צויינו פרטים אלה:
(1)
שם המבדקה ומענה;
(2)
המספר הסידורי של תעודת הבדיקה;
(3)
שם מוסר מד המים ומענו;
(4)
פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת;
(5)
תוצאות הבדיקה;
(6)
קריא מד המים בגמר הבדיקה;
(7)
תאריך הבדיקה;
(8)
הצהרה זו: ”אני מצהיר שמד המים נבדק בהתאם להוראות בדבר בדיקת מדי מים ונמצא תקין“.
(ב)
בכל מקרה שמד המים תוקן וכוייל, תוטבע חותמת על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים אשר תכלול פרטים אלה:
(1)
מספר הרשיון לניהול המבדקה;
(2)
החודש והשנה שבהם בוצע התיקון והכיול.
(ג)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לבעל רשיון למבדקה או לממונה על מבדקה, לפי בקשתם, לאשר את תקינותו של מד המים גם בדרך אחרת, אם מצא זאת לנכון.
עותקים מתעודות בדיקה
בעל רשיון המבדקה או הממונה על המבדקה ימלא בכל מקרה תעודת בדיקה וישמור עותק מכל תעודת בדיקה לפחות שלוש שנים מיום הוצאתה.
החתמה בחותם
כל מד מים שעבר בדיקה או תיקון ייחתם בחותם, באופן שימנע הסרת הסגר ופקק בורג הוויסות שלו, ללא הורדת החותם.
בדיקה נפרדת
בדיקה של כל מד מים תיעשה בנפרד, אולם מותר לבדוק יחד כמה מדי מים, המחוברים בטור, אם סידור המבדקה מאפשר זאת.
בדיקת מד מים רב־סילוני
(א)
בדיקת מד מים רב־סילוני תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, בעזרת כמויות המים, באופן ובמידות הדיוק המפורטים בטבלה מס׳ 1:

טבלה מס׳ 1

גודל מד המיםהספיקה בליטרים לשעהכמות המים המינימלית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים
סימון*בדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳בדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳
1.51,500120301005010
2.52,500200501005010
3.53,500280701005020
55,0004001001005020
66,0004801201005020
1010,0008002005005050
1515,0003,0004505005050
סטיה מותרת±2%±2%±5%   
* כמוגדר בת״י 63.
הערה: במדי מים 10 ו־15 מ״ק מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז (הכמות הקטנה ביותר 10 ליטר) יש להעביר בבדיקה ב׳ 200 ליטר ובבדיקה ג׳ 100 ליטר לפחות. מדי מים מסוג ישן ייבדקו כדלקמן:
סימון קודם 3-5 – לפי סימון 2.5 בטבלה לעיל;
סימון קודם 7-10 – לפי סימון 5 בטבלה לעיל.
(ב)
בדיקת אטימות בלחץ של מד המים תיעשה לפי הנדרש בת״י 63.
בדיקת מד־מים מהירותי–וולטמן [תיקון: תשע״א]
בדיקת מד מים מהירותי–וולטמן תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, כמפורט בטבלה מס׳ 2:

טבלה מס׳ 2

הגודל הנומינלי של מד המיםהספיקה בהתאם לבדיקות במ״ק/שעהכמות המים המינימלית הנדרשת לביצוע הבדיקות במ״קמשך הזרמת המים (בדקות)
סטיה מותרת ±2%לבדיקת פעולה מכנית תקינה*
 בדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳בדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳
501531.30.50.12.5
804081.610.52.5
10060121.851.02.5
150160306.051.02.5
200250507.5105.02.5
2504008012.0105.02.5
30060012018.0105.02.5
* חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופות הבדיקה.
הערה: מדי מים מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז לוח הספרות ייבדקו בהתאם להנחיות מנהל הרשות הממשלתית.
בדיקת מד מים משולב [תיקון: תשע״א]
(א)
בדיקת מד מים משולב תיעשה בשלוש ספיקות אלה:
(1)
בדיקה א׳ ו־ב׳ כמפורט בטבלה מס׳ 2 שבסעיף 17;
(2)
בדיקה ג׳ כמפורט בטבלה מס׳ 1 שבסעיף 16(א);
(ב)
בדיקת פעולת השסתום ההידראולי תיעשה כלהלן:
(1)
ספיקת מד המים הראשי לא תפחת מהספיקה הנקובה בבדיקה ג׳ בטבלה מס׳ 2 שבסעיף 17, בהתאם לגודלו של מד המים הראשי;
(2)
ספיקת מד המים המשני לא תעלה על מכפלת הספיקה הנקובה בבדיקה א׳ [[16|בטבלה מס׳ 1 שבסעיף 16(א), ב־1.2, בהתאם לגודלו של מד המים המשני.
קביעת גודל מד המים [תיקון: תשע״א]
קביעת סוג וגודל של מד מים תיעשה לפי כמות המים הזורמת דרכו ולא לפי גודל קוטר הצינור, ובהתאם למפורט בטבלה מס׳ 3:

טבלה מס׳ 3

סוג וגודל
של מד מים
ספיקה מקסימלית
מ״ק/שעה
ספיקה נומינלית
מ״ק/שעה
ספיקה מינימלית
מ״ק/שעה
רב־סילוני
1.531.50.03
2.552.50.05
3.573.50.07
51050.10
61260.12
1020100.20
1530150.45
מהירותי–וולטמן
5030151.3
8080401.6
100120601.8
1503001506.0
2005002507.5
25080040012.0
300120060018.0
משולב
5030150.05
8080400.05
100120600.10
1503001500.20
בדיקת דיוק המדידה [תיקון: תשע״א]
(א)
בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה בשיטה נפחית או בשיטת שקילה, כמפורט להלן:
(1)
יוזרמו מים בספיקה מסוימת וקבועה דרך מד המים; המים ייאספו לאחר מכן במכל מכויל; על סמך השוואת הפרש הקריא של מד המים בתחילת הבדיקה ובסופה לבין נפח המים במכל המכויל, ייקבע חישוב הסטייה בדיוק המדידה של מד המים;
(2)
הכמות שנרשמה במד המים תהיה ההפרש בין הקריא הסופי של מד המים לבין הקריא ההתחלתי; הסטייה בדיוק המדידה של מד המים תהיה ההפרש בין הכמות שנרשמה במד המים לבין הקריא של המכל המכויל;
(3)
הסטייה היחסית תחושב באחוזים (%) בדיוק המדידה של מד המים ובסימן של פלוס (+) או מינוס (-) לפי המשוואה הזו:

כאשר:
– סטייה (באחוזים) בדיוק המדידה של מד המים בספיקה מסוימת (חיובית כאשר ההפרש בין הקריאים של מדי המים גדול מאשר קריא המכל המכויל);
– קריא מד המים (בליטרים) בתחילת הבדיקה;
– קריא מד המים (בליטרים) בסוף הבדיקה;
– כמות המים (בליטרים) שנאספו במכל המכויל בזמן הבדיקה;
(4)
בשיטת שקילה, בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ולעניין זה נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השנייה.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר לבעל רישיון למבדקה, לפי בקשתו, שיטה אחרת לבדיקת דיוק המדידה, לפי שיקול דעתו של מנהל הרשות הממשלתית ובתנאים, ובלבד שהשיטה תבטיח את דיוק המדידה הנדרש בכללים אלה.
מדי מים משומשים [תיקון: תשע״א]
הוראות סעיפים 16, 17 ו־19 יחולו על מדי המים אשר היו בשימוש לפני שנמסרו לבדיקה או לתיקון במבדקה או בית מלאכה.
תנאים למתן רשיון למבדקה [תיקון: תשע״א]
לא יתן מנהל הרשות הממשלתית רשיון לניהול והפעלה של מבדקה, אלא אם זו תימצא עומדת בדרישות כללים אלה. מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש דרישות נוספות ולהתנות תנאים נוספים, במידת הצורך.
סידור המבדקה
(א)
הסידורים הפנימיים במבנה המבדקה יאפשרו גישה נוחה לשולחנות הבדיקה, למכלים ולכל מכשיר אחר, לשם בקורת או תיקון.
(ב)
התאורה במבנה תהיה באיכות אשר תאפשר קריאת מכשירי המדידה ולוחות הספירה של מדי המים.
(ג)
אמצעי חימום, כגון רדיאטורים או מכשירי חימום יורחקו ממתקני הבדיקה, כך שלא תהיה להם השפעה על מתקני הבדיקה.
(ד)
אוורור החדרים שיאפשר תנאי עבודה נוחים.
(ה)
מתקן הבדיקה על כל חלקיו, יבודד ממקורות רעידה, כגון מדחסים, משאבות וכיוצא באלה.
הספקת מים למבדקה [תיקון: תשע״א]
(א)
הספקת המים למבדקה תיעשה כך, שיסופקו לה מים בטיב מי שתיה, בלחצים יציבים וללא תנודות, תוך מניעה מוחלטת של הופעת אויר חפשי בהם.
(ב)
הספקת המים תיעשה בעזרת מכל מים גבוה או משאבת מים ובאופן שיאפשר ביצוע בדיקות מדי מים בתחום הספיקות, בהתאם לבדיקות, כנדרש בכללים אלה.
(ג)
בבדיקות בספיקות נמוכות כמפורט בסעיף 16(א) בטבלה 1 ובסעיף 17(א) בטבלה 2 כבדיקה ג׳, יסופקו המים –
(1)
בבדיקת מדי מים רב־סילוניים – ממכל מים גבוה;
(2)
בבדיקת מדי מים מהירותיים–וולטמן – ממכל מים גבוה או באמצעים אחרים המונעים תנודות בספיקה.
מכל מים גבוה במבדקה
מכל מים גבוה יורכב כך שיהיה בו מפלס מים קבוע וכן כך שגובהו וכמות המים שבו יבטיחו את הספיקה הדרושה במבדקה.
משאבת מים במבדקה
(א)
מקום שהספקת המים למבדקה נעשית בעזרת משאבת מים אחת או יותר יישאבו המים ממאגר המים ולא מרשת הספקת המים.
(ב)
האופיין של המשאבה יהיה אופקי, בתחום רחב של הספיקות, וכל משאבה תעבוד רק בתחום זה; כאשר תחום הספיקות הדרושות לפעולת המבדקה גדול מהתחום האופקי של המשאבה, תותקן משאבה אחת נוספת או יותר, מותאמת לעבודה במקביל.
(ג)
התקנת המשאבה ומנועיה ימנעו תנודות מכניות, הן כאשר המים זורמים דרך מדי המים והן כשהם אינם זורמים דרך מדי המים.
(ד)
משאבה בלתי טבולה תותקן נמוך מהגובה המינימלי של מפלס המים במאגר המים.
צנרת פנימית במבדקה
(א)
הצנרת הפנימית של המבדקה תותקן כך, שתמנע השפעה הדדית על הלחץ והספיקה בין תחנה אחת לשניה.
(ב)
קוטר הצנרת במבדקה לא יהיה קטן מקוטר מבוא מד מים הנבדק.
(ג)
התקנת הצנרת תיעשה כך, שתאפשר גישה וטיפול בצנרת בכל מקום ובכל זמן.
(ד)
במקום שצינור עובר דרך קיר, ירופד הצינור, כדי למנוע השפעות כלשהן עליו.
משטח הבדיקה במבדקה [תיקון: תשע״א]
המשטח להרכבת מדי מים לבדיקה ימלא אחר התנאים הבאים:
(א)
משטח לבדיקת מדי מים רב־סילוניים:
(1)
משטח הבדיקה יהיה חזק ויציב;
(2)
משטח הבדיקה יכול להיות למד מים אחד ולטור של מדי מים;
(3)
המשטח יאפשר התקנת מדי מים בצורה המבטיחה את מצבם האופקי לפי פלס המים ואת האפשרות לקרוא את קריאיהם של מדי המים בנוחות ובדיוק;
(4)
המחברים יהיו בקוטר פנימי זהה לקוטר פתחי מדי המים; אטמי המחברים יורכבו בצורה שתמנע הקטנת המעבר;
(5)
בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה:
(א)
מכל שיכוך תנודות;
(ב)
מסנן;
(ג)
שסתום אויר;
(ד)
שסתום לפתיחה וסגירה מהירים;
(ה)
חיבור למתקן להגברת הלחץ;
(ו)
מד לחץ לבדיקת אטימות מד המים;
(6)
בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה:
(א)
התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה;
(ב)
צינור שפיכה למכל המכויל.
(ב)
משטח לבדיקת מדי מים מהירותיים–וולטמן:
(1)
התנאים המפורטים בפסקה (א)(1) עד (4);
(2)
בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה:
(א)
שסתום אויר;
(ב)
שסתום פתיחה וסגירה;
(ג)
צינור ישר וחלק בפנים, באורך של לא פחות מ־10 פעמים קוטר מד המים. במקרים מיוחדים, לפי אישור מנהל הרשות הממשלתית, ניתן לקצר את אורך הצינור בתנאי שמורכב בו מיישר זרם המתאים לתקן בינלאומי ISO;
(3)
בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה:
(א)
צינור ישר וחלק בפנים באורך של לא פחות מ־5 פעמים קוטר מד המים;
(ב)
התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה;
(ג)
מתקן הטיה לסילון המים או שסתום לסגירה ופתיחה מדורגת, או שניהם.
הציוד לבדיקת מדי מים רב־סילוניים [תיקון: תשע״א]
פרטי הציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים רב־סילוניים, כמפורט בסעיף 27(א), יהיו כדלקמן:
(א)
מכל שיכוך תנודות יעבוד לפי עקרון של בלימה על ידי שימוש בכיס אויר דחוס;
(ב)
המסנן יתאים למפרט מיא״מ מס׳ 39380 ומידות הנקבים יהיו 30 מש;
(ג)
שסתום האויר יתאים למפרט מיא״מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי; גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו;
(ד)
בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות;
(ה)
(1)
מד הלחץ יהיה בתחום פעולה מ־0 עד 25 אטמוספירות;
(2)
קוטר הסקלה של מד הלחץ לא יהיה קטן מ־100 מ״מ;
(ו)
(1)
שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה;
(2)
דיוק מד הספיקה יהיה ±2%;
(ז)
מוצא צינור השפיכה למכל המכויל יהיה במקום שיאפשר ראייתו בנוחיות ויהיה מצויד במיתקן הגורם למניעת טפטוף לאחר סגירת השסתום;
(ח)
התקן להגברת לחץ לבדיקת אטימות מד המים.
הציוד לבדיקת מדי־מים מהירותיים–וולטמן במבדקה [תיקון: תשע״א]
פרטי ציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים מהירותיים–וולטמן, כמפורט בסעיף 27(ב), יהיו כדלקמן:
(א)
שסתום האויר יתאים למפרט מיא״מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי. גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו;
(ב)
בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות;
(ג)
(1)
שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה;
(2)
דיוק מד הספיקה יהיה ±2%;
(ד)
(1)
במתקן הטיה לסילון מים מהירות ההטיה תהיה שווה בכל כיוון;
(2)
ממדיו וצורתו של המתקן יבטיחו קליטת המים בהעברתם.
מכלים המכוילים במבדקה [תיקון: תשע״א]
מכלים המכוילים במבדקה יכוילו לפי השיטה הנפחית ושיטת השקילה כמפורט להלן:
(1)
בשיטה הנפחית –
(א)
מכלים המכוילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת נפח המים הנמצאים בתוכם, ויכוילו בידי רשות מוסמכת לכיול מכלים מסוג זה, אחת לחמש שנים לפחות;
(ב)
המכלים יהיו מוגנים היטב מפני קורוזיה;
(ג)
שסתום הרקה יותקן בתחתית כל מכל ובאופן המבטיח אפס בגובה מפלס המים;
(ד)
מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;
(ה)
המכלים יהיו מצוידים בצינור פיזומטרי שקוטרו הפנימי לא יהיה קטן מ־12 מ״מ;
(ו)
תחום סימן השנתות על הסרגל שליד הצינור הפיזומטרי באזור המדידה יהיה 10% + לפחות מכמות המים התקנית הדרושה לביצוע הבדיקות לפי טבלה מס׳ 1 בסעיף 16(א) ולפי טבלה מס׳ 2 בסעיף 17(א);
(ז)
המרחק בין השנתות באזור המדידה יציין 1% של נפח הנמדד ולא יהיה קטן מ־10 מ״מ;
(2)
בשיטת השקילה –
(א)
המאזניים המכוילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת כמות המים הנמצאים במכלים המונחים עליהם, ויכוילו בידי רשות מוסמכת לכיול מאזניים מסוג זה, אחת לשנה לפחות;
(ב)
המכלים יהיו מוגנים היטב מפני קורוזיה;
(ג)
מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;
(ד)
מאזניים מכוילים יצוידו במכשיר תצוגה ויהיו בעלי דיוק של 0.1% לפחות מכמות המים הנמדדת;
(ה)
טמפרטורת המים המצטברים במכל תימדד במכשיר מד חום שמבטיח דיוק של 1°C;
(ו)
נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השנייה.
(3)
לעניין סעיף זה, ”רשות מוסמכת“ – כל גוף שהסמיך מנהל הרשות הממשלתית לצורך כך.
מאגר מים במבדקה [תיקון: תשע״ד]
קיים במבדקה מאגר מים, יהיה המאגר מכוסה, כדי למנוע את זיהום המים; המים במאגר יוחלפו לעתים מזומנות ולפחות פעם אחת בחודש במקרים שבהם לא קיימת מערכת סינון מים; נפח המים במאגר יבטיח מניעת התחממות המים מעל 50 מעלות צלסיוס.
שינוי מבנה וציוד במבדקה [תיקון: תשע״א]
לא ייעשה שינוי במבנה או בציוד של מבדקה, ללא קבלת אישור מראש ממנהל הרשות הממשלתית. בעל רשיון למבדקה או הממונה על מבדקה, יודיע למנהל הרשות הממשלתית על כל שינוי שבדעתו להכניס במבדקה ויבקש אישורו כאמור; מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת את האישור המבוקש, גם אם אין פרטי השינויים עונים על כל הדרישות המפורטות בכללים אלה, אם מצא זאת לנכון.
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(בוטל).
אישור דגם מד־מים [תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(א)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד־מים שמתקיימים בו כל המפורטים להלן והוא רשאי להתנות את אישורו בתנאים:
(1)
הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 63 או הדירקטיבה האירופית;
(2)
ניתן לגביו אישור מכון התקנים ולפיו הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 5452 למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה;
(3)
יש הוראות ברורות ומפורטות דיין, בעברית, להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד־המים;
(4)
יש תיק מוצר ברור ומפורט דיו, של דגם מד־המים;
(5)
יש שתי מבדקות לפחות שלפי הרישיון שניתן להן לפי סעיף 4 מוסמכות לבדוק מדי־מים מסוגו, ואחת מהן לפחות אינה צד קשור ליצרן מד־המים או לנציגו בישראל;
(6)
מנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי תקופת תפקודו התקין עולה על תקופת הבדיקה והכיול של מד־מים מסוגו לפי סעיף 44, ובלבד שלא תפחת משנתיים;
(7)
במד־מים שאושר לטמפרטורה של פחות מ־50 מעלות צלסיוס – התקבל אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת״י 63.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל הרשות הממשלתית לא יאשר דגם מד־מים מטיפוס חד־סילוני או נפחי.
(ג)
תקופת האישור לדגם מד־מים לא תעלה על עשר שנים, ובדגם מד־מים שקיבל אישור בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופית – התקופה לגביה ניתן לו אישור לפי הדירקטיבה האירופית.
(ד)
אישר מנהל הרשות הממשלתית דגם מד־מים, יפרט באישור את סימונו, ואם הוא אינו מסוג שמנוי בסעיף 44 – גם את מועדי הבדיקה והכיול שלו.
אישור מד־מים במקרים מסוימים [תיקון: תשע״ח]
שוכנע מנהל הרשות הממשלתית שאין אפשרות מעשית להתקין במקרה מסוים מד־מים מדגם שאושר לפי הכללים, רשאי הוא לאשר שימוש במד־מים אחר, ובלבד שיכלול באישור הוראות להתקנה, שימוש, אחזקה, בדיקה, כיול וסימון של מד־המים וכן את הנימוקים לאישור שניתן.
סימון מד־מים [תיקון: תשע״ח]
(א)
מד־מים יסומן בסימון שהורה עליו מנהל הרשות באישור לדגם מד־המים.
(ב)
הסימון יעשה במקום נראה לעין, גודלו לא יקטן מגודל סימוני התקינה שמצוינים על מד־המים והוא יותקן כך שלא יהיה ניתן להסרה בלא פגיעה במד־המים.
פרסום דגמי מד־מים שאושרו והחלטות אחרות [תיקון: תשע״ח]
מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב את דגמי מד־המים שאושרו לפי סעיף 33א, סימונם ומועדי הבדיקה והכיול שלהם, את האישורים שניתנו לפי סעיף 33ב וכן החלטות שלא לאשר מד־מים; נקבעו תנאים באישור של מד־מים, יפרסמו התנאים; החלטות יפורסמו יחד עם הנימוקים להן.
בקשה לאישור דגם מד־מים [תיקון: תשע״ח]
(א)
יצרן של מדי־מים או נציגו בישראל המבקש לקבל אישור לדגם מד־מים יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה בנוסח הערוך לפי נוסח טופס 3 בתוספת השלישית, בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס לתמיכה בבקשה.
(ב)
הבקשה תוגש באמצעי אלקטרוני, כפי שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט.
(ג)
מגיש הבקשה יציין בבקשה פרטים שלדעתו גילוים עלול לחשוף סוד מסחרי, ואם עשה כן – לא יגלה מנהל הרשות הממשלתית פרטים מהבקשה שלדעתו העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי כאמור, בכפוף לסעיפים 10 ו־11 לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1988 [צ״ל: התשנ״ח–1998].
(ד)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למבקש להעביר לו מידע ומסמכים נוספים הדרושים לצורך בחינת הבקשה, בתוך תקופה שיורה.
דיווח ואישור שנתי [תיקון: תשע״ח]
(א)
אדם שקיבל אישור לדגם מד־מים יודיע למנהל הרשות, בלא דיחוי, אם דגם מד־המים חדל לקיים איזה מהתנאים שבסעיף 33א.
(ב)
אדם שקיבל אישור לדגם מד־מים בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופית, יגיש למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, אישור לפי הדירקטיבה האירופית לכך שמד־המים עומד בדרישותיה.
מד־מים מותר לשימוש [תיקון: תשע״ח]
ספק, מפיק או תאגיד צרכן לא ישתמש במד־מים, לצורך מדידת מים, אלא אם כן מד־המים הוא מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 33א או אושר לשימוש לפי סעיף 33ב, ומסומן לפי סעיף 33ג.
ביטול אישור [תיקון: תשע״ח]
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, מנימוקים שיפורטו בהחלטתו ולאחר שנתן למי שקיבל את האישור הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל אישור שנתן לדגם מד־מים לפי סעיף 33א, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
דגם מד־המים אינו עומד בתנאים שבסעיף 33א או בתנאים שנקבעו באישור;
(2)
לא התקבל אישור על עמידה בדרישות לפי סעיף 33ו;
(3)
התגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד־המים.
הוראת שעה [תיקון: תשע״ח, תשע״ח־4, תשע״ח־5]
(הוראת שעה מיום 5.12.2017 עד יום 31.3.2024):
(א)
בסעיף זה –
”היום הקובע“ – כ״ה באדר התשע״ט (31 במרס 2019);
”המועד האחרון ליישום“ – י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021);
”המועד האחרון לכיול ולבדיקה“ – המועד האחרון שבו ספק, מפיק או תאגיד צרכן חייב למסור מד־מים לבדיקה ולכיול לפי סעיפים 44 ו־45;
”מד־מים מאושר“ – מד־מים מדגם שאושר לשימוש לפי הכללים, וכן מד־מים שקיבל לפני היום הקובע תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים;
”מד־מים מסומן“ – מד־מים מאושר שסומן כפי שהורה באישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 33א או 33ב.
(ב)
על אף האמור בסעיף 33ז
(1)
עד יום כ״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2018) רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להתקין ולהשתמש במד־מים, גם אם הוא אינו מד־מים מאושר;
(2)
מהיום הקובע לא יתקין ספק, מפיק או תאגיד צרכן מד־מים, אלא אם כן הוא מד־מים מסומן;
(3)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 44 ו־45
(א)
בתקופה שמהיום הקובע עד המועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד־מים שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד־מים מאושר;
(ב)
עד המועד האחרון ליישום יסיר ספק, מפיק או תאגיד צרכן כל מד־מים המשמש אותו שאינו מד־מים מאושר;
(ג)
מהמועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד־מים מאושר שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד־מים מסומן, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה;
(4)
ספק, מפיק או תאגיד צרכן ידווח למנהל הרשות הממשלתית עד ליום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) על מספר מדי־המים המשמשים אותו נכון ליום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) או למועד מאוחר יותר, שאינם מד־מים מסומן; הדיווח יכלול פירוט של מספר מדי־המים מכל דגם שלא אושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), תוך הבחנה בין מדי־מים מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 54 לכללים העיקריים בנוסחם לפני יום התחילה או שקיבל תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים לפני היום הקובע ובין מדי־מים אחרים, וכן של מספר מדי־המים מכל דגם שאושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), שאינם מד־מים מסומן.
החזקת מד מים [תיקון: תשע״א]
מפיק או ספק חייב להחזיק את מדי המים ברשותו במצב תקין, להחליפם בעת הצורך ולדאוג לבדיקתם, לתקינותם ולכיולם על־ידי בית מלאכה או מבדקה למדי מים – הכל בהתאם לענין ובהתאם להוראות כללים אלה.
מד מים במקור מים וברשת מים [תיקון: תשע״א]
(א)
מד מים המודד את הפקת המים במקור מים, יותקן ויוחלף רק בידי בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה, או בידי הממונה על המבדקה או בית מלאכה או בא־כוחם, אשר המפיק הזמינם לצורך זה.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בכתב גם למי שאינו בעל רשיון לבית מלאכה או מבדקה להתקין ולהחליף מד מים במקור מים.
(ג)
מד מים שאינו מותקן במקור מים, יותקן, יוחלף וימסר לבדיקה רק בידי ספק המים.
גביה מצרכן וממשתמש במים [תיקון: תשע״א]
(א)
ספק רשאי לגבות מהצרכן את מחיר מד המים המודד את המים המסופקים לו ואת הוצאות התקנתו והחזקתו, בתשלומים חדשיים או כתוספת יחסית למחיר המים.
(ב)
תאגיד צרכן רשאי לגבות ממשתמש במים את מחיר מד המים, הוצאות התקנתו והחזקתו, כאמור בסעיף קטן (א).
התקנת מד מים במקום מד מים שהוסר [תיקון: תשע״א]
לא יוסר מד מים ממקומו לצורך בדיקה, כיול, תיקון, החלפה, מילוי כל חובה אחרת לפי כללים אלה או לכל צורך אחר, אלא אם הותקן, בו־בזמן, מד מים תחתיו.
מד מים תקין [תיקון: תשע״א]
כל מד מים שמותקן, הן בפעם הראשונה והן במקום מד מים שהוסר ממקומו, חייב להיות תקין ולפעול באופן תקין, בהתאם להוראות כללים אלה.
התקנה והסרה של מד מים משולב [תיקון: תשע״א]
מד מים משולב יותקן במקומו ויוסר ממקומו כיחידה אחת בלבד.
רישום קריא ומספר זיהוי [תיקון: תשע״א]
(א)
המסיר מד מים ממקומו חייב לרשום את הקריא של מד המים שהוסר בעת הסרתו ואת הקריא של מד המים שהותקן תחתיו, וכן את מספרי הזיהוי של שני מדי המים האמורים.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור רשויות מקומיות מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי מדי מים שאינם מודדים הפקת מים במקור מים.
קשר למבדקה ולבית מלאכה [תיקון: תשע״א]
מפיק או ספק חייב להודיע למנהל הרשות הממשלתית באיזו מבדקה ובאיזה בית מלאכה, בעלי רשיון, כמשמעותם בכללים אלה, הינו מבצע את הבדיקות והתיקונים של מדי המים שברשותו.
החזקה תקינה של הסביבה
מפיק או ספק חייב להחזיק את הסביבה בה הותקן מד המים במצב נקי ומסודר, באופן שניתן יהיה לגשת למד המים בכל עת לשם ביצוע הוראות תקנות אלה.
חותם מצמיד [תיקון: תשע״א]
מי שמתקין מד מים במקור מים, כאמור בכללים אלה, ישים חותם על מד המים המצמיד את מד המים למקום בו הוא מותקן. חותם כזה ייפתח רק בידי מי ששם אותו ולשם ביצוע הוראות כללים אלה בלבד.
דרישת שינויים בהתקנה [תיקון: תשע״א]
הותקן מד מים שלא בהתאם להוראות כללים אלה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לדרוש מהמפיק או מהספק לבצע שינוי בהתקנה, בהתאם למפרטים ולהוראות כללים אלה.
מועדים לבדיקה וכיול של מדי־מים ברשת מים [תיקון: תשע״א, תשע״ג, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ח־3, תשע״ט, תשע״ט־2, תשפ״א, תשפ״ב]
(א)
ספק וכן תאגיד צרכן חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:
(1)
מד מים רב־סילוני בגודל 10 מ״ק ומעלה ומד מים מהירותי–וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים; (הוראת שעה מיום 30.10.2020 עד יום 31.12.2021): ואולם מד מים מהירותי־וולטמן מדגם H-4000 מתוצרת חברת ELSTER ומד מים מהירותי–וולטמן מדגם MEISTREAM, תוצרת חברת סנסוס (מיינקה) ומד מים וולטמן מדגם WPD/WPHD תוצרת חברת ZENNER יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות;
(2)
מד מים רב־סילוני בגודל 1.5 מ״ק עד 6 מ״ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;
(3)
מד מים רב־סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ״ק עד 2.5 מ״ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים;
(הוראת שעה מיום 30.10.2020 עד יום 31.12.2021): מד מים רב־סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ״ק עד 2.5 מ״ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשש שנים;
(4)
מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות;
(5)
מד־מים אחר – לפי הוראות שיורה מנהל הרשות הממשלתית באישור שנתן לדגם מד־המים או למד־מים לפי הכללים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת, לתת פטור מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) או להאריך את התקופה לביצועה.
מועד לבדיקה וכיול של מד מים במקור מים [תיקון: תשע״א]
מפיק חייב למסור מד מים המותקן במקור מים לבדיקה ולכיול במבדקה לפחות אחת לשנתיים, זולת אם מנהל הרשות הממשלתית התיר לו למסור את מד המים לבדיקה ולכיול אחת לשלוש שנים.
חיוב בהתקנה ובבדיקה של מד מים ומערכת קריאה מרחוק של מדי המים [תיקון: תשע״א]
(א)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק, לספק או לתאגיד צרכן להתקין מד מים או לבדוק כל מד מים שברשותו בכל עת.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק –
(1)
להתקין במקור מים, על חשבונו, מערכת קריאה מרחוק של מדי המים שברשותו, המאפשרת שידור נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב; הוראה כאמור יכולה להיות כללית או מסויגת, והיא תפרט את אופן התקנת מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים, הטיפול בה וכל תנאי אחר שיורה מנהל הרשות הממשלתית;
(2)
לבדוק את תקינות מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים ולתקנה או להחליפה לפי הצורך.
(ג)
מפיק ימלא אחר הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף זה ויחזיק את מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים שברשותו במצב תקין.
(ד)
לעניין סעיף קטן זה, ”מערכת קריאה מרחוק של מדי המים“ – מערכת המורכבת ממד מים, המותקן במקור מים, והתקנים נוספים לצורך שידור נתונים בתקשורת אלחוטית כלשהי, לרבות תקשורת אלחוטית בתדר יחיד ותקשורת סלולרית.
דרישת הצרכן לבדיקת מד מים [תיקון: תשע״א, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ח־3, תשע״ט־2, תשע״א־2, תשע״ב־2]
(א)
צרכן או משתמש במים רשאי לדרוש מספק המים או מהתאגיד הצרכן, הכל לפי הענין, שמד המים המותקן ברשת שבנכסו ייבדק על־ידי מבדקה.
(ב)
צרכן או משתמש במים שידרוש בדיקת מד המים כאמור, ישלם את הוצאות הבדיקה לרבות הוצאות ההחלפה וההובלה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד המים לא היה במצב תקין.
(ג)
מד מים ייחשב כתקין אם הסטיה בכל תחומי המדידה לא תעלה על פי שניים מהסטיה המותרת לפי טבלה מס׳ 1 בסעיף 16 בכיול מד מים רב־סילוני או לפי טבלה מס׳ 2 בסעיף 17 בכיול מד מים מהירותי–וולטמן.
(ד)
בעל רישיון למבדקה יעביר למנהל הרשות הממשלתית עד לתאריכים 30 ביוני ו־31 בדצמבר בכל שנה, את פירוט כלל תוצאות הבדיקות של מדי־המים שבוצעו במבדקה לדרישת הצרכן במהלך ששת החודשים הקודמים למועד העברת הפירוט.
(ה)
(הוראת שעה מיום 31.12.2020 עד יום 31.12.2021):
על אף האמור בסעיף קטן (ג), על סטייה בבדיקה של מד מים רב־סילוני בגודל 1.5 מטרים מעוקבים עד 2.5 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה:
(1)
המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:
טור א׳
גודל מד המים
טור ב׳
הספיקה בליטרים לשעה
טור ג׳
כמות המים המזערית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים
טור ד׳
משך הזרמת המים בדקות
סימוןבדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳בדיקה ד׳בדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳בדיקה ד׳
(1) 1.5*1,5005401203010050502.5
(2) 2.5*2,5008002005010050502.5
(3) סטייה מותרת±3%±3%±4%    **
* כמוגדר בתקן ת״י 63.
** חייבת להיראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה.
(2)
התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1) הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, מד המים לא במצב תקין;
(3)
התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, מד המים לא במצב תקין;
(4)
נמצא בבדיקה לפי טור ב׳ ו־ד׳ כי מד המים אינו מודד, מד המים לא במצב תקין.
(ו)
(הוראת שעה מיום 31.12.2020 עד יום 31.12.2021):
על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובסעיף קטן (ה) על מד מים שניתן לגביו אישור דגם יחולו הוראות אלה:
(1)
המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:
טור א׳
גודל מד המים
טור ב׳
הספיקה בליטרים לשעה
טור ג׳
כמות המים המזערית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים
טור ד׳
משך הזרמת המים בדקות
סימוןבדיקה א׳בדיקה ב׳בדיקה ג׳בדיקה ד׳בדיקות א׳–ד׳בדיקה ד׳
* Q3 ≤ 1.5Q3540Q2Q1על פי הגדרות ת״י 632.5
* ‎1.5 > Q3 ≥ 1.5Q3800Q2Q12.5
סטייה מותרת±3%±3%±4%**  
* Q1‏, Q2 ו־3Q כמוגדר באישור הדגם שקיבל המד.
** חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך כל מהלך הבדיקה.
(2)
התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1), הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, מד המים לא במצב תקין;
(3)
התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, מד־המים לא במצב תקין;
(4)
נמצא בבדיקה לפי טור ב׳ ו־ד׳ כי מד־המים אינו מודד, מד־המים לא במצב תקין.
רישום פרטים [תיקון: תשע״א]
מפיק, ספק או תאגיד צרכן ינהל רישום מסודר של הפרטים הנוגעים להחלפת מדי מים והתקנתם, בציון תאריך ביצוע הפעולות האמורות; פרטי הרישום, לרבות אלה האמורים בסעיף 39, יימסרו למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו.
אופן התקנת מד מים רב־סילוני
(א)
מד מים רב־סילוני יותקן בצורה אפקית עם לוח הספרות כלפי מעלה.
(ב)
האטמים המחברים של מד מים כאמור ייעשו מחומר ובמידות המפורטות בת״י וצורת התאמתם תבטיח שהאטם לא יבלוט לתוך מעבר המים.
(ג)
שסתום יותקן בצינור המוביל את המים אל מד המים הרב־סילוני וכן אחרי מד המים בצינור המוביל את המים; אין להתקין ברז מעבר.
(ד)
מקום שבו קיים ריכוז של מדי מים רב־סילוניים, יש להתקין שסתום בצינור המוביל את המים לפני ריכוז מדי המים.
אופן התקנת מד מים מהירותי–וולטמן
(א)
הותקן מד מים מטיפוס מהירותי–וולטמן, יותקן לפני מד המים קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי עשרה מהגודל הנומינלי של מד המים, ואחרי מד המים כאמור יותקן קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי חמישה מהגודל הנומינלי של מד המים.
(ב)
הצנרת בה הותקן מד מים מטיפוס מהירותי–וולטמן תותקן כך שתבטיח שמד המים יהיה תמיד מלא מים.
גשר מתכתי [תיקון: תשע״א]
(א)
הותקן מד מים בצנרת מתכתית, לא יפרק אדם מד מים או יתקין בה מד מים אלא אם מותקן בה גשר מתכתי.
(ב)
חובת פיקוח על מילוי ההוראה כאמור חלה על כל מי שהוראות כללים אלה חלות עליו וכן על מי שהוסמך לטפל במדי מים.
רישום קריא מד המים ודיווח [תיקון: תשע״א]
(א)
מפיק ירשום את קריא מדי המים המותקנים במקורות מים אחת לחודש וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, על־גבי טפסים שייקבעו בידי מנהל הרשות הממשלתית.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור מפיק, שברשותו מערכת קריאה מרחוק של מדי מים כמשמעותה בסעיף 46(ד), מהאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמערכת משדרת נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב באופן תקין.
רישום קריאי מדי המים והודעה לצרכנים [תיקון: תשע״א]
(א)
ספק ירשום את קריא מדי המים שבאמצעותו נמדדת כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון, להם הוא מספק מים – אחת לחודש, וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, על גבי טופס שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
(ב)
ספק יודיע לצרכן, לפחות אחת לחודשיים, על תצרוכת המים שלו, בהתאם לקריאים האמורים בסעיף קטן (א).
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(בוטל).
ביטול
תקנות מדידת מים (מדי מים), התשל״ו–1976 – בטלות.
תחילה [תיקון: תשע״א]
תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומם.
[תיקון: תשע״א]

תוספת ראשונה

[תיקון: תשע״א]

(סעיפים 3(א), 4 ו־5)

[תיקון: תשע״א]
טופס 1: בקשה לרישיון/לחידוש רישיון לניהול והפעלה של בית־מלאכה למדי מים/מבדקה למדי מים
[תיקון: תשע״א]
טופס 2(1): רישיו מס׳ . . . . . . . . . . לניהול והפעלה של בית מלאכה לתיקון מדי מים
[תיקון: תשע״א]
טופס 2(2): רישיו מס׳ . . . . . . . . . . לניהול והפעלה של מבדקה למדי מים
[תיקון: תשע״א]

תוספת שנייה

(סעיפים 19(א)(4) ו־30(2)(ו))

חישוב נפח מים בהתאם לטמפרטורה

נפח מים (במ״ק) מחושב כחלוקת מסת המים (בק״ג) בצפיפות המים בטמפרטורה נתונה (‎°C).
ערכי צפיפות המים (בק״ג/מ״ק) בטמפרטורות שונות מובאים בטבלה שלהלן:
צפיפות מים (ק״ג/מ״ק)טמפרטורה (‎°C)
999.96485
999.94036
999.90127
999.84778
999.78029
999.699010
999.604511
999.496912
999.376713
999.244014
999.099215
998.942616
998.774517
998.595018
998.404519
998.203320
997.991421
997.769322
997.537023
997.294924
997.043025
996.781726
996.511027
996.231228
995.942529
995.644930
995.338631
995.023832
994.700533
994.369034
994.029335
993.681536
993.325737
992.962038
992.590539
992.211240
[תיקון: תשע״ח]

תוספת שלישית

(סעיף 33ה)

טופס 3

בקשה לאישור דגם מד־מים

לפי כללי מדידת מים (מדי־מים), התשמ״ח–1988

אני הח״מ, [שם המבקש], מבקש אישור לדגם מד־המים המפורט להלן לפי סעיף 33א לכללי מדידת מים (מדי־מים), התשמ״ח–1988.
פרטי המבקש (נציג יצרן מד־המים)
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות/ח״פ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כי אני נציג היצרן בישראל/יצרן מד־המים (מחק את המיותר).
פרטי יצרן מד־המים (יש למלא אם שונים מפרטי המבקש)
שם היצרן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ מזהה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי מד־המים
שם מד־המים (דגם): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאור מד־המים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קטרים קיימים של מד־המים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הערות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מסמכים המצורפים לבקשה
צירפתי לבקשה את המסמכים האלה:
(1)
לדגם מד־מים העומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 63 – אישור תקינה לפי תקן ישראלי ת״י 63; לדגם מד־מים אחר – כל אלה:
(א)
תעודת EC Type Examination, כולל דוח פרטני של הבדיקות התומך בתעודה שהוגשה;
(ב)
אישור EC DECLARATION OF CONFORMITY;
(ג)
אם המסמכים שבפסקאות (א) ו־(ב) אינם באנגלית – תרגום נוטריוני מאושר לעברית או לאנגלית שלהם;
(ד)
אם דגם מד־המים אושר לטמפרטורה של פחות מ־50 מעלות צלסיוס – אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת״י 63;
(2)
אישור מכון התקנים בדבר התאמה של דגם מד־המים למי שתייה לפי תקן ישראלי ת״י 5452;
(3)
הוראות להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד־המים;
(4)
תיק מוצר של דגם מד־המים הכולל את כל אלה:
(א)
מפרט טכני, כולל תמונות, תרשימים ותכונות מטרולוגיות;
(ב)
שרטוט חתך מד־מים, כולל פירוט חלקים;
(ג)
הסבר מילולי המאפשר הבנת תפקודו של מד־המים;
(ד)
רשימת חלקים עיקריים ושמות יצרנים;
(ה)
פירוט מרכיבים אלקטרוניים;
(ו)
אורך חיים מובטח על ידי היצרן;
(ז)
קטלוג של מד־המים;
(5)
רשימת מבדקות שמוסמכות כדין לבדוק את מד־המים;
(6)
תמונת לוגו של יצרן מד־המים.
פרטים בבקשה שהם סוד מסחרי (סמן במקום המתאים):
הבקשה אינה כוללת סודות מסחריים.
מצורפת רשימה של פרטים המופיעים בצרופות לבקשה שלדעתי גילוים עלול לחשוף סוד מסחרי, בצירוף נימוקים.
ולראיה באתי על החתום.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[שם המבקש]


י״ח באב התשמ״ח (1 באוגוסט 1988)
  • אריה נחמקין
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.