חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 629; תשס״ו, 445; תשע״ח, 1932.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 55 ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961, ובאישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:


ציון התואר
עורך דין רשאי לציין, בעל פה או בכתב, את דבר היותו עורך דין.
פרטים שחובה לציינם
(א)
עורך דין יציין את שמו ואת דבר היותו עורך דין:
(1)
בנייר המכתבים המשרדי שלו;
(2)
כאשר חובה זו מוטלת עליו על פי דין.
(ב)
ציין עורך דין את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית, יוסיף לצד שמו את דבר היותו עורך דין.
(ג)
עורך דין יציין את מספר הרישום שלו בפנקס חברי לשכת עורכי הדין על –
(1)
המסמך הראשון שהוא מגיש בשם לקוחו בהליך בבית משפט, לרבות בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין;
(2)
תצהיר שהוא מאשר;
(3)
מסמך אחר הכולל אישור או אימות על ידי עורך דין.
פרסומת אסורה [תיקון: תשע״ח]
עורך דין לא יפרסם פרסומת אף אם היא עומדת בתנאים שנקבעו בכללים אלה, אם יש בה כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו, או שהיא פוגעת בכבוד המקצוע.
פרסומת מותרת [תיקון: תשס״ו, תשע״ח]
(א)
פרסומת באמצעים המפורטים להלן בלבד מותרת לעורך דין:
(1)
בעיתונות כתובה, במגזינים וכתבי עת שאין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע; ככל האפשר, הפרסומת לא תהיה בסמיכות לפרסומים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע;
(2)
במדריכי טלפון;
(3)
בספרי מען;
(4)
במדריכים מקצועיים מסווגים;
(5)
באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובישומונים ייעודיים לעורכי דין; למעט –
(א)
אתרי אינטרנט או יישומונים שמכילים תכנים של אלימות, פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר;
(ב)
אתרי אינטרנט או יישומונים שמיועדים לקטינים;
(ג)
אתרי אינטרנט או יישומונים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע;
(ד)
פרסומת קופצת (Pop Up);
(6)
בנייר המכתבים המשרדי שלו ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו;
(7)
בשלט משרדו, ובלבד ששלט כאמור יהיה על קיר הכניסה למשרד או בכניסה לבניין המשרד, ושגודלו וצורתו יהיו סבירים.
(ב)
פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד:
(1)
שם עורך הדין;
(2)
דבר היותו עורך דין;
(3)
אם הוא נוטריון – דבר היותו נוטריון;
(4)
תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר;
(5)
תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו;
(6)
כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל;
(7)
פירוט עורכי הדין העובדים בפועל עמו במשרדו, לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה לגבי כל אחד מהם;
(8)
כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו, אם קיים;
(9)
שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי דין שכירים שנפטרו, ובלבד שלצד שמותיהם יופיע ציון שנותם פעילותם באותו משרד;
(10)
תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו;
(11)
שעות קבלת קהל;
(12)
השפות שדובר עורך הדין;
(13)
מועד הסמכתו לעורך דין;
(14)
מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי על ידי עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה;
(15)
ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי שחיבר עורך הדין;
(16)
משרות הוראה שבהן משמש עורך הדין;
(17)
תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחוץ לארץ בכפוף לאמור בפסקה (18);
(18)
כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית, שירות צבאי ובשירות המדינה בתחום המשפטי, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו, והוא תפקיד שיפוטי או מעין־שיפוטי או חברות בוועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים או מעין־שיפוטיים;
(19)
פרטים נוספים המותרים לפי סעיפים קטנים (ג) עד (יב).
(ג)
בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3), רשאי עורך דין לפרסם מודעת פרסומת אחת באותו גיליון, אשר לא תעלה על רבע עמוד.
(ד)
בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם סרטונים, לרבות ראיונות וסרטוני תדמית, תמונות ואיורים גרפיים, ובלבד שמתקיימים התנאים האלה:
(1)
יש להם קשר לשירות המקצועית שאותו מבקש עורך הדין להציע;
(2)
אין בהם כדי ליצור רושם מטעה;
(3)
אין בהם כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, לזלזול בעורך דין אחר;
(4)
אין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
(ה)
בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם תמונות שבהן הוא מופיע עם לקוחותיו וכן של עובדי משרדו אם אלו הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח או עובד המשרד תבטא את הבנתו לפרטי הפרסום ובכלל זה היכן תתפרסם התמונה ולמשך כמה זמן.
(ו)
עורך דין רשאי להוסיף באתר האינטרנט שלו או בדף האישי שלו ברשת החברתית קישור (link) לאתר אינטרנט אחר, ובלבד שהקישור נוגע באופן ישיר לעיסוקו המקצועי של עורך הדין, ולמעט קישור –
(1)
לאתר אינטרנט שמכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר;
(2)
לאתר אינטרנט המיועד לקטינים;
(3)
לאתר אינטרנט אחד שפוגע בכבוד המקצוע.
(ז)
פרסומת באתר האינטרנט של עורך הדין יכולה להיות מלווה במלל קולי או במוסיקה ששומרת על כבוד המקצוע.
(ח)
אתר אינטרנט של עורך דין לא יכלול, במישרין או בעקיפין, פרסומות של אחרים.
(ט)
עורך דין רשאי לציין באתר האינטרנט שלו שמות של לקוחות אשר הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח תבטא את הבנת הלקוח לפרטי הפרסום ובכלל זאת היכן יתפרסם שמו ולמשך כמה זמן.
(י)
עורך דין רשאי –
(1)
לפרסם מאמרים מקצועיים וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך;
(2)
לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.
(יא)
בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם המלצות, מכתבי תודה ודירוג במדריכי דירוג; המידע יימסר באופן שאין בו כדי ליצור רושם מטעה על אודות עורך הדין.
(יב)
עורך דין רשאי לפרסם באתר האינטרנט שלו טופסי פנייה מקוונים לייעוץ משפטי בשים לב כי הוא עומד בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
(יג)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עורך דין רשאי לשלוח מידעון (ניוזלטר) לרשימת תפוצה של לקוחות משרדו שביקשו זאת ושל אחרים שביקשו זאת; המידעון יכול לכלול פרטים כמפורט בסעיפים קטנים (ב) עד (יב) וסעיף 5.
שמירת פרסומים [תיקון: תשע״ח]
עורך דין חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסומת או שליחת המידעון עותק שלהם, לרבות רישום של מקומות הפרסום ומועדיו וכן רישום של מועדי שליחת המידעון, וימציאם ללשכה לפי דרישה.
פרטים שיציין עורך דין שכיר בנייר מכתבים
(א)
עורך דין שהוא עובד של עורך דין, או של מי שאינו עורך דין (להלן – המעסיק), ישתמש, בכפוף לכללים אלה, לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק, בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו; היה המעסיק מי שאינו עורך דין ייווסף לאחר שם המעסיק – ”הלשכה המשפטית“, או ציון שם דומה.
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מעורך דין, שנוסף על עבודתו כעובד של המעסיק עוסק גם באופן עצמאי בעריכת דין, להשתמש, לצורך עבודתו המקצועית כעצמאי, בנייר מכתבים שבו צוינו הפרטים לפי סעיפים 2 ו־3.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתחולת כל הוראות כללים אלה על עורך דין שכיר.
מידע בכתב [תיקון: תשע״ח]
עורך דין רשאי לתת ללקוחותיו על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אליו, מידע על אודות משרדו, ניסיונו והתיקים שבהם היה מעורב; המידע יימסר באופן שאין בו כדי ליצור רושם מטעה על אודות עורך הדין.


ו׳ באדר התשס״א (1 במרס 2001)
  • חאלד אחמד זועבי
    יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.