חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש״ס–2000


י״פ תש״ס, 2558; ק״ת תשס״ו, 249; י״פ תשס״ח, 708.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961 (להלן – החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”ישיבה נוספת“ – כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה;
”התעריף“ – התעריף הנתון בתוספת;
”שכר“ – תמורה לשירות של עורך דין בכסף;
”שכר מינימלי מומלץ“ או ”שכר מינימלי“ – השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בענין הנדון;
”תביעה“ – לרבות הגנה, התנגדות לתביעה או כל בקשה אחרת;
”מס ערך מוסף“ – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1976.
תעריף מינימלי מומלץ
התעריף כאמור בסעיף 81 לחוק הוא בבחינת המלצה לחברי הלשכה שאינה מחייבת.
הצמדה [תיקון: תשס״ו]
(א)
הסכומים הקבועים בתעריף ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב).
(ד)
בסעיף זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתם של כללים אלה – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2004.
ביטול
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל״ז–1977 – בטלים.
תחילה
תחילתו של פרט 9.א(2)(ב) ו־ב(2)(ב) בתוספת, 30 ימים מיום פרסומם של כללים אלה

תוספת

(סעיף 1)


ט״ז בשבט התש״ס (23 בינואר 2000)
  • חאלד אחמד זועבי
    יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.