חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי לשכת עורכי־הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ״ב–1962

כללים בדבר רישומם של מתמחים ופיקוח על התמחותם


ק״ת תשכ״ב, 1956; תשכ״ג, 1803; תשל״א, 139; תשל״ב, 1394; תשמ״א, 1546; תשמ״ב, 926, 1150; תשמ״ו, 64, 447; תשמ״ז, 1158; תשמ״ח, 916; תשנ״ג, 955; תשנ״ד, 1316; תשס״ה, 235; תשס״ח, 1614; תש״ע, 1559; תשע״א, 1196; תשע״ד, 953; תשע״ה, 962; תשע״ו, 638, 727; תשע״ח, 910; תש״ף, 151, 524, 726; תשפ״א, 2284.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א–1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:


בקשה לאישור כמאמן [תיקון: תשמ״א]
(א)
חבר הלשכה הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 29(4) לחוק יגיש ללשכה בקשת אישור לפי אותו סעיף, ויציין את הפרטים המזכים אותו לשמש מאמן.
(ב)
הלשכה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון ולדרוש מהמבקש לאמת בקשתו בתצהיר.
(ג)
אישרה הלשכה את הבקשה, יהא המבקש רשאי לאמן מיום אישור בקשתו בידי הלשכה, אולם הלשכה רשאית, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת רשות לאמן ממועד מוקדם יותר ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמן.
סדרי קבלתם של מתמחים [תיקון: תש״ע, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו־2, תשע״ח, תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תשפ״א]
(א)
בסעיף זה –
”מאמן“ – מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;
”מוסד מוכר“ – מוסד אשר בוגריו מוכרים כבעלי השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;
”המועד הראשון לקבלה להתמחות“ – יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד תחילת הראיונות בשעה 08:00;
”מועד תחילת הראיונות“ – יום שני בשבוע, בתאריך שתקבע הלשכה בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, ובלבד שכל הימים שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות לא יחולו במועדי ישראל כאמור בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי״ח–1948, בתענית אסתר, בפורים, בשושן פורים או בחגים לשאינם יהודים כמפורט בהחלטת הממשלה שלפי הסעיף האמור;
”המערכת“ – (פקעה);
”ריאיון“ – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים.
(א1)
הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה עוקבת, עד האחד בחודש נובמבר את התאריכים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד תחילת הראיונות.
(ב)
לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת בוגר במשפטים או אישור לפי טופס 1 שבתוספת, שמנפיק מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי הוא סיים את שנת הלימודים השלישית, לקראת תואר בוגר במשפטים.
(ב1)
(פקע).
(ב2)
(פקע).
(ג)
קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:
(1)
מאמן לא יקבל מועמד להתמחות אם לא קיים עמו ריאיון;
(2)
מאמן לא יודיע למועמד ולא יסכם עמו, בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות; בכלל זה לא יקבל המאמן תשובה חיובית ממועמד ומועמד לא ייתן תשובה חיובית כאמור לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות;
(3)
בכפוף לפסקאות (1) ו־(2), מאמן רשאי ליצור קשר עם מועמד להתמחות אחרי קיום ריאיון ולפני המועד הראשון לקבלה להתמחות, ובכלל זה להודיע למועמד אם בכוונתו להציע לו להתמחות אצלו;
(4)
מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן (להלן – סיכום על התמחות), אך זאת לא לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות.
(ד)
מאמן ומועמד שסיכמו על התמחות יודיעו על כך ללשכה בהודעה משותפת לפי טופס 3 שבתוספת בתוך 15 ימים והלשכה תרשום בספריה את הודעת הסיכום על התמחות, בכפוף למילוי כל התנאים שנקבעו לכך בחוק או על פיו; עדכונים או שינויים שעליהם יודיע בכתב ללשכה מאמן או מועמד להתמחות יירשמו בידי הלשכה בספריה.
(ה)
אין באמור בסעיף זה כדי למנוע ממועמד להתמחות לשלוח את נתוניו האישיים למאמנים מיועדים לפי בחירתו גם לפני מועד תחילת הריאיונות, ואין בו כדי למנוע ממאמנים להזמין מועמדים לשלוח אליהם נתונים אישיים לפני מועד תחילת הריאיונות.
(ו)
מאמן רשאי לקבל מן הלשכה, לפי שאילתה שיגיש, מידע בדבר פרטי סיכום על התמחות של מועמד להתמחות תחת פיקוחו, לרבות עדכונים או שינויים שחלו בסיכום האמור, וזאת בהסכמת המועמד; שאילתה כאמור תוגש ללשכה בכתב לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה ותהיה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.
(ז)
אין בסעיף זה כדי למנוע העסקה של סטודנט למשפטים בעבודה משפטית או אחרת שאיננה התמחות כמשמעה לפי החוק ובלבד שמאמן לא יתנה מועמדות להתמחות או קבלה להתמחות בעבודה במשרדו לפני מועד תחילת הריאיונות באשר לאותו מועמד.
בקשה לרישום כמתמחה [תיקון: תשל״ב, תשמ״א]
(א)
הרוצה להתמחות יגיש ללשכה בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות, המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף 26 לחוק, ואישור בכתב מאת מאמן המוכן לקבלו כמתמחה.
(ב)
עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.
תחילת התמחות [תיקון: תשכ״ג, תשמ״א, תשמ״ב־2, תשמ״ז]
(א)
אושרה בקשתו של המתמחה, ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
(ב)
הלשכה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את התאריך הנזכר בהודעת המאמן, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל.
(ג)
התקבלה הבקשה בלשכה לאחר תום 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות תאריך שקדם לתאריך קבלת הבקשה כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות שתאושר לא תעלה על מחצית התקופה שבין תחילת ההתמחות בפועל הנזכרת בהודעת המאמן, לבין התאריך שבו התקבלה הבקשה בלשכה.
(ד)
ביקש מתמחה להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, בהתאם לסעיף 34 לחוק, רשאית הלשכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר, את התאריך הנזכר בהודעת המאמן האחר כיום תחילת ההתמחות בפועל, או כל תאריך מאוחר יותר שייראה ללשכה, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, ובלבד שלא יאושר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך שהוא מוקדם ביותר מ־90 ימים לתאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה.
מספר מתמחים [תיקון: תשמ״ו־2, תשנ״ג]
(א)
מאמן יכול לאמן מתמחה אחד בלבד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הועד המרכזי להתיר אימון שני מתמחים כאשר המאמן הוא –
(1)
שופט בית המשפט העליון או נשיא בית משפט מחוזי;
(2)
חבר הלשכה יותר מעשר שנים ואחד המתמחים הוא עולה חדש או נכה;
(3)
בעל ותק כחבר הלשכה או כחבר הלשכה וכשופט יחד, של לפחות עשר שנים ובלבד שחמש שנים מתוכן אימן בפועל מתמחים.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א) ובנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הועד המרכזי להתיר למאמן לאמן מתמחה נוסף לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.
סייג לאימון [תיקון: תשכ״ג, תשמ״ב, תשס״ח]
(א)
עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על –
(1)
עורך דין העובד ביחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת בעבודה משפטית בלבד;
(2)
עורך דין העובד ברשות מקומית או במוסד, למעט ביחידה ברשות מקומית או במוסד, שאושרה לענין זה בידי הוועד המרכזי, העוסקת בעבודה משפטית בלבד ובה עובדים שלושה עורכי־דין לפחות.
לענין כלל זה אין רואים עובד כשכיר של אותו מעביד אם הפסיק עבודתו אצל אותו מעביד שנתיים לפני תחילת התמחותו.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על עורך דין המבקש לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד ושעסק אצלו בעבודה משפטית בלבד, בתנאי שאותו מתמחה לא עסק אצל אותו מעביד בעבודה אחרת במהלך השנתיים שלפני ההתמחות.
[תיקון: תשמ״א]
(בוטל).
נוכחות המאמן במשרד
אימון של מתמחה לא ייחשב כהתמחות אלא אם המאמן, או עורך דין אחר המורשה לאמן, מצוי במשרדו לפחות שלושים שעות בשבוע – ובכלל זה שהותו בבתי משפט ובמקומות אחרים שבהם נעשית כרגיל עבודת עורך־דין.
זמני התמחות [תיקון: תשכ״ג, תשמ״ו, תשנ״ד, תשס״ה, תשע״א, תשע״ו]
(א)
מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות 36 שעות בשבוע מהן לפחות 25 שעות לפני השעה 14:00; אולם בתקופת פגרת בתי המשפט מותר לסטות מכלל זה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל שופט או אצל רשם פחות מ־25 שעות לפני השעה 14:00; לעניין זה, ”רשם“ – כמשמעותו בסעיף 29(א)(3א) לחוק וכן רשם הוצאה לפועל שהתמנה לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967.
עבודה אחרת [תיקון: תשכ״ג, תשמ״א]
לא יעבוד מתמחה בתקופת־התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה; הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את התקופה בה עבד המתמחה כאמור ללא היתר הלשכה, או את מקצתה.
קביעות בהתמחות [תיקון: תשמ״א]
מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ללשכה, ורשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור, או את מקצתה.
רציפות ההתמחות [תיקון: תשכ״ג, תשמ״א, תשמ״ח]
(א)
לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ־30 יום בשנת ההתמחות.
(ב)
נעדר מתמחה יותר מ־30 יום בשנה, יודיע המאמן על כך ללשכה, וימי ההעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.
(ג)
סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא־הגנה לישראל, או על העדרות של מתמחה שילדה, לרגל חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954.
(ד)
נעדר מתמחה העדרות שאינה מותרת לפי סעיפים קטנים (א) או (ג), רשאית הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להעדרותו, או את מקצתם.
(ה)
העדרות, בכללים אלה – גם הפסקת התמחות במשמע.
העדרות מאמן
נעדר המאמן ממשרדו יותר מ־90 יום לשנת התמחות, ולא היה מצוי באותו משרד עורך דין אחר הרשאי לאמן, יודיע על כך ללשכה, וימי היעדרותו של המאמן העולים על 90 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.
בקשה לקיצור תקופת ההתמחות
המבקש שתקופת התמחותו תופחת לו לפי סעיף 36 לחוק, יגיש בקשה לקיצור תקופת ההתמחות ויצרף לבקשתו תעודות ותצהיר לפי פקודת העדות, לאימות העובדות המפורטות בבקשה.
דין וחשבון של התמחות [תיקון: תשל״א]
(א)
המאמן יגיש ללשכה בתום כל ששה חדשי התמחות, וכן בתום התמחותו של המתמחה אצלו, דין וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו.
(ב)
הדין וחשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק המתמחה וסוגי הפעולות שבהם היה מועסק, ותיאור כללי של היקף העיסוקים האמורים.
(ג)
הלשכה, וכן מפקח שנתמנה כאמור בסעיף 15א, רשאים לדרוש מן המאמן ומן המתמחה ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב.
הפסקת התמחות אצל מאמן [תיקון: תשל״א, תשמ״א]
(א)
מאמן הרוצה להפסיק התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך ללשכה; כן יודיע על כך למתמחה לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.
(ב)
מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו אצל מאמנו יודיע על כך ללשכה ולמאמן לפחות 30 יום מראש זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.
(ג)
מתמחה שהפסיק התמחותו אצל מאמנו לפני שחלפו 60 ימים מתחילת התמחותו אצל אותו מאמן – לא תבוא תקופת ההתמחות אצל אותו מאמן במנין תקופת ההתמחות, אולם הלשכה רשאית מטעמים מיוחדים שיירשמו להכיר בתקופה זו או במקצתה.
(ד)
הלשכה תהא רשאית לדרוש מהמתמחה ומהמאמן פרטים נוספים בדבר סיבות ונסיבות של הפסקת ההתמחות.
(ה)
הוראות סעיפים 2 ו־3 לכללים אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), גם על המשך התמחות אצל מאמן אחר.
מינוי מפקח על מתמחים [תיקון: תשל״א]
הלשכה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן – המפקח).
סמכות המפקח [תיקון: תשל״א]
המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הלשכה על טיב התמחותו של מתמחה הן על פי דינים וחשבונות על ההתמחות שהמאמנים חייבים למסור ללשכה והן דרך בירור בעל פה עם המאמנים ועם המתמחים, לפי הצורך.
הפסקת התמחות [תיקון: תשל״א]
(א)
ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני הלשכה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן.
(ב)
ראתה הלשכה כי יש לכאורה נימוק להפסיק את התמחותו של המתמחה, תודיע על כך בכתב למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם בפניה, אם ירצו בכך.
(ג)
לאחר שמיעת טענות המאמן והמתמחה, או אם המאמן והמתמחה לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית הלשכה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.
(ד)
החלטת הלשכה תודע למאמן ולמתמחה.
הודעה על גמר ההתמחות [תיקון: תש״ע]
בגמר ההתמחות אצל מאמן, יודיע המאמן על כך ללשכה לפי טופס 5 שבתוספת.
השלמת ההתמחות
נשלמה תקופת ההתמחות, יתן ראש הלשכה למתמחה, לפי בקשתו, אישור על כך.
הוראות מעבר
(א)
אישור שניתן על ידי המועצה המשפטית לאמן יותר ממתמחה אחד ייחשב כאילו ניתן על ידי הלשכה.
(ב)
מתמחה שאושר לו על ידי המועצה המשפטית הסדר שעות שונה מן הקבוע בסעיף 8, רשאי לעסוק בהתמחות לפי ההסדר שאושר כאמור.
עבירות משמעת
המפר הוראה מהוראות החוק הנוגעות להתמחות ולאימון או כלל מכללים אלה, עובר עבירת משמעת.
השם
לכללים אלה ייקרא ”כללי לשכת עורכי־הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ״ב–1962“.

תוספת

[תיקון: תש״ע]

(סעיפים 1א(ב) עד (ד), (ו) ו־16)

[תיקון: תש״ע]
טופס 1 (סעיף 1א(ב))

אישור

לכל מאן דבעי,
הנדון: מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הריני לאשר כי מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אשר החל/ה אצלנו בלימודי המשפטים בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצוי/ה במועד הנפקת תעודה זו, בעיצומה של השנה השלישית/סיים/ה את השנה השלישית ללימודים לקראת תואר בוגר במשפטים במוסד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם המוסד].
אין במסמך זה כדי להוות התחייבות כי התלמיד/ה הנ״ל אכן יסיים/תסיים את לימודיו/ה במועד הצפוי או במועד אחר כלשהו.
בכבוד רב,
מועד הנפקת התעודה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המוסד)
[תיקון: תש״ע, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו־2]
טופס 2 (סעיף 1א(ג))
לכבוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על קבלה להתמחות

אני הח״מ (שם, מספר ת״ז, תפקיד) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר בזה את קבלתך להתמחות אצלי / אצל המאמן (שם, מס׳ ת״ז, תפקיד) / במקום ההתמחות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , במשרד שברחוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אודה אם תאשר את הסכמתך להתמחות כאמור במקום המיועד לכך במכתב זה להלן.
בכבוד רב,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המאמן העתידי / מי מטעמו)
אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נושא/ת ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאשר/ת את האמור לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המועמד להתמחות)
[תיקון: תש״ע, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו־2]
טופס 3 (סעיף 1א(ד))
לכבוד
לשכת עורכי הדין
א.ג.נ.,

הנדון: הודעת סיכום על התמחות

1.
אני הח״מ (שם, מספר ת״ז, תפקיד) מבקש להביא לידיעתכם כי בהתאם להודעה על קבלה להתמחות שנשלחה ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . למר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בעקבות ריאיון שנערך עמו/ה ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ובהתאם לאישורו/ה בחתימתו/ה המצורף להודעתי זו, יתמחה/תתמחה מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אצלי / אצל המאמן (שם, מספר ת״ז, תפקיד) / במקום ההתמחות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במשרד שברחוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בכבוד רב,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המאמן העתידי / מי מטעמו)
2.
הריני מאשר כי התקבלתי להתמחות כאמור בסעיף 1 לעיל.
בכבוד רב,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המועמד להתמחות)
[תיקון: תש״ע]
טופס 4 (סעיף 1א(ו))
לכבוד
לשכת עורכי הדין
א.ג.נ,

הנדון: בקשה לקבלת מידע בדבר סיכום על התמחות

אני הח״מ (שם, מספר ת״ז, תפקיד) מבקש בזאת לפי סעיף 1א(ו) לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ״ב–1962, לקבל מן הלשכה מידע בדבר סיכום על התמחות, לרבות שינויים ועדכונים שחלו בסיכום האמור, של מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , הנושא/ת ת״ז מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , המועמד/ת להתמחות תחת פיקוחי / תחת פיקוחו של המאמן (שם, מספר ת״ז, תפקיד) / במקום ההתמחות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיום . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בקשתי זו היא בהסכמת המועמד להתמחות שפרטיו מצוינים לעיל.
כתובתי לצורך משלוח הודעות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בכבוד רב,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(חתימת המאמן העתידי / מי מטעמו)
[תיקון: תש״ע]
טופס 5

הודעה על גמר התמחות

אני הח״מ (שם, תואר או תפקיד) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מודיע בזה לראש לשכת עורכי־הדין כי מר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התמחה אצלי מיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
וכי בתקופה זו נעדר בימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הערות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המאמן


י״ב אייר תשכ״ב (16 במאי 1962)
  • י. רוטנשטרייך
    יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.