חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 998; תשנ״ד, 276; תשנ״ה, 1320; תשנ״ח, 14; תשע״ד, 514.


בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), קובע מכון התקנים הישראלי כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ה]
בכללים אלה –
”ארגון צרכנים“ – כהגדרתו בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981;
”הועד הפועל“ – הועד הפועל של המכון;
”המכון“ – מכון התקנים הישראלי;
”הממונה“ – הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר;
”המנהל“ – המנהל הכללי של המכון;
”ועדה טכנית“ – ועדה שהוקמה לפי סעיף 6;
”ועדת מומחים“ – ועדה שהוקמה לפי סעיף 9;
”ועדה מרכזית“ – ועדה לתיאום עבודת התקינה בענף מסוים, שהוקמה לפי סעיף 4;
”ועדת התיאום“ – ועדה כללית לתיאום עבודת התקינה, שהוקמה לפי סעיף 2;
”תקן“ – תקן ישראלי;
”תקן אזורי“ – מסמך שאישר ארגון תקינה, שהחברות בו מוגבלת לגופים הנמצאים באזור גיאוגרפי מוגדר;
”תקן בין־לאומי“ – מסמך שאישר ארגון תקינה בין־לאומי;
”תקן חוץ“ – תקן בין לאומי, או תקן אזורי, או מסמך שאישר מכון תקנים של מדינת חוץ;
”השר“ – שר התעשיה והמסחר.

פרק שני: ועדות

סימן א׳: ועדת התיאום

הקמת ועדת תיאום והרכבה [תיקון: תשנ״ה]
(א)
הועד הפועל יקים ועדת תיאום בהרכב זה:
(1)
המנהל, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
הממונה;
(3)
יושבי ראש הועדות המרכזיות;
(4)
נציג ארגוני היצרנים;
(5)
נציג ארגוני הצרכנים.
(ב)
הודיעו ארגוני היצרנים או הצרכנים, שאליהם פנה המכון למנות את נציגם בועדת התיאום כי אין להם ענין בתחום פעולתה של הועדה, או שלא מינו את נציגם בועדה תוך 60 ימים מיום שנשלחה אליהם הבקשה לעשות כן, ימנה הועד הפועל חברים לועדה היכולים לייצג את האינטרסים של היצרנים והצרכנים.
סמכות ועדת התיאום [תיקון: תשנ״ח]
(א)
ועדת התיאום מוסמכת להמליץ לפני הועד הפועל על –
(1)
קוי פעולה כלליים של התקינה;
(2)
הקמת ועדות מרכזיות חדשות וביטולן;
(3)
קריטריונים לאישור נושאים לתקינה;
(4)
עקרונות בדבר השתתפותם של מגזרים שונים במשק בועדות הטכניות ובלבד שעקרונות כאמור לא יעמדו בסתירה לכללים אלה.
(ב)
ועדת התיאום תהא מוסמכת להחליט, כמו כן, בשאלות המשותפות לכמה ועדות מרכזיות, לתאם את עבודתן ולפעול כועדה מרכזית לגבי נושאי תקנים שלא נתייחדו לפעולתן של ועדות מרכזיות קיימות.
(ג)
ועדת התיאום מוסמכת להחליט על חלוקת המשאבים העומדים לרשות התקינה בין הועדות המרכזיות השונות.
(ד)
חבר ועדת התיאום רשאי להגיש לועד הפועל הסתייגות מנומקת בכתב לחלוקת המשאבים כאמור בסעיף קטן (ג); הועד הפועל ידון בהסתייגויות ויחליט בדבר החלוקה הסופית של המשאבים.

סימן ב׳: ועדות מרכזיות

הקמת ועדות מרכזיות [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ה, תשנ״ח]
(א)
הועד הפועל רשאי בהמלצת ועדת התיאום להקים ועדות מרכזיות לענפי משק שונים ולענפי ייצור שונים במשק, לקבוע את תחום פעולתן ואת הרכבן וכן לשנותן, ובלבד שנתקיימו אלה:
(1)
מספר חברי ועדה מרכזית לא יעלה על תשעה עשר ובכללם בעלי תפקידים אלה או נציגיהם: המנהל, יושב ראש המועצה הכללית של המכון והממונה;
(2)
בועדה מרכזית יהיו מיוצגים ארגוני היצרנים העיקריים ארגוני הצרכנים העיקריים וכן רשויות המדינה, הנוגעים בדבר;
(3)
לא יהיה מגזר משק כלשהו מיוצג בועדה מרכזית במספר העולה על שליש מחבריה.
(ב)
הנציגים בועדה המרכזית ימונו בידי שולחיהם, בכתב, והם יכהנו בועדה כל עוד לא התפטרו או בוטל מינוים.
(ג)
(נמחק).
(ד)
לכל ועדה מרכזית יהיה יושב ראש וסגן יושב ראש, שימונו על ידי הועד הפועל מבין חברי הועדה המרכזית. מדי שלוש שנים ישקול הועד הפועל את הצורך למנות יושב ראש חדש וסגן יושב ראש חדש לועדה מרכזית.
(ה)
סגן היושב ראש ימלא את מקום היושב ראש בהעדרו.
(ו)
אחת לשלוש שנים ישקול הועד הפועל ויחליט בדבר הצורך בשינוי הרכב הוועדות המרכזיות, אולם העדר החלטה שכזו לא תגרום לפקיעת תוקפן.
סמכויות ועדה מרכזית
ועדה מרכזית מוסמכת, בתחום פעולתה –
(1)
לאשר נושאים לתקנים שהעביר לה המנהל לפי סעיף 22, בהתאם לקריטריונים שאישר הועד הפועל;
(2)
להקים ועדות טכניות לצורך עיבוד תקנים לנושאים שאישרה, לקבוע את הרכבן ולשנותו;
(3)
להטיל על הועדות הטכניות, לעבד תקנים חדשים או להכניס שינויים בתקנים קיימים;
(4)
להחליט בשאלות המשותפות לועדות הטכניות בענייני תקינה בענף ולתאם את עבודתן;
(5)
לדון ולהחליט בהסתייגויות מהחלטות ועדה טכנית, שהוגשו כאמור בסעיף 27;
(6)
להחליט על ביטול תקן, לאחר קבלת המלצת הועדה הטכנית הנוגעת בדבר;
(7)
להחליט על חלוקת המשאבים העומדים לרשות התקינה בענף בין הועדות הטכניות השונות;
(8)
לקיים מעקב אחר עבודת הועדות הטכניות ולהטיל על יושבי ראש הועדות האמורות למסור לה דיווחים תקופתיים על התקדמות עבודת התקינה בועדות הטכניות כאמור בסעיף 11(ג);
(9)
לקבוע את סדר הקדימויות בעבודת התקינה של הועדות הטכניות.

סימן ג׳: ועדות טכניות

הקמת ועדות טכניות והרכבן [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח]
(א)
כל ועדה מרכזית תקים בתחום פעולתה ועדות טכניות ותקבע את תחומי פעולתן.
(ב)
משהוקמה ועדה טכנית תקבע הועדה המרכזית את מי שיהיה מיוצג בה, ובלבד שהרכבה יהיה בהתאם לעקרונות שהחליט עליהם הועד הפועל לפי המלצת ועדת התיאום, כאמור בסעיף 3(א)(4), ושנתקיימו כל אלה:
(1)
מספר חברי ועדה טכנית לא יעלה על שנים עשר;
(2)
בועדה יהיו מיוצגים ארגוני היצרנים העיקריים, ארגוני הצרכנים העיקריים ורשויות המדינה, הנוגעים בדבר;
(3)
בועדה טכנית יהיה נציג למכון, אם ביקש זאת המנהל;
(4)
לא יהיה מגזר משק כלשהו מיוצג בועדה טכנית במספר העולה על שליש מחבריה.
(ג)
המנהל יפנה בכתב לכל מי שהועדה המרכזית קבעה כי יהיה מיוצג בועדה טכנית ויבקש שימנה את נציגו בה.
(ד)
הנציגים בועדה הטכנית ימונו בידי שולחיהם בכתב והם יכהנו בועדה כל עוד לא התפטרו או בוטל מינוים.
(ה)
הודיעו ארגוני הצרכנים, שאליהם פנה המכון בבקשה למנות את נציגם בועדה טכנית, כי אין להם ענין בתחום פעולתה של הועדה, או לא מינו את נציגם בועדה תוך ששים ימים מיום שנשלחה אליהם הבקשה לעשות כן, תמנה הועדה המרכזית לועדה הטכנית חברים, היכולים לייצג את האינטרסים של מי שעשויים להשתמש ישירות במצרכים או בכללים הטכניים של תהליכי העבודה או שקשורים בכל נושא אחר, אשר הועדה עוסקת בתקינתו; המכון ישלח הודעה על מינוי של חברים כאמור לארגוני הצרכנים.
(ו)
הודיעו ארגוני היצרנים, שאליהם פנה המכון בבקשה למנות את נציגם בועדה הטכנית, כי אין להם ענין בתחום פעולתה של הועדה, או לא מינו את נציגם בועדה תוך ששים ימים מיום שנשלחה אליהם הבקשה לעשות כן, תמנה הועדה המרכזית לועדה הטכנית, נציגי מפעלים המייצרים את המצרך, או המשתמשים בכללים הטכניים של תהליכי העבודה, או הקשורים בכל נושא אחר, אשר הועדה עוסקת בתקינתו. המכון ישלח הודעה על מינוי של נציגי המפעלים כאמור לארגוני היצרנים.
(ז)
הודיעו גופים אחרים, שאליהם פנה המכון למנות את נציגם בועדה הטכנית, כי אין להם עניין בתחום פעולתה של הועדה, או לא מינו את נציגם תוך ששים ימים מיום שנשלחה אליהם הבקשה לעשות כן, תתבטל נציגותם בועדה הטכנית והודעה על כך תימסר לועדה המרכזית.
(ח)
רשויות מדינה שלא מינו את נציגם כאמור, יראו אותן כאילו גילו דעתן שאין להן ענין בתחום פעולתה של הועדה הטכנית ותתבטל חברותן בה; הודעה על הביטול תימסר לועדה המרכזית; ביטול חברות כאמור לא יפגע בתקפותה של הועדה.
(ט)
לכל ועדה טכנית יהיה יושב ראש וסגן יושב ראש, שימונו על ידי הועדה המרכזית האחראית לפעולתה, מבין חברי הועדה הטכנית עד למינוי יושב ראש יכהן נציג המנהל כיושב ראש; מדי שלוש שנים תשקול הועדה המרכזית את הצורך למנות יושב ראש חדש וסגן יושב ראש חדש לועדה.
(י)
סגן היושב ראש ימלא את מקום היושב הראש בהעדרו.
(יא)
גוף המבקש לצרף את נציגו לועדה הטכנית ובקשתו נדחתה בידי הועדה המרכזית, בשל היות הועדה מאוישת במלואה, רשאי להגיש הסתייגות על החלטת הועדה המרכזית לועד הפועל; הועד הפועל ידון בהסתייגות ויחליט, אם ראה שהבקשה מוצדקת, לצרף נציג נוסף לועדה, ובלבד שמספר חברי הועדה לא יעלה על 14, ושלא יופר העיקרון של השתתפות מגזרים שונים במשק בועדה הטכנית כאמור בסעיפים 3(א)(4) ו־6(ב)(4) לכללים.
כהונתה של ועדה טכנית
ועדה טכנית תכהן כל עוד לא בוטלה בידי הועדה המרכזית; לא פעלה ועדה טכנית במשך חמש שנים מיום מינוייה, יראוה כבטלה.
סמכות ועדה טכנית
כל ועדה טכנית מוסמכת בתחום פעולתה –
(1)
למנות ועדות מומחים ולהטיל עליהן לעבד הצעות תקן, או הצעות לשינויים בתקנים קיימים, לנושאים שאישרה הוועדה המרכזית;
(2)
לאשר כתקנים הצעות תקן, שהעבירו אליה ועדות המומחים, כלשונן או בתיקונים, כפי שתראה לנכון;
(3)
לאשר שינויים בתקן קיים ולהחליט על פרסומם בגליון תיקון או במהדורה מתוקנת של התקן הקיים;
(4)
להמליץ בפני הועדה המרכזית על ביטול תקן;
(5)
לתאם בין ועדות המומחים שמינתה;
(6)
לדון בהצעות תקנים של ארגוני תקינה בין־לאומיים וארגוני תקינה אזוריים ולהמליץ לפני המנהל על העמדה שעל המכון לנקוט בנושאים העומדים לדיון.

סימן ד׳: ועדות מומחים

הקמת ועדות מומחים [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח]
(א)
כל ועדה טכנית רשאית למנות, בתחום פעולתה, ועדות מומחים, מבין חברי הועדה הטכנית, או שלא מבין חבריה, ותקבע את תחום פעולתן. ועדת מומחים תורכב ממומחים, מאנשי מקצוע, ומאנשים אחרים בעלי נסיון הבקיאים בתחום פעולתה של ועדת המומחים, ככל שתקבע הועדה הטכנית.
(ב)
בנוסף לחברי ועדת המומחים שקבעה הועדה הטכנית ושמספרם לא יעלה על חמישה, רשאי המנהל למנות לועדת המומחים חבר נוסף, שישמש נציג המכון בה וחבר נוסף שייצג את ארגון הצרכנים, לפי בקשתם, ובלבד שאין להם נציג בועדה.
(ג)
ועדה טכנית רשאית, בכל עת, לשנות את הרכבה של ועדת המומחים.
(ד)
לכל ועדת מומחים יהיה יושב ראש אשר תמנה הועדה הטכנית מבין חברי ועדת המומחים.
כהונתה של ועדת מומחים
ועדת מומחים תכהן כל עוד לא בוטלה כהונתה בידי הועדה הטכנית.

סימן ה׳: הוראות כלליות

יושבי ראש הועדות [תיקון: תשנ״ה, תשע״ד]
(א)
יושב ראש כל ועדה מהועדות שהוקמו לפי כללים אלה (בסימן זה – הועדה), יכנס אותה לישיבות, לפי שיקול דעתו או לפי דרישת המנהל או הממונה, ויקבע את זמן הישיבה, מקומה וסדר יומה; ביקשו המנהל, או הממונה, להעלות נושא לדיון בועדה, ייכלל הנושא בסדר יומה של הישיבה.
(ב)
(בוטל).
(ג)
יושב ראש ועדה יגיש לועדה, שמינתה את הועדה שבראשה הוא יושב, לוחות זמנים להכנת התקנים, או הצעות התקן שהוטלו על הועדה וידווח לה על התקדמות עבודתה, אחת לשנה לפחות, או על פי דרישתה.
(ד)
נעדרו יושב ראש ועדה וסגנו מישיבה, רשאית הועדה לבחור יושב ראש לאותה הישיבה מבין החברים המשתתפים בישיבה.
נציג המנהל
בכל ישיבות ועדה יוכל להשתתף, ללא זכות הצבעה, נציג המנהל, אשר יסייע ליושב ראש הועדה ולועדה במילוי תפקידם ויפעל לקידום עבודת הועדה.
מנין חוקי
המנין החוקי בישיבות ועדה יהיה ארבעה חברים או שליש מבין חברי הועדה, לפי הנמוך מביניהם.
העדרות והתפטרות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
נעדר חבר ועדה משלוש ישיבות רצופות של ועדה מרכזית או של ועדה טכנית, תפקע חברותו בוועדה והמנהל ישלח על כך הודעה למי שמינהו, בדואר רשום.
(ב)
לא מונה מחדש החבר שנעדר, או לא נתמנה חבר חדש במקום החבר שנעדר, תוך ששה שבועות מיום שנשלחה ההודעה, יראו את מי שמינה את החבר שנעדר כאילו גילה דעתו שאין לו עניין בתחום פעולתה של הועדה ותתבטל חברותו בה; הודעה על כך תימסר לועדה המרכזית, לועד הפועל ולמי שמינה את החבר, לפי העניין; ביטול חברות בועדה, כאמור, של נציג רשות המדינה, ארגוני יצרנים, או ארגוני צרכנים, לא יפגע בתקפותה של הועדה.
(ג)
נוכח המנהל לדעת כי עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקיו של חבר ועדה לבין חברותו בועדה, רשאי הוא להשעות את חברותו של החבר, לתקופת הדיון בתקן מסוים, או לחלוטין; הודעה על ההשעיה תישלח לחבר ולמי שמינהו כדי שימנה חבר אחר תחת החבר שהושעה.
(ד)
התפנה מקומו של חבר ועדה, יתמנה חבר אחר תחתיו בדרך שהתמנה הוא עצמו.
החלטות הועדות [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח]
(א)
החלטות ועדה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים בישיבה, למעט החלטת ועדה טכנית לאשר הצעת תקן כתקן, אשר תתקבל ברוב דעות חברי הועדה.
(ב)
התקבלה בועדה טכנית החלטה לאשר הצעת תקן כתקן על ידי רוב הנוכחים בישיבה, אך לא על ידי רוב חברי הועדה כאמור בסעיף קטן (א), ייערך משאל בין חברי הועדה שלא נכחו בישיבה; המשאל ייעשה על ידי משלוח שאלון בכתב בדואר רשום בצירוף פרוטוקול הישיבה; תוצאות ההצבעה שנערכה בישיבה בצירוף תוצאות המשאל, שנערך כאמור, ייחשבו כהחלטה שקיבל רוב חברי הועדה ובלבד שלמעלה ממחצית חברי הועדה השתתפו בהצבעות.
(ג)
יושב ראש ועדה רשאי, במקרים מיוחדים ולאחר שקיבל לכך אישור מהמנהל, להעמיד להצבעת הועדה הצעת החלטה, לרבות החלטה על שינוי תקן בדרך של משלוח שאלון בכתב לכל חברי הועדה; הצעת החלטה שנשלחה כאמור, ושליש או יותר מחברי הועדה לא הביע תוך עשרים ושמונה ימים התנגדות לקבלתה, יראוה כאילו התקבלה בישיבה של הועדה. הביעו פחות משליש חברי הועדה התנגדותם בכתב להצעת ההחלטה, יחליט יושב ראש הועדה, תוך עשרים ואחד ימים מיום שהסתיים המועד לקבלת התשובות, אם לזמן את הועדה לדיון בהצעת ההחלטה; החליט כך היושב ראש, יראו את ההחלטה, שהתקבלה במשאל בכתב, כבטלה וידונו בנושא ההחלטה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי הענין.
(ד)
חבר ועדה שנעדר מישיבה, אינו רשאי להעביר לאחר את זכותו להצבעה, זולת אם נושא ההצבעה ידוע מראש, שאז רשאי החבר להעביר לועדה מראש ובכתב את תוכן הצבעתו.
פרוטוקולים [תיקון: תשנ״ה]
בכל ישיבה יוכן פרוטוקול בהתאם לנוהל שקבעה ועדת התיאום; העתקי הפרוטוקולים יישלחו לכל החברים; כל הפרוטוקולים יישמרו במכון.
נוכחות בישיבות
(א)
מלבד חברי הועדה רשאים להיות נוכחים בישיבותיה ולהשתתף בדיוניה, אך ללא זכות הצבעה –
(1)
מי שהורשה לכך לפי תקנון המכון;
(2)
מי שהורשה לכך על ידי יושב ראש הועדה;
(3)
הממונה;
(4)
נציג המנהל.
(ב)
דחה יושב ראש ועדה טכנית את בקשתו של מי שאינו חבר בה להשתתף בישיבת הועדה, רשאי המבקש לערור על כך בפני יושב ראש הועדה המרכזית הנוגעת בדבר, אשר יחליט בענין.
(ג)
חבר הועד הפועל רשאי, לפי בקשתו, לקבל הזמנות לישיבות הועדות וכן פרוטוקולים מישיבותיהן.
פרסום
ועדה, או כל חבר בה, לא יפרסמו ברבים חומר הנוגע לעבודתה, אלא באמצעות המנהל ובהסכמתו.
העברת סמכויות
מנהל המכון רשאי, בכתב, להעביר את סמכויותיו לפי כללים אלה, כולן או מקצתן, פרט לסמכות לחתום על הדין וחשבון של יושב ראש ועדה טכנית על אופן עיבודו ואישורו של תקן כאמור בסעיף 28 ולסמכות לאשר תקני חוץ כתקנים ישראליים כאמור בסעיף 33.
הצעות בכתב [תיקון: תשנ״ה]
חברי ועדה המעונינים להגיש הצעות לשינויים ולתיקונים בהצעות התקן שהועדה דנה בהן, יעבירו אותן, מראש ובכתב, ליושב ראש הועדה, שבוע לפחות לפני מועד ישיבת הועדה. יושב ראש הועדה רשאי לדון בהצעה לשינויים ותיקונים אף אם לא הוגשה כאמור בסעיף זה.

פרק שלישי: מהלך עיבוד התקנים, קביעתם ופרסומם

יוזמת התקינה
(א)
כל אדם רשאי להציע למכון נושא לעיבוד תקן.
(ב)
כל הצעת נושא תוגש למנהל בכתב, ויוגדר בה במדויק הנושא המוצע ויפורטו הנימוקים לצורך בתקן באותו נושא.
אישור נושא תקינה
(א)
המנהל יעביר הצעת נושא, שהוגשה כאמור בסעיף 21, בצירוף הערותיו, לדיון בועדה המרכזית אשר לתחום פעולתה שייך הנושא המוצע.
(ב)
הועדה המרכזית תחליט על אישור הנושא או על דחייתו, בהתאם לקריטריונים שעובדו כאמור בסעיף 3(א)(3), ותקבע את הקדימות שתינתן לטיפול בו, תוך מתן קדימות לנושאים שהממונה או המנהל ביקשו לתת להם זכות זו.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי המנהל לאשר טיפול בנושא שלא עמד בקריטריונים, אם נתבקש לעשות כן בידי הועדה המרכזית.
(ד)
משאושר נושא התקן כאמור, תטיל הועדה המרכזית את אישור נוסח התקן על ועדה טכנית, או תקים ועדה טכנית חדשה לתכלית זו.
(ה)
המנהל יודיע, בכתב, למציע הנושא את החלטתה של הועדה המרכזית.
(ו)
החלטת הועדה המרכזית לדחות הצעה לעיבוד תקן, שהציע הממונה, טעונה אישור הועד הפועל.
עיבוד הצעות תקן [תיקון: תשנ״ה]
(א)
ועדה טכנית תטיל את עיבוד הצעת התקן על ועדת מומחים.
(ב)
לשם עיבוד הצעת התקן תעיין ועדת המומחים בתקני חוץ ובחיקוקים, הוראות ומפרטים הקיימים בארץ באותו נושא, תבדוק את תנאי הייצור והשימוש בארץ לגבי תקנים למוצרים ותכוון את עבודתה לעיבוד תקן המגן על האינטרסים של הצרכן, לרבות בטיחותו ובריאותו, המתאים לתנאי הארץ, והעשוי לשפר את איכותם של המוצרים והתהליכים בהם ולהעלות את רמתו ויעילותו של המשק.
פרסום הצעות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
המנהל יפרסם את הצעת התקן, כפי שעובדה בידי ועדת המומחים, וישלחנה לעיון ולביקורת המעוניינים בארץ, לרבות לועדות המרכזיות והטכניות הנוגעות בדבר.
(ב)
עם פרסום הצעת התקן כאמור, יקבע המנהל מועד למתן הערות שלא יעלה על חודשיים מיום הפרסום ושלא יפחת משלושה שבועות ממנו.
(ג)
ועדה טכנית רשאית, בהחלטת רוב חברי הועדה, לפטור את המנהל מהחובה לשלוח את הצעת התקן לעיון ולבקורת.
(ד)
המנהל רשאי לפרסם לעיון ולביקורת הצעות תקן שהכינו נציגי המנהל, תקני חוץ והצעות לתקני חוץ כהצעות תקן שהוכנו בידי ועדת המומחים, ובלבד שהצעות אלה כתובות בשפה העברית או האנגלית.
תיקון הצעת תקן [תיקון: תשנ״ה]
ההערות שיגיעו למכון בכתב, כתוצאה מפרסום הצעת תקן לביקורת, כאמור בסעיף 24, יובאו בפני ועדת המומחים ולפיהן תכין, אם תמצא לנכון, נוסח מתוקן של הצעת התקן.
אישור נוסח התקן על ידי הועדה הטכנית [תיקון: תשנ״ה]
(א)
הצעת התקן, שעובדה בידי ועדת המומחים, כאמור בסעיף 25, תובא לפני הועדה הטכנית, שהקימה אותה, בצירוף דין וחשבון על אופן עיבודה, הכולל התייחסות להערות שהגיעו בתקופת הביקורת ואת החלטות ועדת המומחים בקשר להערות אלה.
(ב)
כל חבר ועדת מומחים, החולק על נוסח הצעת התקן המוצע בידי ועדת המומחים, רשאי להגיש בכתב לועדה הטכנית השגה על ההחלטות שהתקבלו בועדת המומחים ובלבד שהגיש נוסח חלופי, תוך פירוט הסיבות להסתיגותו.
(ג)
לישיבות הועדה הטכנית, בעת הדיון בנוסח הצעת תקן, שהכינה ועדת מומחים, יוזמן יושב ראש ועדת המומחים שהכינה את ההצעה ורשאי יושב ראש הועדה הטכנית להזמין לישיבה כל חבר ועדת מומחים, שהגיש, בכתב, את השגתו על החלטות ועדת המומחים.
(ד)
הועדה הטכנית תאשר את הצעת התקן כתקן, כפי שהוגשה לה בידי ועדת המומחים או לאחר הכנסת שינויים בה.
ערר [תיקון: תשנ״ה]
(א)
חבר ועדה טכנית או הגוף שמינה נציגיו בועדה, המסתייגים מהצעת התקן, רשאים להגיש בכתב, תוך שלושים ימים מיום אישור נוסח התקן בידי הועדה הטכנית, את הסתייגותם המנומקת מהצעת התקן, לועדה המרכזית, היושבת כועדת ערר, אשר תקבע את הנוסח הסופי של התקן. הודעה על החלטת הועדה המרכזית תועבר לועדה הטכנית.
(ב)
לישיבת הועדה המרכזית שתדון בהסתייגות, יוזמן המסתייג, יושב ראש הועדה הטכנית, ולפי הצורך גם נציג הרוב בועדה.
אישור התקן
(א)
אישרה הועדה הטכנית את נוסח התקן, יעבירו יושב ראש הועדה למנהל בצירוף דין וחשבון על אופן עיבודו ואישורו של התקן.
(ב)
המנהל יחתום על הדין וחשבון תוך שלושים ימים מהיום שהועבר אליו, אלא אם כן החזיר את התקן לועדה הטכנית עם הערותיו; הועדה הטכנית תחליט אם לקבל את הערות המנהל או לדחותן; קיבלה הועדה הטכנית את הערות המנהל תכין נוסח מתוקן של התקן; אישור התקן המתוקן ייעשה כאמור בסעיף קטן (א); לא קיבלה הועדה את הערות המנהל, יחתום המנהל על הדין וחשבון תוך שבעה ימים מהיום שהועבר אליו שנית.
(ג)
עם חתימת המנהל על הדין וחשבון יראו את התקן שאושר כתקן שקבע המכון.
(ד)
לא העביר יושב ראש ועדה טכנית את הדין וחשבון למנהל, תוך ששים ימים מיום אישור נוסח התקן בידי הועדה הטכנית, או תוך ששים ימים מיום החלטת הועדה המרכזית בישיבתה כועדת ערר, לפי המאוחר, יאשר המנהל, תוך שלושים ימים מתום ששים הימים שבהם אמור היה לקבל את הדין וחשבון מיושב ראש הועדה המרכזית, את התקן כתקן שקבע המכון גם ללא דין וחשבון זה, אלא אם כן החזירו לועדה הטכנית עם הערותיו.
פרסום תקנים [תיקון: תשנ״ה]
(א)
המנהל יפרסם את התקן בשפה העברית בדרך שיראה לנכון, אך רשאי הוא לאשר פרסום תקן, במלואו או מקצתו, בשפה האנגלית, בהתחשב באוכלוסיה המשתמשת בו ובעמדת הועדה הטכנית הנוגעת בדבר.
(ב)
המנהל ימציא לממונה חמישה עשר עותקים מכל תקן; כן ימציא לממונה, על פי בקשתו, את הדין וחשבון על אופן עיבוד התקן ואישורו.
(ג)
המנהל יאפשר לכל אדם לעיין בכל תקן, במשרדי המכון, בשעות העבודה הרגילות וכן לרכוש עותק מכל תקן.
שינוי תקנים [תיקון: תשנ״ה]
(א)
כל אדם רשאי להציע למכון הצעות לשינויים בתקנים קיימים. הטיפול בהצעות אלה וניסוח השינויים ואישורם ייעשו בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נושאי תקן חדשים, למעט בכל אחד ממקרים אלה:
(1)
הצעת השינויים יפורסמו לביקורת, אלא אם כן החליטה הועדה הטכנית אחרת;
(2)
הצעות השינויים יעובדו בידי הועדה הטכנית או בידי ועדת מומחים, בהתאם להחלטת הועדה הטכנית;
(3)
המנהל לא יחתום על הדין וחשבון או על אופן עיבודו ואישורו של שינוי בתקן רשמי, כאמור בסעיף 29(ב), כל עוד לא קיבל אישור על שינוי התקן מהשר.
(ב)
אחרי אישור שינויים בתקן קיים תפורסם מהדורה חדשה ומתוקנת של התקן, או יפורסם גליון תיקון שיכיל את השינויים שאושרו.
תיקון טעות [תיקון: תשנ״ה]
ראה המנהל כי נפלה טעות או השמטה בנוסח תקן שפורסם, רשאי הוא לפרסם גליון תיקון טעות.
בדיקת התקן [תיקון: תשנ״ה]
(א)
עברו חמש שנים מיום פרסום המהדורה האחרונה של תקן או מיום פרסום גליון תיקון לתקן או מהיום שבו אושר התקן מחדש, כאמור בסעיף קטן (ב), המאוחר מבין השלושה, ולא הוחלט להכניס שינויים בו, תדון הועדה הטכנית המתאימה ותחליט אם יש צורך בהכנסת שינויים בתקן כדי להתאימו להתקדמות הטכניקה והמדע ולהתפתחות המשק. אין בהעדר אישור שכזה כדי לגרוע מתוקפו של התקן.
(ב)
החליטה ועדה טכנית, שאין צורך בהכנסת שינויים בתקן, תאשר מחדש את מהדורתו האחרונה.
(ג)
החליטה הועדה הטכנית שיש צורך בהכנסת שינויים בתקן, תועבר החלטתה לאישור הועדה המרכזית הנוגעת בדבר; ניסוח השינויים ואישורם ופרסומה של המהדורה החדשה ייעשו לפי הוראות סעיף 30.
אישור תקן חוץ
המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הועדות המרכזיות והועדות הטכניות, הנוגעות בדבר, לאשר תקן חוץ כתקן ישראלי ובלבד, שלא יותר משליש מחברי אחת הועדות, שאיתן התייעץ, התנגדו לאישור.

פרק רביעי: שונות

ביטול
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים), התשי״ד–1953 (להלן – הכללים הישנים) – בטלים.
תחילה
תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומם.
הוראות מעבר
(א)
הועדות המרכזיות, שהוקמו במכון על פי הכללים הישנים, ימשיכו בפעולתן כל עוד לא הקים הועד הפועל ועדות מרכזיות תחתן, על פי סעיף 4 של כללים אלה; לועדות המרכזיות החדשות, שהוקמו כאמור, יהיו, במשך שנה מיום תחילתם של כללים אלה, גם הסמכויות של הועדות המרכזיות שהוקמו על פי הכללים הישנים.
(ב)
כל ועדת תקינה, שהוקמה על פי הכללים הישנים, תמשיך בפעולתה למשך שנה אחת מיום תחילתם של כללים אלה, או עד אשר הועדה המרכזית הנוגעת בדבר תקים תחתה ועדה טכנית, על פי סעיף 6 של כללים אלה, לפי המוקדם.
בדיקת הכללים
מדי שנתיים מיום תחילתם של כללים אלה יבדוק הועד הפועל אם יש צורך לשנותם; נמצא בבדיקה שכך הדבר, יבצע המכון את השינויים בהתאם לחוק.


כ״ט בסיון התשנ״א (11 ביוני 1991)
  • צבי אלון
    ראש מכון התקנים הישראלי
  • נתאשר.
    משה נסים
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.