חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 786, 828; תשע״א, 850; תשע״ו, 745, 2252; תשפ״ב, 42.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה הוראות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
בכללי פטור סוג יחולו הגדרות אלה:
”אדם קשור“ – כל אחד מאלה:
(1)
מאדם השולט בצד להסכם, תאגיד הנשלט על ידי צד להסכם וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם;
(2)
בעל מונופולין בשוק המוצר של ההסכם או בשוק מוצר משיק, המחזיק ביותר מעשרים אחוזים של זכות בתאגיד שהוא צד להסכם או במי שקשור לצד להסכם כאמור בפסקה (1), וכן בעל מונופולין כאמור שהוא תאגיד, שצד להסכם או מי שקשור לצד להסכם כאמור בפסקה (1), מחזיק ביותר מעשרים אחוזים של זכות בו;
”במישרין או בעקיפין“ – לרבות בכל אחד מאלה:
(1)
באמצעות שלוח או נאמן;
(2)
יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם;
(3)
באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם;
(4)
באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים;
”החזקה“ – במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כמי שמחזיק בעצמו, במישרין, בכל החזקותיו של אדם הקשור לו;
”הממונה“ – הממונה על התחרות;
”הסדר“ – בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מתחייב על פי דין ובין אם לאו;
”הסכם“ – לרבות הסדר;
”זכות בתאגיד“ – כל אחת מאלה:
(1)
בעלות במניה, החזקה בה או זכות להורות על מכירתה;
(2)
זכות להצביע באסיפה הכללית של חברה או באורגן מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או זכות להורות כיצד להצביע באסיפה כללית או באורגן כאמור;
(3)
זכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – זכות למנות בעלי תפקידים דומים; לענין זה יראו את מי שמינה דירקטור או מנהל כללי או בעל תפקיד דומה כבעל הזכות למנותו;
(4)
זכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(5)
זכות לחלוק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;
(6)
כל זכות שתוכנה כתוכן זכות כאמור בפסקאות (1) עד (5), אף אם תוארה שונה;
”טובין“ – לרבות שירותים ולרבות זכויות;
”טובין תחליפיים“ – הקבוצה המצומצמת של טובין שהם תחליפים ישירים ומשמעותיים בעיני הצרכן, לרבות בהיבט הגאוגרפי;
”מונופולין“ – בין שקיומו הוכרז לפי החוק ובין שלא הוכרז;
”מתחרה“ – מתחרה בפועל או מתחרה בכוח, במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמתחרה מי שייצר, שיווק או מכר טובין תחליפיים במועד כלשהו במהלך שתי השנים שקדמו להסכם;
”מתחרה בכוח“ – אחד מאלה:
(1)
מי שמסוגל לייצר טובין תחליפיים או לספקם, באופן מיידי, שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק;
(2)
מי שגילה דעתו, בביצוע הכנות לייצור או להספקה של טובין תחליפיים או בדרך אחרת, כי בכוונתו להתחיל בייצור או בהספקה כאמור במועד קרוב, או מי שסביר שיעשה כן;
”מתחרה בפועל“ – מתחרה שאינו מתחרה בכוח;
”קרוב“ – בן משפחה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”שוק מוצר“ – קבוצת הטובין התחליפיים; נקבעה לשוק מוצר הגדרה בפסק דין של בית הדין לתחרות או בערעור עליו, או בהחלטה של הממונה או בערר עליה, תהא זו חזקה כי היא הגדרת שוק המוצר לענין כללי פטור סוג;
”שוקי מוצר משיקים“ – שוקי מוצר שהטובין המיוצרים באחד מהם משמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין מן השוק האחר, וכן שוקי מוצר שהטובין המיוצרים בהם – מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים – מיוצרים, משווקים או מופצים יחד או שהם מוצרים משלימים;
”שליטה“ – היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה על אדם שהוא בעל שליטה בתאגיד –
(1)
אם הוא מחזיק ביותר ממחצית הזכות להצביע באסיפה הכללית של חברה או באורגן מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או מהזכות למנות דירקטורים בחברה או מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים בתאגיד שאינו חברה;
(2)
אם הוא מחזיק בזכות למנות בו מנהל כללי;
(3)
אם הוא מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, ואין אדם אחר המחזיק יותר ממחצית מאותה זכות;
(4)
אם הוא מחזיק ביכולת למנוע קבלת החלטה עסקית מהותית בתאגיד, זולת אם יכולת זו נובעת מהסכם בדבר הלוואה שנתן תאגיד בנקאי במהלך עסקיו הרגילים, או אם היכולת למנוע קבלת החלטות ניתנה לצורך הגנת מיעוט מקובלת בתאגיד; וכן חזקה על אדם הנהנה בנאמנות שהוא בעל שליטה בנכסיה, למעט אם הוא מחזיק ביחידה בקרן נאמנות שחל עליה חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.
תחולה על אדם קשור
הגבלה או תנאי החלים מכוח כללי פטור סוג על צד להסכם יחולו גם על אדם הקשור לצד כאמור, ויראו אי־עמידה בהגבלה או בתנאי כאמור של אדם קשור או יחד עמו, כאי־עמידה בהם של הצד שאליו הוא קשור.
חישוב חלקם של צדדים
בחישוב חלקם של צדדים להסכם בשוק מוצר, לענין כללי פטור סוג, יובא בחשבון גם חלקם באותו שוק מוצר של אחרים שיש להם עם מי מהצדדים הסכמים זהים או דומים להסכם נושא פטור הסוג; לענין זה, ”הסכמים דומים“ – הסכמים הכוללים כבילות דומות הנוגעות לאותו שוק מוצר, לרבות הסכמים מהסוג שלגביו הותקן פטור הסוג אף אם אין מתקיימים בהם כל תנאי אותו פטור, והסכמים שמהותם דומה.
[תיקון: תשע״ו־2]
(נמחק).
תנאי לתחולת פטור על שיתוף פעולה במכרז
פטור סוג לא יחול על הסכם שענינו הגשה או אי־הגשה של הצעה במכרז או פרט כלשהו בתוכן ההצעה, למעט הסכם שענינו הגשת הצעה משותפת במכרז ודבר שיתוף הפעולה צוין בה במפורש.
אי־תחולת הפטור על הסכם הכולל כבילות אחרות
זולת אם נאמר אחרת בכללי פטור סוג, רשאי אדם להסתמך על פטור סוג רק אם כל הכבילות שבהסכם, שאינן פטורות מכוח אותו פטור סוג, אושרו לפי החוק.
אי־פיצול פטורים
זולת אם נאמר אחרת בכללי פטור סוג, רשאי אדם להסתמך ביחס לאותו הסכם על פטורי סוג שונים רק אם התקיימו כל התנאים של כל פטור סוג שהוא מסתמך עליו.
פרשנות תנאי שענינו נתח שוק [תיקון: תשע״א, תשפ״ב]
(א)
נקבע בכללי פטור סוג תנאי שענינו נתח שוק, יחול התנאי במועד כריתת ההסכם ובכל עת לאחר מכן, זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
עמד נתח השוק של הצדדים בתנאי שנקבע לענין זה בכללי פטור סוג בעת כריתת ההסכם, אך חרג במהלך תקופת ההסכם בשיעור שאינו עולה על 10% מתוך נתח השוק המרבי הקבוע בתנאי, יראו את הצדדים כעומדים בתנאי האמור לתקופה של 5 שנים מעת החריגה;
(2)
עמד נתח השוק של הצדדים בתנאים שנקבעו לענין זה בכללי פטור סוג בעת כריתת ההסכם, אך חרג במהלך תקופת ההסכם בשיעור העולה על 10% מתוך נתח השוק המרבי הקבוע בתנאי, יראו את הצדדים כעומדים בתנאי האמור לתקופה שבין מועד החריגה לבין המועד שבו ניתנה החלטת הממונה בבקשת פטור שהגישו הצדדים או החלטת אב בית הדין לתחרות בבקשת היתר זמני שהגישו הצדדים, ובלבד שנתקיימו שניים אלה:
(א)
החריגה אירעה באופן מהיר ובלתי צפוי;
(ב)
הצדדים הגישו את הבקשה לקבלת פטור מאישור הסדר כובל בהתאם לסעיף 14 לחוק או את הבקשות לאישור בית הדין לתחרות בהתאם לסעיף 7 לחוק ולהיתר זמני לפי סעיף 13 לחוק מיד בסמוך למועד שבו החריגה נתגלתה או היתה צריכה להתגלות להם.
כתב ראיה
אם לא נאמר אחרת בפטור סוג –
(1)
נעשה הסכם בעל־פה – חזקה כי אין מתקיימים בו התנאים שנקבעו בכללי פטור סוג;
(2)
נעשה הסכם בכתב והוארך בעל־פה – יראו אותו, לתקופה שבה הוארך, כהסכם שנעשה בכתב.
תחולה [תיקון: תשפ״ב]
כללים אלה יחולו על כללי התחרות הכלכלית הקובעים פטורי סוג, אלא אם כן נקבע בהם אחרת.
תוקף [תיקון: תשס״ו, תשע״א, תשע״ו, תשע״ו־2, תשפ״ב]
תוקף כללים אלה עד יום ד׳ בתשרי התשפ״ז (15 בספטמבר 2026).


כ״ט באדר התשס״ו (29 במרס 2006)
  • רונית קן
    הממונה על הגבלים עסקיים
  • נתאשר.
    אהוד אולמרט
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.