לדלג לתוכן

כללי הדיינים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הדיינים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הדיינים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו), התשמ״ה–1985


ק״ת תשמ״ה, 518.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 16(א)(2) לחוק הדיינים, התשט״ו–1955, קובעת ועדת המינויים כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”בירור רפואי“ – עריכת בדיקות רפואיות אשר לפי תוצאותיהן ניתן לקבוע אם נבצר מדיין למלא תפקידו מחמת מצב בריאותו;
”הועדה“ – ועדת המינויים שהוקמה לפי החוק;
”המנהל“ – מנהל בתי הדין הרבניים;
”נבדק“ – דיין אשר הועדה ראתה צורך בבירור רפואי אודותיו;
”רופא בודק“ – רופא שהוסמך על פי כללים אלה לערוך בירור רפואי.
רשימת רופאים
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יערוך לפי בקשת המנהל רשימת רופאים המייצגים את שטחי הרפואה השונים והם מנהלי מחלקות בבתי חולים בישראל.
(ב)
הרשימה תכיל לא פחות מעשרים שמות; פחת מספר הרופאים הרשומים מעשרים, ישלים המנהל הכללי של משרד הבריאות את הרשימה; ואולם אין במספר הרופאים הרשומים ברשימה כדי לפגוע בחוקיותה.
(ג)
המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי להוסיף על הרופאים הרשומים ככל שנראה לו דרוש או מועיל.
רופאים בודקים
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יבקש הסכמתו בכתב של כל רופא הרשום ברשימה, לכהן כרופא בודק, משנתן הסכמתו יהיה רופא הרשום ברשימה רופא בודק.
(ב)
רשימת הרופאים הבודקים תפורסם ברשומות.
דיון בועדה ומינוי רופאים
(א)
על פי הצעת יושב ראש הועדה, בהתייעצות עם נשיא בית־הדין הגדול, תדון הועדה בשאלה אם קיים צורך בעריכת בירור רפואי.
(ב)
ראתה הועדה צורך בבירור רפואי, יבקש המנהל את המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק או רופאים בודקים.
(ג)
נתמנה רופא בודק יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום.
התנגדות נבדק
(א)
הנבדק רשאי להתנגד לרופא בודק פלוני, בהגשת התנגדות מנומקת בכתב למנהל תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעת המנהל למשלוח בדואר רשום.
(ב)
ראה המנהל שיש להיעתר להתנגדות, יבקש את המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק אחר, ומשנתמנה יודיע על כך לנבדק במכתב רשום ולא תהא לנבדק זכות התנגדות נוספת.
(ג)
ראה המנהל שאין להיעתר להתנגדות, יודיע על כך לנבדק במכתב רשום; הנבדק רשאי להגיש, תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום, ערר על החלטת המנהל אל נשיא בית הדין הרבני הגדול שהחלטתו תהא סופית ותימסר לנבדק בהודעה במכתב רשום.
פסלות
לא ישמש כרופא בודק מי שבדק את הנבדק או טיפל בו קודם לכן, ואולם אם לא נתגלה הדבר עד שהרופא הבודק החל בבירור הרפואי, לא יהא בכך כדי לפסלו.
סמכויות הרופא הבודק
רופא בודק העורך בירור רפואי רשאי –
(1)
לבדוק את הנבדק;
(2)
להורות כי ייערכו לנבדק כל הבדיקות הרפואיות הדרושות לדעתו, לרבות בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, בדיקות במכשירים חשמליים ואחרים, בדיקות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות ופסיכוטכניות;
(3)
לקבל חוות דעת של רופאים מומחים, ובלבד שאינם כפופים, במישרין או בעקיפין, לרופא הבודק;
(4)
לקבל כל חומר רפואי הנוגע לנבדק ולבקש פרטים מכל אדם שטיפל בחומר זה, ובפרט הרישומים הרפואיים של קופות חולים או בתי חולים אשר בהם קיבל הנבדק טיפול רפואי; ובלבד שהנבדק לא התנגד להמצאת חומר זה או מקצתו לידי הרופא הבודק;
(5)
לבקש ולקבל פרטים אנמנסטיים מן הנבדק ומבני משפחתו הקרובים הגרים עמו.
חוות דעת
הרופא הבודק ימציא חוות דעתו למנהל, ובה ינקוט עמדה מנומקת בשאלה אם מחמת מצב בריאותו נבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקידו; לחוות הדעת יצורפו כל המסמכים שנעשו תוך כדי בדיקות הנבדק וכל חומר אחר בכתב המתייחס לבירור הרפואי.
חילופי רופאים בודקים
נפטר רופא בודק לפני מתן חוות דעתו, או נבצר ממנו לתתה תוך זמן הנראה בעיני המנהל כסביר, יבקש מן המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק אחר שימשיך בהליכי הבירור הרפואי מן השלב שאליו הגיע קודמו או יתחיל בבירור הרפואי מחדש, כראות עיניו; ואולם לא ימשיך או לא יתחיל כאמור אלא לאחר שקויימו הוראות כללים 4(ג) ו־5.
הערות
חיווה הרופא הבודק דעתו כי נבצר מאת הנבדק מחמת מצב בריאותו להמשיך במילוי תפקידו, יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום, ויודיעו שרשאי הוא להגיש למנהל את הערותיו, לרבות כל חומר רפואי שהוא מבקש להסתמך עליו, תוך שלושים ימים מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום.
עיון בחוות הדעת
ביקש הנבדק לעיין בחוות דעתו של הרופא הבודק על נספחיה, ימציא לו המנהל העתק חוות הדעת על נספחיה לעיון, ובלבד שהרופא הבודק אישר תחילה בכתב שמטעמים רפואיים אין מניעה שהנבדק יעיין בחוות הדעת על נספחיה או במקצתם; ראה הרופא הבודק מניעה כאמור לגבי מסמך פלוני, לא ימציאנו המנהל לנבדק וינמק בכתב סירובו באיסור הרפואי.
תשובת הרופא הבודק
המציא הנבדק חומר רפואי נוסף כאמור בכלל 10, רשאי המנהל לבקש מאת הרופא הבודק שיעיר הערותיו בכתב במועד שיקבע; העיר הערותיו, דינן כדין חוות דעתו לענין כללים 10 ו־11.
דיון בעל־פה
רשאית הועדה, בדונה בחוות דעתו של הרופא הבודק וההערות האמורות בכללים 10 ו־12, להזמין את הנבדק, הרופא הבודק וכל אדם אחר, לענות על שאלות הועדה או להשמיע דבריהם.
ייצוגו של הנבדק
(א)
הנבדק רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין או טוען רבני לפני הועדה.
(ב)
אסר הרופא הבודק מסירת חוות דעת על נספחיה או מקצתם לפי כלל 11, רשאי הנבדק למנות לו רופא לייצגו, והמנהל ימסור לרופא שנתמנה כאמור העתק חוות הדעת על נספחיה.
(ג)
מונה אפוטרופוס לדיין לפי סעיף 33(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962, יבוא האפוטרופוס במקום הנבדק לענין משלוח מכתבים, הודעות והזמנות ורשאי האפוטרופוס לייצג את הנבדק לפני הועדה.
פסול דין
הוכרז דיין פסול־דין לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962, רשאית הועדה לראות חוות דעת רפואית שנמסרה לבית המשפט כאילו היתה חוות דעת שנעשתה לפי כללים אלה, ולהחליט על פיה שנבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקידו מחמת מצב בריאותו, אף בלי לקיים תחילה הוראות כללים 10 עד 13 או מקצתן.
הארכת מועדים
הועדה או המנהל, לפי הענין, רשאים להאריך כל מועד שנקבע בכללים אלה או לנהוג לגבי כל דבר שנקבע מועד לעשייתו כאילו נעשה במועדו.
סמכות כללית
במידה שלא נקבעו בכללים אלה, תקבע הועדה את סדרי דיוניה, אם דרך כלל ואם לענין פלוני; המנהל, המנהל הכללי של משרד הבריאות ורופא בודק ינהגו בענינים המסורים להם לפי כללים אלה ככל שיראו לנכון ולצודק לפי הנסיבות.


כ״ד בכסלו התשמ״ה (18 בדצמבר 1984)
  • שמעון פרס
    השר לעניני דתות
    יושב־ראש ועדת המינויים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.