חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2255.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36יב1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, בהסכמת שר האוצר, אני קובעת כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”אירוח“ – העמדת תשתית, לרבות תשתית מחשוב, של סולק מארח לצורך ביצוע סליקת עסקאות בידי סולק מתארח;
”ארגון בין־לאומי“ – ארגון בין־לאומי העוסק בתחום כרטיסי החיוב ואשר הסולק המארח התקשר אתו.
תנאי האירוח
(א)
לצורך האירוח סולק מתארח יעמוד בתנאים האלה:
(1)
הוא מקיים הוראות כל דין וכל הסדרה, הנוגעות לפעילותו כסולק, לרבות פעילותו על גבי התשתיות שסיפק לו הסולק המארח;
(2)
הוא לא יעמיד את המשך פעילות הסולק המארח בסיכון משמעותי;
(3)
הוא מוסר את הפרטים הדרושים לסולק המארח לפי הוראות דין או הסדרה או כללי הארגונים הבין־לאומיים;
(4)
יש לו תשתיות מחשוביות ותהליכים נאותים לניהול פעילות הסליקה מול לקוחותיו, בין השאר ובלי לגרוע מהוראות כל דין, בהיבטים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מניעת הונאות, אבטחת מידע ושירות ללקוח, בין שהוקמו בידו ובין שהוקמו באמצעות אחרים.
(ב)
מצא סולק כי סולק אשר ביקש להתארח אצלו לא עומד בהוראות סעיף קטן (א)(1), (2) או (4), רשאי הוא, באישור המפקח, שלא להתקשר עמו.
(ג)
מצא סולק מארח כי הסולק המתארח סולק עסקאות של לקוח או קבוצת לקוחות שהסולק המארח לא היה מתקשר עמם על פי המדיניות שלו או במהלך העסקים הרגיל שקלים חדשים שלו, וכי קיים חשש של ממש שקיים סיכון משמעותי לסולק המארח בשל הסליקה האמורה, רשאי הסולק המארח, לאחר בירור עם הסולק המתארח, שלא לסלוק את עסקאות הלקוח או קבוצת הלקוחות האמורה; הפסיק הסולק המארח את הסליקה של עסקאות הלקוח או הקבוצה כאמור, רשאי הסולק המתארח להביא את הנושא לדיון לפני המפקח, והמפקח רשאי להורות לסולק המארח לשנות את החלטתו.
(ד)
מצא סולק מארח כי סולק המתארח אצלו מפר הפרה מהותית את הוראות הדין או ההסדרה, הנוגעות לפעילות הסליקה של הסולק המארח או הסולק המתארח, או מעמיד בסיכון משמעותי את המשך פעילותו של הסולק המארח, או אינו מוסר פרטים מהותיים הדרושים לסולק המארח לפי הוראות דין או הסדרה או כללי הארגונים הבין־לאומיים, או מפר הפרה מהותית את הסכם האירוח, הסולק המארח רשאי לסיים את ההתקשרות לאירוח, 7 ימים לאחר קבלת אישור המפקח או במועד אחר שהורה לו המפקח.
הסכם אירוח
(א)
הסכם אירוח בין סולק מארח לסולק מתארח, הכולל את תנאי האירוח ייערך בכתב ויקבע אירוח לתקופה קצובה; בהסכם יתוארו בצורה ברורה כל ההיבטים המהותיים שבאירוח, לרבות התנאים בעניין הפסקת האירוח.
(ב)
הסכם אירוח יכלול התחייבות של הסולק המארח להמשיך ולסלוק עסקאות של לקוחות של הסולק המתארח, במקרה של ביטול רישיונו של הסולק המתארח או ביטול ההתקשרות בין הסולק המארח לסולק המתארח וזאת לתקופה של 7 ימי עסקים ממועד ביטול הרישיון או ביטול ההתקשרות, לפי העניין; במקרה זה, הסולק המארח לא ירע את תנאי ההתקשרות שנקבעו בין הסולק המתארח לבין לקוחותיו; על אף האמור בסעיף קטן זה, סולק מארח רשאי שלא להמשיך ולסלוק עסקאות של לקוחות של הסולק המתארח, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 2(ג).
(ג)
סולק מארח רשאי לכלול בהסכם האירוח תנאים סבירים המאפשרים קבלת שיפוי או פיצוי מצד הסולק המתארח במקרה של הפרת תנאי ההסכם, הדין או ההסדרה, וכן הפרת תנאים הקבועים בכללי הארגונים הבין־לאומיים.
מחיר האירוח
סולק מתארח וסולק מארח ינהלו משא ומתן בתום לב בנוגע למחיר האירוח וידווחו למפקח על המחיר שהוסכם, אם הוסכם.
מגבלת סליקת סולק מתארח
(א)
סולק מתארח יוכל להתארח, גם אם עסקאותיו אינן מזוהות על ידי ארגון בין־לאומי, ובלבד שמתקיימים שני אלה:
(1)
מספר המסופים בנקודות המכירה (POS) המחוברים למערכת כרטיסי חיוב ”אשראית EMV“ לא עולה על 50 אחוזים ממספר המסופים הכולל בישראל;
(2)
היקף הסליקה השנתי של העסקאות של כלל לקוחותיו לא יעלה על 4 מיליארד שקלים חדשים.
(ב)
על סולק מתארח, שעסקאותיו מזוהות על ידי ארגון בין־לאומי, לא תחול המגבלה המפורטת בסעיף קטן (א), אלא אם כן נקבע אחרת ברישיון הסליקה שלו.
(ג)
לעניין סעיף זה, ”עסקאות מזוהות“ – עסקאות שמזוהות על ידי ארגון בין־לאומי כנסלקות על ידי הסולק המתארח.


ד׳ בתמוז התשע״ח (17 ביוני 2018)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.