לדלג לתוכן

כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 1294.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(א) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, אני קובע כללים אלה:


רכיבי ההון
הון התאגיד הבנקאי לענין סעיף 23א לחוק הוא סך כל אלה:
(1)
הון המניות הנפרע וקרנות הנובעות מפרמיה ששולמה בעת הנפקת המניות;
(2)
קרנות אחרות ועודפים, בניכוי הפסדים, אם היו;
(3)
תקבול על חשבון רכישת מניות שטרם הוקצו, אם המזמין התחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לרכוש את המניות כשיוקצו, והתאגיד הבנקאי התחייב להקצותן;
(4)
חלקם של בעלי המניות החיצוניים בהון של תאגידים נשלטים אשר הדו״חות הכספיים שלהם אוחדו עם הדו״חות של התאגיד הבנקאי (להלן – חברות בת שאוחדו);
בניכוי –
(5)
מוניטין או עודף עלות השקעה, זולת אם הם יוחסו לנכסים מוחשיים;
ובתוספת –
(6)
כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות התאגיד הבנקאי, אם בנסיבות הענין סביר שיומרו;
(7)
כתבי התחייבות נדחים אחרים, שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא חמש שנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום החישוב;
(8)
כתבי התחייבות נדחים, שהונפקו בידי חברות בת שאוחדו, ונתמלאו לגביהם התנאים המפורטים בפסקאות (6) או (7);
ובלבד שסך כל הסכומים שיבואו בחשבון לענין זה, לפי פסקאות (6) עד (8) לא יעלה על מחצית סך כל הסכומים לפי פסקאות (1) עד (5).
חישוב הסכומים
רכיבי ההון יחושבו על פי הסכומים שנכללו בדו״חות הכספיים המאוחדים האחרונים כשהם מותאמים להשפעת האינפלציה; חלו שינויים במרכיבי ההון לאחר מועד הדו״חות הכספיים האחרונים, למעט שינויים בסכומי הרכיבים המפורטים בפסקאות (2) ו־(4) בסעיף 1, תחושב התוספת או ההפחתה על פי סכום השינוי ללא התאמה.
כתבי התחייבות
לענין כללים אלה, ”כתבי התחייבות נדחים“ הם כתבי התחייבות שהוציא תאגיד, באישור המפקח, ואשר הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד המנפיק, פרט לזכויות של נושים על פי כתבי התחייבות דומים.


ח׳ באלול התש״ן (29 באוגוסט 1990)
  • מיכאל ברונו
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.