לדלג לתוכן

כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1334; תשנ״ט, 42.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 16ד(ט) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט–1959 (להלן – חוק דרכי תעמולה), ובהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולפי סעיף 24(12) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990 (להלן – חוק הרשות השניה), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”בעל זיכיון“ – כהגדרתו בסעיף 16ד(א) לחוק דרכי תעמולה;
”מיקבץ“ – מספר תשדירי תעמולה המשודרים ברצף;
”תשדיר תעמולה“ – תעמולת בחירות של רשימת מועמדים לבחירות לרשות המקומית המצויה באזור זיכיונו של בעל זיכיון, שהוא רשאי לכלול בשידוריו במסגרת זמן השידור המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת, בתקופת 30 הימים שלפני הבחירות ושסיומה בשעה 7 בערב שלפני יום הבחירות.
איסור שידור שיש בו עבירה או הפרת דין [תיקון: תשנ״ט]
בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו עבירה פלילית או עוולה אזרחית, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, וחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה–1965, או כל דין אחר.
איסור הסתה, אפליה וגזענות
בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו הסתה לגזענות, לאפליה, או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח חיים או מוצא.
אלימות וסבל אנושי
בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו אלימות או סבל אנושי קשים במיוחד אלא אם כן הם חלק בלתי נפרד מנושא המישדר ובתנאי שאין הוא עובר בעליל את גבול הנסבל על ידי מאזין סביר בנסיבות הענין.
שידור פרטי פגיעים
בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו פרט מזהה של חולים או מפגרים או קרבנות של עבירות אלימות או מין, או מכורים לאלכוהול או לסמים, אלא בהסכמתו של מי שמוסמך לתיתה על פי הוראות כל דין, אם קיים ענין ציבורי בכך ובמידה שאינה עולה על המתחייב.
איסור פגיעה בקטינים
בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו משום עידוד לפגיעה בקטינים או שיש בו ניצול לרעה של קטינים, לרבות הופעה של קטינים בתשדיר, שיש בה פגיעה או ניצול לרעה שלהם.
זיהוי הרשימה
כל תשדיר תעמולה המשודר על ידי בעל זיכיון יכלול כינוי או אות המזהה את רשימת המועמדים לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965, וכן את מקום התמודדותה.
אי משוא פנים
בעל זיכיון לא יעשה שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע מלשדר, בסיקור הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו או בשידור תשדירי תעמולה לפי כללים אלה.
שיבוץ תשדירי תעמולה
(א)
בעל זיכיון ינהג בשוויוניות ובהגינות בשיבוץ תשדירי התעמולה במהלך שידוריו ובחלוקת זמני השידור, ולא יעדיף תשדירים של רשימת מועמדים מסוימת בכל דרך שהיא.
(ב)
תשדירי תעמולה אשר שובצו לשידור בשעה שבה משודרת תכנית בעניני הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור הזיכיון, ישובצו אך ורק לפני תחילת התכנית או לאחר סיומה ולא במהלך התכנית עצמה.
(ג)
תשדירי תעמולה ישובצו במיקבץ נפרד ויזוהו ויובחנו משאר השידורים באמצעות אות שאישרה הרשות, אשר יושמע לפני מיקבץ התשדירים ובסיומו.
אי מעורבות בתשדירי תעמולה
בעל זיכיון לא ישתתף בהפקת תשדירי תעמולה, לרבות ניסוחם ועריכתם, ולא יעניק שירותי ייעוץ כלשהם לרשימת מועמדים, בתמורה או שלא בתמורה.
סיקור מערכת הבחירות
(א)
בעל זיכיון יסקר את הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו בהגינות ובאיזון, ללא כל הטיה או משוא פנים.
(ב)
בעל זיכיון לא יתנה כל שידור או סיקור בהזמנת תשדירי תעמולה מטעם רשימת מועמדים או בקבלת הבטחות לשיתוף פעולה כלשהו על ידי רשימת מועמדים.


כ״ב באלול התשנ״ח (13 בספטמבר 1998)
  • גדעון דורון
    יושב ראש מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.