כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1065.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 79א(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק) ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני קובע כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בכללים אלה –
”בקשה לעיון“ – בקשה לעיין בחומר בחירות, שהוגשה לפי כללים אלה;
”חומר בחירות“ – חומר רגיש או טפסים, לפי העניין;
”חומר רגיש“ – המסמכים המפורטים בתוספת הראשונה;
”חוק הגנת הפרטיות“ – חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”חוק חופש המידע“ – חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998;
”טפסים“ – המסמכים המפורטים בתוספת השנייה, שמולאו על ידי ועדת הקלפי והוחזרו לוועדה המרכזית;
”מבקש“ – מי שהגיש בקשה לעיון;
”עיון“, לעניין חומר בחירות – לרבות בחינה, צפייה, צילום, הדפסה, הקלטה, קבלת פלט מחשב או קבלת עותק של החומר בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג החומר וצורת החזקתו;
”תקנות הבחירות“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.

פרק ב׳: זכאות לעיון והוראות מיוחדות

זכאות לעיון בחומר רגיש לצורך ערעור בחירות והוראות מיוחדות
(א)
מי שרשאי להגיש ערעור בחירות לפי סעיף 86 לחוק, ומעוניין לשם הגשת הערעור לעיין בחומר רגיש, יגיש ליושב ראש הוועדה המרכזית בקשה לעיון בחומר רגיש בהתאם להוראות סעיף 4.
(ב)
לבקשה לעיון יצורף תצהיר שבו יפרט המבקש את כל אלה:
(1)
מהן רשימות המועמדים שבפתקי הצבעה שלהן הוא מבקש לעיין ובאלו קלפיות;
(2)
מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים;
(3)
מהן הראיות למידע שבידיו על הליקויים לכאורה והיקפם.
(ג)
יושב ראש הוועדה המרכזית יאשר בקשה לעיון בחומר רגיש אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר שצורף לבקשה וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים.
(ד)
בהחלטה לאשר בקשה לעיון בחומר רגיש לפי סעיף קטן (ג), יקבע יושב ראש הוועדה המרכזית את היקף החומר הרגיש שבו זכאי המבקש לעיין ואת דרכי העיון בו.
(ה)
עיון בחומר רגיש לפי סעיף זה ייעשה במשרדי הוועדה המרכזית, באמצעות עובדים של הוועדה המרכזית וכן, בהתאם לבקשת המבקש – בנוכחותו או בנוכחות באי כוחו.
(ו)
עובדי הוועדה המרכזית ירשמו את ממצאי העיון בפרוטוקול מיוחד שיערכו, וככל שיספרו את פתקי ההצבעה – בגיליון ספירת קולות כשרים ובפרוטוקול בדבר קולות פסולים שייערכו לפי טפסים 19 ו־13 שבתוספת לתקנות הבחירות, לפי העניין; על העיון יפקח עובד בכיר של הוועדה המרכזית, שיסמיך לכך יושב ראש הוועדה.
זכאות לעיון בטפסים והוראות מיוחדות
(א)
מי שמעוניין לעיין בטפסים יגיש ליושב ראש הוועדה המרכזית בקשה לעיון בטפסים בהתאם להוראות סעיף 4.
(ב)
בבקשה לעיון בטפסים, יפרט המבקש את היקף הטפסים שבהם הוא מבקש לעיין והאם הוא מבקש לעיין בטפסים לשם הגשת ערעור בחירות.
(ג)
בבקשה לעיון בטפסים שאינה לשם הגשת ערעור בחירות יושב ראש הוועדה המרכזית –
(1)
לא ייתן היתר לעיון בטפסים שלגביהם הוגשה הבקשה לעיון, כולם או חלקם, אם התקיים סייג מהסייגים שבסעיף 9(א) לחוק חופש המידע;
(2)
רשאי שלא לתת היתר לעיון בטפסים שלגביהם הוגשה הבקשה לעיון, כולם או חלקם, אם התקיים סייג מהסייגים שבסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע.
(ד)
אישר יושב ראש הוועדה המרכזית את הבקשה לעיון בטפסים, יקבע, במסגרת האישור, את דרך העיון בטפסים שתהיה באחד מאלה:
(1)
עיון בטפסים במשרדי הוועדה המרכזית, באמצעות עובדי הוועדה המרכזית ובנוכחות המבקש או באי כוחו;
(2)
מסירת תקליטור הכולל סריקה ממוחשבת של הטפסים לידי המבקש, ככל שסריקה ממוחשבת כאמור מצויה בידי הוועדה המרכזית.
(ה)
יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להסמיך עובד בכיר של הוועדה המרכזית (להלן – העובד המוסמך), להכריע בבקשות לעיון בטפסים שאינן לשם הגשת ערעור בחירות.

פרק ג׳: הגשת בקשות לעיון והטיפול בהן

נוהל הגשת בקשות לעיון והטיפול בהן
(א)
בקשה לעיון תוגש בכתב למזכירות הוועדה המרכזית, ויצוינו בה, נוסף על האמור בסעיפים 2 או 3, לפי העניין, כל אלה:
(1)
שם המבקש, מספר זהותו, מענו להמצאת הודעות, מסמכים וכתבי בי־דין, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני, ככל שישנם, ואם הוא מיוצג – שם בא כוחו ופרטי ההתקשרות עמו כאמור;
(2)
מי שיהיו משיבים בערעור אם יוגש על ידי המבקש ערעור בחירות, מענם להמצאת הודעות, מסמכים וכתבי בי־דין, הפרטים המפורטים בפסקה (1) לגבי כל אחד מהם, אם ניתן לבררם ועניינו של כל אחד מהם בבקשה; היה אחד מהם סיעה של הכנסת או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת, יצוין הדבר בהבלטה בבקשה;
(3)
הסיבה שבשלה מתבקש העיון; ואולם, התבקש העיון שלא לשם הגשת ערעור בחירות, יציין המבקש את הסיבה רק אם הוא מעוניין בכך;
(ב)
הוגשה בקשה לעיון בחומר רגיש, יחליט יושב ראש הוועדה המרכזית בבקשה ללא דיחוי, ומזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש על החלטה שהתקבלה כאמור ללא דיחוי.
(ג)
(1)
הוגשה בקשה לעיון בטפסים, יחליטו יושב ראש הוועדה המרכזית או העובד המוסמך, לפי העניין, בבקשה שעילתה –
(א)
הגשת ערעור בחירות – ללא דיחוי;
(ב)
אינה הגשת ערעור בחירות – לא יאוחר מ־30 ימים מהמועד שבו התקבלה הבקשה במשרדי הוועדה המרכזית;
מזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש על החלטה שהתקבלה כאמור ללא דיחוי.
(2)
יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להאריך את התקופה הקבועה בפסקה (1)(ב), בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש בתוך התקופה האמורה, אם בשל היקפם או מורכבותם של הטפסים המבוקשים יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים.
(ד)
הוחלט לאשר בקשה לעיון, תבוצע ההחלטה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין; מזכירות הוועדה המרכזית תודיע למבקש היכן ומתי יועמד חומר הבחירות לעיונו, והכל בהתאם למה שנקבע לפי הוראות סעיפים 2(ד) עד (ו) או 3(ד), לפי העניין.
(ה)
הוחלט לאשר בקשה לעיון, יועמד חומר הבחירות לעיון המבקש כפי שהחומר מצוי בידי הוועדה המרכזית ואין הוועדה חייבת לעבד את חומר הבחירות לצרכיו של המבקש; היה חומר הבחירות ממוחשב, הוא יופק עבור המבקש באמצעים המשמשים דרך קבע את הוועדה המרכזית.
(ו)
הוחלט לדחות בקשה לעיון, כולה או חלקה, תשלח מזכירות הוועדה המרכזית למבקש הודעה בכתב שבה יפורטו נימוקי ההחלטה; התקבלה ההחלטה על ידי העובד המוסמך, תכלול ההודעה גם ציון אפשרותו של המבקש לערור על הדחייה בפני יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 7.
דחיית בקשות לעיון במקרים מסוימים
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 2 או 3, לפי העניין, רשאים יושב ראש הוועדה המרכזית או העובד המוסמך, לפי העניין, לדחות בקשה לעיון בשל אחד מאלה:
(1)
הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;
(2)
חומר הבחירות נשוא הבקשה נוצר או נתקבל בידי הוועדה המרכזית, למעלה משלוש שנים לפני הגשת הבקשה, ואיתורו כרוך בקושי של ממש;
(3)
לאחר שנקטה הוועדה המרכזית אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את חומר הבחירות נשוא הבקשה או שאינו מצוי ברשותה;
(4)
חומר הבחירות נשוא הבקשה פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום; ואולם, בדחותה את הבקשה לפי פסקה זו, תודיע הוועדה המרכזית למבקש היכן יוכל לרכוש את חומר הבחירות המבוקש, לקבלו או לעיין בו;
(5)
חומר הבחירות נשוא הבקשה נוצר בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד הכבדה בלתי סבירה על קבלת החומר על ידי המבקש; ואולם, בדחותה בקשה לפי פסקה זו, תפנה הוועדה המרכזית את המבקש לרשות הציבורית אשר בידיה נוצר חומר הבחירות. לעניין פסקה זו, ”רשות ציבורית“ – כהגדרתה בחוק חופש המידע.
שיקולים לעניין בקשה לעיון
(א)
בבואם לשקול דחייה של בקשה לעיון לפי כללים אלה, יביאו בחשבון יושב ראש הוועדה המרכזית או העובד המוסמך, לפי העניין, בין השאר, את אלה:
(1)
עניינו של המבקש בחומר הבחירות נשוא הבקשה;
(2)
היקף חומר הבחירות המבוקש ועלות הפקתו.
(ב)
בבואו לשקול קבלה של בקשה לעיון לפי כללים אלה שהוגשה לשם הגשת ערעור בחירות, יביא בחשבון יושב ראש הוועדה המרכזית את האפשרות כי מסירת חומר הבחירות נשוא הבקשה מהווה פגיעה בפרטיות של צד שלישי, לפי סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות.
ערר על החלטת העובד המוסמך לדחות בקשה לעיון בטפסים
התקבלה החלטה לדחות בקשה לעיון בטפסים על ידי העובד המוסמך, רשאי המבקש לערור על ההחלטה לפני יושב ראש הוועדה המרכזית.
מסירת חומר בחירות בתנאים
חומר בחירות שהוחלט להעמידו לעיון מבקש לפי כללים אלה, יועבר למבקש תוך השמטת פרטים שגילויים עלול לפגוע בחשאיות ההצבעה, ותוך השמטה של פרטים שגילויים מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין ובכלל זה לפי סעיף 2.

פרק ד׳: תשלום

התשלום בעד צילום או הדפסה של חומר
בחירות התשלום בעד צילום או הדפסה של חומר הבחירות המבוקש יהיה בסכום של 0.20 שקלים חדשים לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהודפס.
התחייבות לשאת בתשלום
(א)
המגיש בקשה לעיון לפי כללים אלה, הכוללת בקשה לקבל עותק מצולם או מודפס של חומר הבחירות המבוקש, יתחייב לשאת בתשלום בעד הצילומים או ההדפסות שיימסרו לו, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.
(ב)
היה למנהל הכללי של הוועדה המרכזית יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה לעיון, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הצילום או ההדפסה יהיו בהיקף שיחייב תשלום בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים, יודיע למבקש על הסכומים המשוערים בעד צילום המידע או הדפסתו, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו.
(ג)
הטיפול בבקשה שהמנהל הכללי של הוועדה המרכזית הודיע לגביה למבקש כאמור בסעיף קטן (ב), לא ימשיך עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת ויפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, לפי הנדרש.
מסירת חומר בחירות
צולם או הודפס חומר בחירות בהתאם לבקשה לעיון, תודיע מזכירות הוועדה המרכזית למבקש על הסכום הכולל לצילום או להדפסה שחושבו לפי פרק זה, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת החומר.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

חומר רגיש

רשימות הבוחרים לפי תקנה 60 לתקנות הבחירות, שהיו בשימוש ביום הבחירות בכל ועדות הקלפי.
החומר הכללי לפי תקנה 93(2) לתקנות הבחירות.

תוספת שנייה

(סעיף 1)

טפסים

זהותון שסופק לוועדת הקלפי לפי תקנה 33(ב)(2) לתקנות הבחירות.
החומר היסודי לפי תקנה 93(1) לתקנות הבחירות, למעט רשימות הבוחרים כאמור בפסקה (ב) של אותה תקנה.
כתבי המינוי של ממלאי התפקידים בוועדת הקלפי שנערכו לפי טפסים 2 עד 3 שבתוספת לתקנות הבחירות.
פרוטוקול רישום פרטי מצביע במעטפה חיצונית בקלפי מותאמת לאנשים המוגבלים בניידות, שנערך לפי טופס 26ד שבתוספת לתקנות הבחירות.
פרוטוקול בדבר הצבעה בקלפי שבה מצביעים באמצעות מעטפות חיצוניות, שנערך לפי אחד מטפסים אלה שבתוספת לתקנות הבחירות:
(א)
טופס 27 – פרוטוקול הצבעה בכלי שיט;
(ב)
טופס 27א – פרוטוקול הצבעה בבתי סוהר ובתי מעצר ופרוטוקול בתי חולים;
(ג)
טופס 27ב – פרוטוקול הצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של ישראל.
כל חומר שעל ועדת הבחירות להשמיד בתום המועד להגשת ערעורי בחירות לפי סעיף 79א(א) לחוק, ושלא פורט בתוספת הראשונה או בפרטים 1 עד 5 לתוספת זו.


כ״ט בשבט התשע״ח (14 בפברואר 2018)
  • חנן מלצר
    המשנה לנשיאת בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־21
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.