כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 682.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”ישיבה“ – ישיבה של אחד מאלה:
(1)
הוועדה המרכזית;
(2)
ועדת משנה של הוועדה המרכזית, שמינתה הוועדה המרכזית לפי תקנה 2 לתקנות הבחירות לכנסת;
(3)
נשיאות הוועדה;
(4)
ישיבה של צוות שמינה יושב ראש הוועדה המרכזית, ושבכתב המינוי שלו קבע היושב ראש כי חברי הוועדה החברים בו יהיו זכאים לגמול לפי כללים אלה;
”נשיאות הוועדה“ – יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו;
”תקופת הבחירות“ – תקופה שתחילתה 4 חודשים לפני יום הבחירות לכנסת, וסיומה חודש לאחר פרסום תוצאות הבחירות לפי סעיף 10 לחוק־יסוד: הכנסת;
”תקנות הבחירות לכנסת“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.
גמול לחבר הוועדה המרכזית
(א)
חבר הוועדה המרכזית, אשר לא מתקיים לגביו האמור בסעיף 16א(ב) לחוק, זכאי לגמול מתקציב הוועדה המרכזית, בעד השתתפותו בישיבה; ואולם מספר הישיבות בשנה שבעדן יהיה זכאי לקבל גמול לא יעלה על 5, ואם יושב ראש הוועדה המרכזית ראה צורך בכך, עד 4 ישיבות נוספות בשנה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר הוועדה המרכזית כאמור בו, זכאי בתקופת הבחירות לגמול מתקציב הוועדה המרכזית בעד 12 ישיבות נוספות ולסגן ליושב ראש הוועדה המרכזית – 15, ואם ראה יושב ראש הוועדה המרכזית צורך בכך, עד 5 ישיבות נוספות.
(ג)
סכום הגמול שלו זכאי חבר הוועדה המרכזית בעד השתתפות בישיבה, הוא סכום הגמול לו זכאי דירקטור של תאגיד ברמה א׳, כפי שנקבע בחוזר הממונה על השכר.
(ד)
סכום הגמול שלו זכאים יושב ראש של ועדת משנה וסגן ליושב ראש הוועדה המרכזית, בעד השתתפות בישיבה של אותה ועדת המשנה או של נשיאות הוועדה, לפי העניין, הוא הסכום שלו זכאי יושב ראש דירקטוריון של תאגיד ברמה א׳, כפי שנקבע בחוזר הממונה על השכר.
(ה)
חבר הוועדה המרכזית, אשר לא מתקיים לגביו האמור בסעיף 16א(ב) לחוק, זכאי לגמול מתקציב הוועדה המרכזית, בעד השתתפות בישיבות הוועדה במהלך יום הבחירות לכנסת (להלן – גמול יום הבחירות), כולן או חלקן; סכום גמול יום הבחירות יהיה בגובה התשלום שקבעה הוועדה המרכזית למזכיר ועדת קלפי, לפי תקנה 27 לתקנות הבחירות לכנסת.
(ו)
חבר הוועדה יהיה זכאי לגמול בעד ישיבה אחת ליום; ואולם סגן ליושב ראש הוועדה המרכזית או יושב ראש של ועדת משנה, המשתתף ביותר מישיבה אחת ביום, יהיה זכאי לתוספת של 50 אחוזים מהגמול לו הוא זכאי לפי סעיף קטן (ד).
(ז)
גמול לפי סעיף זה כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר הוועדה המרכזית בקשר להשתתפותו בישיבה או ביום הבחירות, וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
זכאות לגמול
(א)
חבר הוועדה המרכזית זכאי לגמול בעד ישיבה, אם חתם על הצהרת השתתפות בישיבה, לפי הנוסח שבטפסים 1 עד 3 שבתוספת, לפי העניין, המאשרת כי השתתף בישיבה, כולה או רובה והשתתפותו אושרה בידי המנהל הכללי של הוועדה או עובד של הוועדה המרכזית שהוא הסמיך לכך.
(ב)
חבר הוועדה המרכזית זכאי לגמול יום הבחירות, אם חתם על הצהרה כי השתתף בישיבות הוועדה במהלך יום הבחירות לכנסת, כולן או חלקן, לפי הנוסח שבטופס 4 או 5 לתוספת, לפי העניין, המאשרת כי השתתף בישיבות הוועדה במהלך יום הבחירות לכנסת, כולן או חלקן, כחבר הוועדה המרכזית ביום הבחירות, והצהרתו אושרה בידי המנהל הכללי של הוועדה או עובד של הוועדה המרכזית שהוא הסמיך לכך.
מועד לתשלום
הגמול הגמול ישולם לחבר הוועדה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו הגיש את ההצהרה הנדרשת לפי סעיף 3.
החזר הוצאות נסיעה ולינה
(א)
על אף האמור בסעיף 2(ז), חבר הוועדה המרכזית, זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות כמפורט להלן:
(1)
החזר הוצאות נסיעה לישיבה בעד מספר הקילומטרים שנסע ובלבד שחבר הוועדה המרכזית מתגורר במרחק העולה על 100 קילומטרים ממקום הישיבה, ובלבד שהתקיים לגבי אותו חבר ועדה מרכזית ולעניין אותה ישיבה, האמור בסעיף 3(א); ואולם חבר הוועדה המרכזית שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מתקציב ועדת הבחירות המרכזית בעד מספר קילומטרים שנסע, גם אם אינו מתגורר במרחק העולה על 100 קילומטרים, ובלבד שהתקיים לגבי אותו חבר ועדה מרכזית ולעניין אותה ישיבה, האמור בסעיף 3(א);
(2)
חבר הוועדה המרכזית יהיה זכאי למימון הוצאות לינה בסמוך למקום הישיבה, כפי שזכאי למימון כאמור עובד של הוועדה המרכזית לפי נוהלי הוועדה, ובאותם התנאים, ובלבד שמתקיים לגבי אותו חבר ולעניין אותה הישיבה, האמור בסעיף 3(א).
(ב)
חבר הוועדה המרכזית, שאינו זכאי לגמול לפי סעיף 16א(ב) לחוק, זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ושחתם על הצהרת השתתפות בישיבה, בנוסח שבטופס 6 או 7 לתוספת, לפי העניין, המאשרת כי השתתף בישיבה, כולה או רובה והשתתפותו אושרה בידי המנהל הכללי של הוועדה או עובד של הוועדה המרכזית שהסמיך לכך, ואולם לעניין החזר הוצאות נסיעות, יהיה זכאי להחזר כאמור אם הוא מתגורר במרחק העולה על 40 קילומטרים ממקום הישיבה.
(ג)
תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה, לעניין החזר הוצאות נסיעות, יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים מיום כ״ח בסיוון התשס״ח (1 ביולי 2008) ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן.
(ד)
חבר הוועדה המרכזית יגיש בקשה לתשלום החזר הוצאות בטופס 1 עד 3 שבתוספת, לפי העניין.
(ה)
החזר הוצאות לפי סעיף זה ישולם לחבר הוועדה המרכזית לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש בו הגיש את הטפסים הנדרשים לפי סעיף 5.
גמול לממלא מקום
כללים אלה יחולו גם על מי שממלא את מקומו של חבר הוועדה המרכזית בישיבה או ביום הבחירות, כאמור בסעיף 16(ד) לחוק, ובלבד שחבר הוועדה המרכזית שהוא ממלא את מקומו לא נכח בישיבה שבעדה ממלא המקום מבקש את תשלום הגמול או לא השתתף בישיבות כחבר הוועדה המרכזית ביום הבחירות.
תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום ט״ו בטבת התשע״ה (6 בינואר 2015).

תוספת

(סעיפים 3 ו־5)

טופס 1: הצהרה על השתתפות בישיבה לצורך קבלת גמול לחבר ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 3(א))
טופס 2: הצהרה על השתתפות בישיבה לצורך קבלת גמול לממלא מקום של חבר ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 3(א))
טופס 3: הצהרה על השתתפות יושב ראש ועדת משנה בישיבת ועדת משנה לצורך קבלת גמול (סעיף 3(א))
טופס 4: הצהרת השתתפות ביום בחירות לשם קבלת גמול לחבר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (סעיף 3(ב))
טופס 5: הצהרת השתתפות ביום בחירות לשם קבלת גמול לממלא מקום חבר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (סעיף 3(ב))
טופס 6: הצהרה על השתתפות בישיבה לצורך קבלת החזר הוצאות לחבר ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 5(ב))
טופס 7: הצהרה על השתתפות בישיבה לצורך קבלת החזר לממלא מקום של חבר ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 5(ב))


ט״ו בטבת התשע״ה (6 בינואר 2015)
  • סלים ג׳ובראן
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־20
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.