חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1758.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;
”סגן“ – סגן ליושב ראש ועדה אזורית.
הקצאה של סגנים לוועדות האזוריות
(א)
המנהל הכללי יערוך הגרלה ממוחשבת להקצאה של סגנים לוועדות האזוריות, בהתאם למספר הסגנים לכל סיעה כפי שחושב לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק, ובלבד שבכל ועדה אזורית יכהנו סגנים משלוש סיעות שונות.
(ב)
המנהל הכללי יודיע לסגנים ליושב ראש הוועדה המרכזית ולבאי כוח הסיעות, לא יאוחר מהיום ה־68 שלפני יום הבחירות, על חישוב מספר הסגנים לכל סיעה ועל הקצאתם לוועדות האזוריות כאמור בסעיף קטן (א).
שינוי ההקצאה בהסכמה
המנהל הכללי רשאי לשנות את הקצאת הסגנים שנקבעה לפי סעיף 2, עד היום ה־63 שלפני יום הבחירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
הוגשה לו בקשה לשינוי ההקצאה, בהסכמת אותן סיעות שלגביהן התבקש השינוי;
(2)
הסגנים בכל ועדה אזורית יהיו נציגיהם של שלוש סיעות שונות.
הודעת הסיעות על המועמדים מטעמן להתמנות לסגנים
באי כוח הסיעות יודיעו למנהל הכללי, לא יאוחר מהיום ה־62 שלפני יום הבחירות, על המועמדים מטעמי הסיעות להתמנות לסגנים, בהתאם להקצאה כאמור בסעיפים 2 ו־3.
מינוי הסגנים
הוועדה המרכזית תמנה את הסגנים בעת מינוי הוועדות האזוריות לפי סעיף 19(א) לחוק.
ימי מנוחה
חל מועד מהמועדים הנקובים בסעיפים 2 עד 4 באחד מימי המנוחה כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948 – יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום.


ל׳ באב התשע״ז (22 באוגוסט 2017)
  • חנן מלצר
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־21
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.