כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל, התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 719.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שרת המשפטים, אני מתקינה בזה כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל:


מבוא

לפי הוראת סעיף 3א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, רשמי ההוצאה לפועל הם עובדי המדינה, וחלים עליהם הדינים החלים על עובדי המדינה, בכפוף להוראות סעיף זה וסעיפים 3 ו־3ב עד 3ד לחוק.
בהיותם עובדי המדינה, כפופים רשמי ההוצאה לפועל להוראות התקשי״ר (תקנון שירות המדינה) (להלן – התקשי״ר), המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחום משאבי האנוש והמפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה, וכן כפופים הרשמים לכללי האתיקה לעובדי המדינה. עם זאת, מפאת טיב תפקידם, מוטלות על רשמי ההוצאה לפועל חובות נוספות, מיוחדות, שאינן חלות על כלל עובדי המדינה. לרשמים נתונות סמכויות מינהליות כבדות משקל, וסמכויות שיפוטיות ומעין שיפוטיות, וגם לאחר הפרדתם ממערכת בתי המשפט, תפקידם דומה ביותר לתפקיד השופט ורשם בית המשפט. מכאן, שגם לאחר הפרדתם של רשמי ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט, בהתאם להוראות תיקון 33 לחוק, נורמות ההתנהגות, הקבועות בכללי האתיקה לשופטים, התשס״ז–2007 (להלן – כללי אתיקה לשופטים), מהוות בסיס להדרכת רשם ההוצאה לפועל בדרכו ובאורחותיו, כתוספת על החובות הכלליות הרובצות עליו כעובד המדינה.
בשים לב לאמור לעיל, כללי האתיקה לרשמי ההוצאה לפועל, המפורטים במסמך זה, מושתתים בעיקרם על כללי אתיקה לשופטים תוך התאמת כללים אלה למערכת שבה פועל רשם ההוצאה לפועל.
נוכח תחולת הוראות התקשי״ר וכללי האתיקה לעובדי המדינה על רשמי ההוצאה לפועל, לא ייוחדו בכללים אלה הוראות החלות ממילא על רשם ההוצאה לפועל בהיותו עובד המדינה.

תוכן עניינים

פרק ראשון: הוראות יסוד

הגדרות
לעניין כללים אלה –
”בן משפחה“ – בן זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה של בן הזוג או מי שסמוך על שולחנו של הרשם, וכן, בהתאם לעניין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;
”האחראי על בירור תלונות“ – מי שמונה לתפקיד זה על פי סעיף 3ד לחוק;
”הוועדה לבחירת רשמים“ – כהגדרתה בסעיף 3(ג)(1) לחוק;
”הממונה על הרשמים“ – מי שמונה לתפקיד זה על פי סעיף 3ג לחוק;
”התקשי״ר“ – תקנון שירות המדינה;
”כללים“ – כללי אתיקה לרשמי ההוצאה לפועל, התשע״ו–2016;
”מנהל מערכת ההוצאה לפועל“ – מי שמונה לתפקיד זה על פי סעיף 4(ב) לחוק;
”מערכת האכיפה והגבייה“ – מערכות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות;
”נושא משרה“ – דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;
”עד מרכזי“ – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך;
”רשם ההוצאה לפועל“ – מי שמונה לתפקיד זה על פי סעיף 3 לחוק.
מעמד הכללים
(א)
כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של רשמי ההוצאה לפועל, ומהם ייגזרו כללי אתיקה ספציפיים בכל מקרה ומקרה.
(ב)
אין הכללים באים לגרוע מן האמור בתקשי״ר או בכל דין. בכל עניין שאינו נדון מפורשות בתקשי״ר, בכללי האתיקה לעובדי המדינה או בכללים, ינהג רשם ההוצאה לפועל בהתאם לרוחם ולמגמתם של הכללים ובהתאם לנורמות אתיות כלליות.
תחולת הכללים
(א)
כללים אלה חלים על רשם ההוצאה לפועל מעת מינויו עד סיום כהונתו, ואף בהיותו בחופשה.
(ב)
כללים אלה חלים על רשם ההוצאה לפועל גם בשבתו כרשם לענייני המרכז כהגדרתו בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.
תכלית הכללים
(א)
רשם ההוצאה לפועל ינהג על פי הדין ובהתאם לכללים אלה וישווה נגד עיניו כל העת את הצורך לקיים את אמון הציבור במערכת האכיפה והגבייה.
(ב)
רשם ההוצאה לפועל ייראה כמי שהפר כלל מהכללים, אם התנהגותו בניגוד לכללים עולה כדי התנהגות שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של רשם הוצאה לפועל בישראל.
כוח ההכרעה, שלטון החוק והגינות
(א)
כוח ההכרעה ניתן בידי רשם ההוצאה לפועל מתוך אמון ביושרו, בכושרו המקצועי והאישי וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך כיבוד עקרונות האתיקה החלים עליו.
(ב)
בהכריעו בדין עושה רשם ההוצאה לפועל להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על זכויות האדם. מחובתו של רשם ההוצאה לפועל לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון במערכת האכיפה והגבייה בכלל, ובהכרעות שמתקבלות בפרט.
אמונים למדינת ישראל ולחוקיה
רשם ההוצאה לפועל ישמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, יכריע על פי דין וכללי צדק, לא יטה משפט ולא יכיר פנים.
אי־תלות
(א)
בהפעלת סמכויותיו על פי דין, אין מרות על רשם ההוצאה לפועל זולת מרותו של הדין.
(ב)
רשם ההוצאה לפועל לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש מפני ביקורת או רצון לשאת חן.
אי־משוא פנים
רשם ההוצאה לפועל ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו לאחד וירע פניו לאחר, יכריע בדעה נקייה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים.
הליכותיו של רשם ההוצאה לפועל
(א)
אלה יאפיינו את רשם ההוצאה לפועל בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד; רשם ההוצאה לפועל יימנע ממעשים שאינם הולמים את מעמדו של רשם ההוצאה לפועל או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת האכיפה והגבייה.
(ב)
רשם ההוצאה לפועל יהיה מופת לכיבוד החוק בכל אשר יעשה.

פרק שני: הפעלת סמכויות על פי דין

שמירה על כבוד הזולת
(א)
בשבתו לדין ינהג רשם ההוצאה לפועל בנוכחים בדיון לפניו – לרבות בעלי דין, באי כוחם ועדים – באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות וישרה באולם הדיונים אווירה נינוחה.
(ב)
רשם ההוצאה לפועל יעשה כי גם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון.
(ג)
במהלך הדיון ובהחלטותיו בכתב יימנע רשם ההוצאה לפועל מהערות פוגעניות או מעליבות כלפי כל אדם.
(ד)
רשם ההוצאה לפועל ינהג בעמיתיו רשמי ההוצאה לפועל בכבוד ובחברות.
(ה)
בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן רשם ההוצאה לפועל את דעתו לשאלה אם ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג את עניינו כהלכה לפניו.
ניהול דיון
(א)
רשם ההוצאה לפועל ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי וענייני, תוך שהוא מקפיד לנהוג בשוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית.
(ב)
שומה על רשם ההוצאה לפועל לשמור על חזות ניטרלית במהלך הדיון ולהימנע מליצור בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים.
(ג)
בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה רשם ההוצאה לפועל כמיטבו להסביר לבעל דין שאינו מיוצג בידי עורך דין את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכול על פי הניתן בנסיבות העניין ובגבולות הדין והתפקיד.
(ד)
בניהול הדיון יעשה רשם ההוצאה לפועל כמיטבו לחוס על זמנם של המעורבים בהליך: בעלי דין, באי כוחם, עדים ואחרים, וכנדרש מכך יחיש את ההליכים וימנע עינוי דין.
(ה)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (ד), ולקיום האמור בו, יעשה רשם ההוצאה לפועל כמיטבו למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם נוספת.
פשרה, גישור ובוררות
(א)
רשם ההוצאה לפועל המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי־קבלת הצעתו לא תשפיע על הליכי הדיון שלפניו.
(ב)
בהתנהל שיג ושיח לפשרה יסייע רשם ההוצאה לפועל בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה תוך שמירת כבודה של מערכת האכיפה והגבייה.
הימנעות מוקדמת משבת בדין
(א)
בכפוף לאמור בדין ובכללים אלה ידון רשם ההוצאה לפועל בכל עניין שהועבר לטיפולו.
(ב)
משיימצא לרשם ההוצאה לפועל כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, ייּדֵעַ בכך את הממונה על הרשמים או רשם שהוסמך לענין זה על ידי הממונה על הרשמים.
(ג)
החליט הממונה על הרשמים או רשם שהוסמך כאמור, כי רשם ההוצאה לפועל ידון בתיק, לא ימנע רשם ההוצאה לפועל עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא לעשות כן על פי דין.
מניעה משבת בדין
(א)
רשם ההוצאה לפועל לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול ההליך.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), רשם ההוצאה לפועל לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה:
(1)
צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של רשם ההוצאה לפועל או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
(2)
יש לרשם ההוצאה לפועל עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של הרשם יש עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;
(3)
בטרם התמנה לתפקיד היה רשם ההוצאה לפועל מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו בתור בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה או בדרך דומה אחרת;
(4)
בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של רשם ההוצאה לפועל קודם מינויו לכהונתו, ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו עד;
(5)
עורך דין המייצג בעל דין היה שותפו של רשם ההוצאה לפועל ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז היותם שותפים;
(6)
עורך דין המייצג בעל דין מטפל בעניין של רשם ההוצאה לפועל או של בן משפחתו;
(7)
בן משפחה של רשם ההוצאה לפועל הוא עורך דין, שותף או שכיר, במשרד עורכי דין המייצג בעל דין.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאי רשם ההוצאה לפועל לשבת בדין אם מפאת דחיפות העניין לא ניתן לקיים את ההליך לפני רשם הוצאה לפועל אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בעניין.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב)(2) רשם ההוצאה לפועל רשאי לשבת בדין אם העברת העניין לכל רשם הוצאה לפועל אחר לא תשנה את עילת הפסלות.
(ה)
האמור בסעיף קטן (ב) יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו בכללים אלה, אם סבר רשם ההוצאה לפועל כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו משבת בדין.
(ו)
אין באמור בכלל זה כדי למעט משיקול דעתו של נשיא בית משפט השלום, או שופט אחר שהנשיא קבע לכך, הדן, על פי סעיף 3ב לחוק, בערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לפי סעיף 77א(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.

פרק שלישי: רשם ההוצאה לפועל, סביבתו ואורחותיו

קשרים חברתיים
משמונה לכהונתו, אין מוטל על רשם ההוצאה לפועל לנתק את קשריו החברתיים, לרבות קשרים עם עורכי דין. עם זאת, ראוי לו לרשם ההוצאה לפועל כי ייזהר בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד עשויות הבריות לפרש את הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה מסוימת.
פעילות פוליטית או מפלגתית
(א)
רשם ההוצאה לפועל לא יהיה מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה או בגוף פוליטי אחר.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן (א), לא ייטול רשם ההוצאה לפועל חלק באירוע הנערך על ידי מפלגה או גוף פוליטי אחר, או במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית או מפלגתית.
הבעת דעה בפומבי
רשם ההוצאה לפועל יימנע מלהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.
איסוף כספים
רשם ההוצאה לפועל לא יהיה מעורב בפעילות של איסוף כספים.
ניצול מעמד
(א)
לא יפיק רשם ההוצאה לפועל טובת הנאה ממעמדו זה – בין טובת הנאה חומרית בין אחרת – אם במישרין ואם בעקיפין.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א):
(1)
לא יעשה רשם ההוצאה לפועל שימוש במעמדו זה לקידום עניין שלו או של אחר;
(2)
רשם ההוצאה לפועל לא יציין את דבר היותו רשם הוצאה לפועל ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את תוארו כרשם הוצאה לפועל בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא ראוי להשיג מעמד מועדף.
(ג)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו רשם הוצאה לפועל ואת לשכת ההוצאה לפועל שבה הוא מכהן.
(ד)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לציין את היותו רשם הוצאה לפועל בספר או במאמר שהוא מפרסם.
(ה)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת את המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית.
עדות
רשם ההוצאה לפועל לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית המשפט או באישורו של הממונה על הרשמים; כלל זה לא יחול על הליכים משפטיים שרשם ההוצאה לפועל או בני משפחתו צד להם.
הופעה לפני רשות ציבורית
רשם ההוצאה לפועל רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל לכך אישור מאת הממונה על הרשמים או אם קיימת חובה על פי דין להופעתו.
מענה לשאלונים לצורכי מחקר
(א)
באישורו של הממונה על הרשמים רשאי רשם ההוצאה לפועל להשיב, בין בכתב בין בעל פה, לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים הקשורים בעבודתו כרשם הוצאה לפועל.
(ב)
לעת שתידון בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן (א), יובא במניין, בין השאר, היותו של עורך המחקר מוסד אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.

פרק רביעי: ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של רשם ההוצאה לפועל

מטרת הכללים בפרק ותוחלתם
הכללים בפרק זה נועדו להסדיר את ניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר לכהונת רשם הוצאה לפועל ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר, ומטרתם להביא לכך שהקשרים העסקיים והכספיים האמורים ינותקו בהקדם האפשרי; יובהר כי כללים אלה חלים הן על ניתוק קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של רשם ההוצאה לפועל כעורך דין, והן על ניתוק קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של רשם ההוצאה לפועל בכל משלח יד אחר, לרבות ראיית חשבון, ייעוץ מס, ייעוץ כלכלי וכדומה.
ניתוק יחסים כספיים
(א)
לאחר מינויו לא יהיו לרשם ההוצאה לפועל יחסים כספיים עם לקוחותיו לשעבר או שותפיו לשעבר, ובכלל זה, לא יחזיק נכסים בנאמנות בעבור לקוחותיו לשעבר.
(ב)
מי שנבחר לכהן כרשם הוצאה לפועל יפעל לניתוק יחסיו עם לקוחותיו לשעבר ועם שותפיו בעבר לפי הנחיית הוועדה האמורה בסעיף 25 והוראות סעיפים 26 ו־27.
(ג)
לאחר מינויו יגבה רשם ההוצאה לפועל כספים, שחבים לו צדדים שלישיים כתוצאה מקשריו העסקיים והכספיים בינו לבין לקוחותיו לשעבר או שותפיו לשעבר, באמצעות שותפו לשעבר בעריכת דין או באמצעות עורך דין אחר.
ועדת השניים
אופן ניתוק היחסים הכספיים יידון בוועדה שבה יהיו חברים שניים: הממונה על הרשמים והאחראי על בירור תלונות (להלן – ועדת השניים).
הסדר לניתוק יחסים
(א)
הנבחר לכהונת רשם הוצאה לפועל יציג לפני ועדת השניים, לא יאוחר מ־30 ימים לאחר בחירתו, תכנית מוצעת לניתוק היחסים הכספיים; התכנית תכלול, בין השאר, את אלה:
(1)
שמות שותפיו של רשם ההוצאה לפועל עובר למינויו;
(2)
שמות לקוחותיו לשעבר שיש לו אתם יחסים כספיים תלויים ועומדים;
(3)
שכר טרחה וסכומים אחרים המגיעים לרשם ההוצאה לפועל מלקוחותיו ושותפיו לשעבר, ומועדי תשלומם, וכן פירוט של המחאות דחויות שנמסרו לו על חשבון שכר טרחתו ואשר מועד פירעונן טרם הגיע.
(ב)
ועדת השניים תורה לנבחר לכהונת רשם הוצאה לפועל מהם התנאים לניתוק היחסים בינו לבין לקוחותיו או שותפיו לשעבר; הוועדה תורה על הסדר שיביא לניתוק היחסים כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שנים עשר חודשים מיום תחילת כהונתו של רשם ההוצאה לפועל; הוועדה רשאית לקבוע תקופת ניתוק ארוכה משנים עשר חודשים, מטעמים מיוחדים שייראו לחבריה.
חתימה על ההסדר
הסדר ניתוק היחסים שהורתה עליו ועדת השניים ייחתם ביד הנבחר לכהונת רשם הוצאה לפועל ויישמר אצל הממונה על הרשמים.
הסדר – תנאי למינוי
מי שהומלץ על ידי הוועדה לבחירת רשמים לכהונת רשם הוצאה לפועל, לא ימונה על ידי שר המשפטים עד אשר ייערך הסדר ניתוק יחסים כספיים, וייחתם בידו; במקרים חריגים רשאית ועדת השניים לאשר בכתב מינוי של רשם הוצאה לפועל אף שטרם חתם על ההסדר.
דיווח
רשם ההוצאה לפועל ידווח לממונה על הרשמים, אחת לשלושה חודשים, על ביצוע ההסדר; בעניין כספים שיקבל רשם ההוצאה לפועל על פי ההסדר לאחר מינויו, ייתן רשם ההוצאה לפועל חשבונית שעליה יצוין כי הכספים התקבלו בעד שירותים שנתן טרם מינויו.
יידוע
הכללים בסימן זה [צ״ל: בפרק זה] יובאו לידיעת כל מי שהוועדה לבחירת רשמים המליצה לבחור בו לכהונת רשם הוצאה לפועל.

פרק חמישי: רשם ההוצאה לפועל ואמצעי התקשורת

מגעים בין רשם הוצאה לפועל לבין אמצעי התקשורת
(א)
רשם ההוצאה לפועל אומר דברו בהחלטותיו; על דרך הכלל אין רשם ההוצאה לפועל מתראיין ואין הוא מוסר מידע לתקשורת.
(ב)
רשם ההוצאה לפועל לא יעביר החלטות לתקשורת אלא באמצעות דוברות מערכת ההוצאה לפועל.
(ג)
רשם ההוצאה לפועל יימנע מהופעה או מריאיון באמצעי התקשורת; הופעה או ריאיון של רשם ההוצאה לפועל באמצעי תקשורת – לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, במסיבת עיתונאים ובכל דרך אחרת – תהיה רק באישור מראש מאת הממונה על הרשמים.
(ד)
האמור בכלל זה אינו חל על ביטאונים משפטיים המתפרסמים על ידי מוסדות אקדמיים או על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שרשם ההוצאה לפועל קיבל תחילה את אישורו של הממונה על הרשמים.
תגובות לאמצעי תקשורת
תגובתו של רשם ההוצאה לפועל על דברים שפורסמו עליו או על החלטות שנתן תהיה באמצעות דוברות מערכת ההוצאה לפועל.

פרק שישי: ועדת אתיקה

ועדת אתיקה
(א)
ועדת האתיקה תמנה שני חברים והם: הממונה על הרשמים והאחראי על בירור תלונות.
(ב)
ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בענייני אתיקה של רשמים, לפי פנייה של רשם הוצאה לפועל, בעניין הנוגע אליו.
(ג)
ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.


ג׳ בכסלו התשע״ה (15 בנובמבר 2015)
  • מיכל שביט
    הממונה על הרשמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.