לדלג לתוכן

יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק ד[עריכה]

בד"ה בעתו כו' דרשי הכי נ"ב ולי נראה דאל"כ פשיט' דהא גשמים שלא בזמנם סימן קללה הם ואמאי קחשיב ליה בברכות מהרש"ל:

פסוק ח[עריכה]

ורדפו מכם חמשה מאה וגו' הקשה רשב"ם הא קיי"ל דמדה טובה יתיר' על מדת פורענות ולקמן בפ' האזינו כתי' איכה ירדוף אחד אלף ותירץ דהכא גבי מדה עובה כתיב ונפלו אויביכם דהיינו הריגה משא"כ התם דלא כתיב רק רדיפה פענח רזא ונראה דלפרש"י לק"מ דפי' מכם קאי על החלשים וא"כ איכא למימר דגיבור אחד מישראל ירדוף רבבה מאומות משא"כ התם דכתיב איכה ירדוף אחד דהיינו המיוחד שהוא גיבור ודוק כנ"ל:

פסוק ט[עריכה]

בד"ה והרבתי אתכ' כו' מתרבי' הם כו' ואינו מספיק דהא בב"מ מצינו לשון פרו ורבו ולא דרשינן יתור' אלא נראה לי דק"ל לרש"י יתור' דאתכם דהל"ל והפרתי והרבתי אתכם כמו בכל מקום דכתיב פרו ורבו גבי הדדי אלא ע"כ לומר דתרי ברכות הן והרבתי קאתי לקומה זקופה וק"ל כנ"ל:

פסוק י[עריכה]

בד"ה וישן כו' נ"ל שט"ס הוא כו' ולי נראה דאין כאן ט"ס וה"פ ואתם מקפידין ר"ל שיהיה קשה בעיניכם לעשות דבר זה להוציא הישן מפני החדש ומ"מ אתם מוכרחין לעשות ודוק כנ"ל:

פסוק יד[עריכה]

מה שפירש"י ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים כו' הוכרח לפרש כן דאל"כ הל'ל ואם לא תלכו בחקותי ודוק מהרש"ל:

פסוק כ[עריכה]

בד"ה וכ"ש כו' דעילוי קא מעלוי כו' נ"ב ולי נראה דלק"מ דטוב ברע היינו פי' תם בבע"מ אבל לעולם הבע"מ של הקדש מעולה בדמים הרבה מן התם אבל הרע שהוא בע"מ שהוא מעולה בדמים ה"א שיחליפו בתם של הקדש הגרוע לכך כתב רע בטוב ומ"ה פירש"י טוב ברע תם בבע"מ או רע בטוב ר"ל או הבע"מ בתם כדפי' וא"ל היכא שהוא תם וגם מעולה בדמים מנלן שלא יחליפנו בבע"מ הגרוע י"ל דמאחר שהראה לנו הכתוב שלא יחליף אפי' הוא מעולה כגון שהוא תם וראוי להקרבה וכן אם הוא מעולה בדמים א"כ ה"ה היכי דתרוייהו מעול' גבי הדדי דלא קפיד קרא עלייהו ודוק מהרש"ל:

פסוק כה[עריכה]

מה שפירש"י ויש נקם שאינו בברית פי' שיש נקמה שאינה אם הפר את הברית ואותה נקמה אינה כ"כ גדולה אבל נקמה זו הוי כמי שעושה נקמה במי שהפר בריתו והי נקמ' גדול' ומ"ש רש"י וזהו סימוי עיניו של צדקיה ר"ל ששם היה נקמה בברית מפני שצדקיה הפר בריתו של נבוכדנאצר וזהו שאומר בתוכחה נקמת נקם ברית שרוצה להביא עליהם נקמה גדולה כנקמת צדקיה כך פי' הג"א נר"ו ואין לשון רש"י משמע כדבריו ועוד דבת"כ ובילקוט איתא בהאי לישנא ואיזהו נקמה שאינה בברית זהו סימוי עיניו של צדקיה ולפי דבריו הוי סימוי עיניו של צדקיה נקם ברית לכן נראה דה"ק ויש נקם שאינה בברית ר"ל יש נקמה במי שלא הי' כורת ברית עמו וזהו כדרך שאר נקמות שרגיל אדם לנקום ממי שלא היה כורת ברית עמו וזהו סימוי עיניו של צדקיה שבשעת נקמה לא היה בברית עם נבוכדנאצר דצדקיה הפר בריתו אבל הקב"ה אמר בתוכחה שיביא עליהם נקמה שהיא נקם בברית שאותן אומות שיהיו כורתין ברית עם ישראל ואפ"ה ינקמו מהם כמו שהיה בזמן החורבן כדכתיב מצרים נתנו יד אשור לשבוע לחם וא"כ נקמה כזו שיניו של אדם קיהות שמעתי מהרב ר' אברהם היילפרין ז"ל: