לדלג לתוכן

יריעות שלמה על רש"י/שמות/ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק יא[עריכה]

בד"ה מי אני חשוב נ"ב ותימ' והלא בפ' וישלח כת' להדיא דלא מצינו כן בשום מקום ע"כ אני אומר דאדרבה ק"ל דמי הוא לשון מי הוא זה ולא לשון מה א"כ מהו אנכי וכי שייך לומר מי אני לכך פי' מה חשיבות יש לי ודוק מהרש"ל: בד"ה ואף אם חשוב אני כו' נ"ב מה שפירש וכי אוציא את ישראל מה זכות יש לישראל והלא פי' מי אנכי כי אלך כו' וכי אוציא חדא מילתא היא כמו לעיל ואשלחך אל פרעה להוציא את בני ישראל כו' נראה משום דלא שייך לפרש לאחר שאמ' מי אנכי וגו' שאינו ראוי לילך אפי' בשליחות אל פרעה כ"ש שאינו ראוי להוציא את בני ישראל ודוק מהרש"ל:

פסוק יב[עריכה]

בד"ה וזה המראה אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך פירש שלא תאמר שאינך ראוי לשליחו' כי לא יועיל הצלחה בלי פעול' ותחבולה ומאחר שאינך ראוי לשום פעולה א"כ אין תקנה בשליחותך ע"כ אמר בודאי אני ראוי להצליח בשליחותך אפילו בלי פעולה כלל מהרש"ל:

פסוק יח[עריכה]

ונקרה לשון מקר' כו' קן צפור כו' נ"ב ויש מקשין מאי שנא ומפרשי' דעל השי"ת יש לפרשו שנגלה אל האדם בענין טומאת האדם אבל בא' נקרא כו' שקאי על האדם אין חילוק ואני אומר שאותיות אחע"ה מתחלפות וא"כ נקרה הוא כמו נקרא מתפעל אבל מקר' לא שייך לומר שהוא לשון מקר' דאין כאן מקום לשון קריאה ואין כאן מתפעל על לשון מקרא נביאים וכתובים: