ירושלמי קידושין ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ב · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנה[עריכה]

המקדש בחלקו מקדשי הקדשים ומקדשים קלים אינה מקודשת ממעשר שני בין שוגג בין מזיד לא קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מזיד קידש שוגג לא קידש ובהקדש מזיד קידש שוגג לא קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר שוגג קידש מזיד לא קידש

הלכה ז גמרא[עריכה]

רבי לעזר אמר דברי הכל רבי יוחנן אמר במחלוקת תמן תנינן הבכור מוכרין אותו תמים חי ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו את האשה רבי יהודה בן פזי בשם רבי יהושע בן לוי חי לא שחוט ואמר ר יודה בר פזי רבי מאיר יליף כל הקדשין מן מעשר בהמה מה מעשר בהמה אין מקדשין בו את האשה אף כלה קדשים אין מקדשין בהן את האשה רבי יודה יליף כל הקדשים מן הבכור מה הבכור מקדשין בו את האשה אף כל הקדשים מקדשין בהן את האשה מחלפה שיטתיה דרבי יודה בן פזי תמן הוא אמר בין חי בין שחוט והכא הוא אמר חי לא שחוט תמן בשם גרמיה ברם הכא בשם ר יהושע בן לוי אפילו תימר כאן וכאן בשם גרמיה במקדש בחיים ובראוי ליפול לו לאחר שחיטה מה טעמא דרבי יהושע בן לוי (במדבר יח) ובשרם יהיה לך כחזה התנופה מה טעמא דרבי יודה בן פזי והיה לך אפילו לאחר שחיטה מה מקיים רבי יהושע בן לוי והיה לך ריבה לו הוייה אחרת שיהא הכל נאכל לשני ימים ולילה אחד תמן תנינן חלת עם הארץ והמדומע והלקוח בכסף מעשר ושירי מנחות פטורין מן הדמאי תני וכולם שיקרא שם לתרומת מעשר או למעשר שני שלהם מה שעשה עשוי רבי לעזר אמר חוץ משירי מנחות ר ירמיה אמר השאר במחלוקת רבי יוסה בעי היי דא מחלוקת מה אנן קיימין אין כר"מ הוא מעשר שני הוא שירי מנחות לא עשה כלום אין כר יודה מה שעשה עשוי א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי חזקיה יתיב מתני המקדש בחלקו מקדשי הקדשים ומקדשים קלין אינה מקודשת רבי לעזר אמר דברי הכל ר יוחנן אמר במחלוקת ואמרית ליה מנן שמיע לך הדא מילתא אמר לי מרבי ירמיה ואמרית יאות דהוא שמע הדא דרבי לעזר רבי לעזר דברי הכל הוא דאמר במחלוקת רבי יוסי דלא שמיעא ליה צריכה הוא דו אמר היי דא מחלוקת אין כרבי מאיר היא מעשר היא שירי מנחות לא עשה כלום אין כר יודה מה שעשה עשוי כך דמך ר מאיר גזר ר יודה ואמר אל ייכנסו תלמידיו של רבי מאיר כאן דחק סומכוס ועאל אמר המקדש בקדשי קדשים ואשה נכנסת היא לעזרה אמר ליה במקדש על ידי שליח כמה קידשה רבי לעזר אמר בגופו רבי יוחנן אמר בטובת הנייה שבו או נאמר ולא פליגין מה דאמר רבי לעזר בגופו בחזקת טובת הנייה שבו ר חזקיה רב ביבי בשם רבי לעזר מקדשין בפרוטות של מעשר שני במעשר שני רבי אבהו בשם רבי יוחנן לא עלת על דעתיה לעבור על דברי תורה אמר רבי זעירא אחת לא עלתה על דעתו ואחת לא עלתה על דעתה א"ר יונה הקדש לא עלת על דעתו ומעשר שני לא עלת על דעתה אמר ר אבין הקדש לא עלת על דעתו ולא עלת על דעתה מעשר שני עלת על דעתו ולא על דעתה רבי יוסה בשם רבי פדייה הקדש מזיד יוצא לחולין בלא פדיון והא תני בשגגה פרט למזיד הדא דאת אמר לחומר ולקרבן הא לצאת מוציא רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בן חנינה מיעוט שלמים יוצאין לחולין בלא פדיון והא תני מקדשי לא כל קדשי הדא דאת אמר לחומש ולקרבן הא לצאת מוציא תמן תנינן בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר וכמדת לכל רוח רבי הושעיה רבא אמר לבא בדמיהם שנו אמר ליה רבי יוחנן ואומרין לו לאדם צא ומעול בקדשים אלא באחת הילכו בהן אחר הרוב אם רוב זכרים עולות ואם רוב נקיבות זבחי שלמים ואין השלמין באין מן הזכרים ומן הנקיבות כיצד הוא עושה מוציאן לחוולין וחוזר ועושה אותן עולות וקשיא יש חטאת קריבה עולה א"ר חנינה תנאי ב"ד הוא על המותרות שייקרבו עולות אמר ר יוסי לרבי יעקב בר אחא ואין זה מזיד אמר ליה מכיון שתנאי בית דין הוא אין זה מזיד אמר רבי זעירה כמה דאת אמר תמן תנאי בית דין הוא על האובדות שיקרבו עולות