ירושלמי סנהדרין ב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ב · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה[עריכה]

כהן גדול דן ודנין אותו מעיד ומעידין אותו חולץ וחולצין לאשתו ומייבמין לאשתו אבל הוא אינו מייבם מפני שהוא אסור באלמנה מת לו מת אינו יוצא לאחר המיטה אלא הן ניכסין והוא נגלה הן ניגלין והוא נכסה ויוצא עמהן עד פתח העיר דברי רבי מאיר ר יהודה אומר אינו יוצא מן המקדש שנאמר ומן המקדש לא יצא

הלכה א גמרא[עריכה]

ניחא דן דנין אותו וימנה ליה אנטלר הגע עצמך שנפלה לו שבועה ואנטלר בשבועה דיני ממונות שלו בכמה בשלשה ועשרים נישמעינה מהדא אין מלך יושב בסנהדרין ולא מלך וכהן גדול יושבין בעיבור שאין כבוד המלך לישב בשבעה תא חמי בשבעה אין כבודו ליב לא כל שכן בשלשה הדא אמרה דיני ממונות שלו בעשרים ושלשה א"ר לעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו א"ר מנא כתיב כי נזר שמן משחת אלהיו אני ה כביכול מה אני בקדושתי אף אהרן בקדושתו ר חנינה כתובא ר אחא בשם ריש לקיש כהן גדול שחטא מקלין אותו אין תימר בעשרים ושלשה נמצאת עלייתו ירידתו וריש לקיש אמר נשיא שחטא מלקין אותו בב"ד של שלשה מה מחזרן ליה א"ר חגיי משה אין מחזרין ליה די קטל לון שמע ר יודן נשייא וכעס שלח גנתן למיתפוס לריש לקיש טרפון ערק לדא מוגדלא ואית דמרין להדא כפר יטיא למחר סלק ר יוחנן לבית וועדא וסלק רבי יודן נשיא לבית וועדא א"ל למה לית מרי אמר לון מילא דאורייא שרי טפח בחדא ידיה א"ל ובחדא טפחין אלא א"ל לא ולא בן לקיש לא א"ל אלא אנו מפתחה א"ל בהדא מגדלא א"ל למחר אנא ואת ניפוק לקדמיה של ר יוחנן גבי ריש לקיש עתיד לך מילה דאורייא דנשייא נפיק לקדמך נפק לקדמון ומר דיגמא דידכון דמייא לבירייתכון כד אתא רחמנא למיפרוק ית ישראל לא שלח לא שליח ולא מלאך אלא הוא בעצמו דכתיב ועברתי בארץ מצרים הוא וכל דרגון דידיה א"ל ומה חמית מימר הא מילתא אמר לון מה אתון סברין מה דחיל מינכון הוינא מנע אולפניה דרחמנא דמר ר שמואל בר רב יצחק אל בני כי לא טובה השמועה ר לעזר בשם כהנא למעלן למעלן מקנה שפה למטן למטן מקנה שפה ר יוחנן אמר למטן ממש ר יוחנן סלק למבקרה לר חנינה גו איסטרטה שמע דדמך אמר שלח ואייתי מנוי טבייא דשובתא ובזעיה ר יוחנן פליג על ר יודן בתרתי ואתייא דר לעזר בשם כהנא כר יודה ואי כר יודה לא יפרום כל עיקר לא אתייא דלא אלא על אביו ועל אמו כר מאיר דתני על כל המתים אין מבדיל קנה שפה אלא על אביו ועל אמו דברי ר מאיר ר יודן אומר כל קרע שאינו מבדיל קנה שפה הרי זה קרע של תפלות מאי כדון חומר הוא בכהן גדול שיהא מבדיל קנה שפה כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל דברי ר"מ ר יהודה אומר כל אותו היום ר"ש אומר גומר כל העבודה שיש בידו ובא לו בין ר מאיר לר"ש חדא בין רבי יודא לר"ש חדא בין ר"מ לר יודה הכנסה ר יעקב בן דסאי מפסיק ביניהן ר מאיר אומר היה בפנים היה יוצא היה בחוץ היה נכנס ר יהודה אומר היה בפנים היה נכנס היה בחוץ לא היה נכנס ר"ש אומר גומר כל העבודה שיש בידו ובא לו ר יוסי בי ר בון בשם רב הונא מתני לריש לקיש ומן המקדש לא יצא עמהן אין יוצא אבל יוצא הוא אחריהן הן ניכסין והוא נגלה ויוצא עמהן עד פתח העיר דברי רבי מאיר ר יודן אומר אינו יוצא מן המקדש שנאמר ומן המקדש לא יצא יצא לא היה חוזר ר אבהו בשם רבי לעזר אין אנינה אלא למת בלבד דכתיב ואנו ואבלו פתחיה התיב חייה בר אדא והכתיב ואנו הדיינים א"ר חנינה כיני מתני שאין אנינת טומאה אלא למת בלבד תני אי זו היא אנינה משעת מיתה עד שעת קבורה דברי רבי וחכמים אומרים כל אותו היום אשכחת מר קולת וחומרת על דעתיה דרבי קולת וחומרת על דעתיה דרבנן מה מפקה מביניהון מת ונקבר בשעתו על דעתיה דרבנן אסור כל אותו היום על דעתיה דר אינו אסור אלא אותה שעה בלבד מת ונקבר לאחר שלשה ימים על דעתיה דרבנן אסור כל אותו היום על דעתיה דר אסור עד שלשה ימים אתא רבי אבהו בשם ר יוחנן ורב חסדא תרויהון מרין מודה ר לחכמים שאין אסור אלא אותו היום בלבד כהדא דתני רבי אומר תדע לך שאין אנינות לילה תורה שהרי אמרו אונן טובל ואוכל פסחו לערב והרי אמרו אנינות תורה ר יסא בר בון בשם ר חונא תיפתר שנקבר בדמדומי חמה