ירושלמי כלאים ט א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ט · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה[עריכה]

אינו אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים אין הכהנים לובשין לשמש במקדש אלא צמר ופשתים צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר אם רוב מן הרחלים אסור מחצה למחצה אסור וכן הקנבס והפשתן שטרפן זה בזה השיריין והכלך אין בהן משום כלאים אבל אסורין מפני מראית העין הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן אין עראי לכלאים לא ילבש כלאים על גבי עשרה אפילו לגנוב את המכס

הלכה א גמרא[עריכה]

אינו אסור משום כלאים כו' כתיב (דברים כב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו הייתי אומר אינו אסור אלא מללבוש תלמוד לומר לא יעלה עליך אי לא יעלה עליך הייתי אומר לך (לא) יפשיל את הקופה לאחוריו תלמוד לומר לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה את הגוף אף אין לי אלא דבר שהוא מהנה את הגוף לאי זה דבר נאמר לא יעלה עליך רבי ניחה בר סבה רבי יוחנן בשם רבי זעירא שאם היה בגד גדול קצתו יש בו כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו לא יכסה בו מצד השני הייתי אומר אפילו פשתן של ים אפילו קנבס תלמוד לומר צמר ופשתים מה צמר שאין לו שם לוויי אף כל דבר שאין לו שם לוויי מניין שאין לו שם לוויי אמר רבי יהושע בן לוי כתיב (מלכים ב ג) ומישע מלך מואב היה נוקד מהו נוקד רועה והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אלים צמר אין לך קרוי צמר אלא צמר אלים בלבד אין מיטמא בנגעים אלא צמר ופשתים דכתיב (ויקרא יג) בבגד צמר או בבגד פשתים יכול יהו מטמאין בין צבועין בין שאינן צבועין תלמוד לומר בגד צמר או בגד פשתים מה פשתים כברייתה אף צמר כברייתו אוציא את הצבוע בידי אדם ולא אוציא את הצבוע בידי שמים תלמוד לומר (שם) לפשתים ולצמר מה פתשים לבנה אף צמר לבן תנינן תרין כללין ולא דמיין דין לדין תנינן אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים בין צבועין בין לבנין תנינן אין מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים ובלבד לבנים רבי יונה בוצרייה בעי קומי רבי מנא תמן את אמר בין צבועין בין לבנים והכא את אמר ובלבד לבנים אמר ליה שנייא היא ששנה עליו הכתוב צמר צמר שני פעמים מה פשתן כברייתה אף צמר כברייתו אמר רבי זעירא כתיב (ויקרא טז) כתונת בד קודש ילבש בד שהוא עולה יחידי והרי צמר עולה יחידי פירש בקבלה (יחזקאל מד) ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי הפימית וביתה הא מבחוץ מותר לעלות עליהם מנין שהן מותרין בכלאים שנאמר (שמות לט) ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משזר ואת האבנט שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני וכתיב (יחזקאל מד) פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם ולא יחגרו ביזע את דרש שש משש שש מפארי פארי מפארי מה שני תולעת דבר שיש בו רוח חיים אף כל דבר שיש בו רוח חיים מה צמר שאין לו שם לווי אוף פשתים שאין להם שם לווי רבי יונה עולה בר ישמעאל בשם רבי לעזר צמר ופשתים שטרפן אסור כיצד הוא עושה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן אבא בר רב הונא בשם רבי ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן רב אמר אסור בתערובתן מה מפליג מה דאמר רב בשעשאו בגד בפני עצמו מה דאמר רבי ירמיה בההיא דבעי מערבתה עם חורן רבי הלל בי רבי וולס היה לו בגד בשלשים ריבוא דינר ויהביה לרבי ומצא בו כלאים ושרפו רבי מנא היה לו בגד בשלשים ריבוא דינר ויהביה לרבי חייא בר אדא אמר ליה זבנית למית והוה עלוי עד דהוא מברך אמר רבי חגיי רבי שמואל בר יצחק מייתי מאנא מבי קצרא ומייתב עלוי עשרה וטין מפשפשין ליה אמר רבי חגיי רבי שמואל בר רב יצחק הוה מפקד גו בייתיה דלא מוקמה נגל דעמר מיקמי נבל דכיתן בגין פיפה השיריין והכלך כו' השיריין מטכסה והכלך אגבין קיסריי אמר רבן שמעון בן גמליאל חזרתי על כל מפרשי הים ואמרו כלכה שמו אבל אסורין מפני מראית העין רב אמר כל שהוא אסור מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור מתניתה פליגא על רב פשתן שצבעה בחרס (בחרת) לא יעשה ממנה אימרה מפורסמה בכרים ובכסתות מותר מתניתא פליגא על רב נתפזרו מעותיו לפני עבודה זרה לא יהא שוחח ומלקטן שלא יהא כמשתחוה לעבודה זרה ואם היה מקום צנוע מותר מתניתא פליגא על רב פרצופות שהן מטילין מים בכרכים לא יתן פיו על פיו שלא יהא כמנשק לע"ז ואם היה מקום צנוע מותר מתניתא פליגא על רב אין שוחטין בגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם בתוכו ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את המינין מתניתא פליגא על רב הגיע לחצר החיצונה שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם מתניתא פליגא על רב ביב שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים אין שופכין לתוכו מים בשבת ותני עלה אם היה מזחילה מותר עונת גשמים מותר צינורות מקלחין אסורין תני בר קפרא אם היה מקום צנוע מותר אילין פליגין על רב ולית להון קיום בכרים וכסתות מותר הדא דתימר בריקן אבל במלא אסור בנתון על גבי מסטווה אבל בנתון על גבי המיטה אפילו ריקן אסור הרי שהיה מהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים תרין אמוראין חד אמר אסור וחרנה אמר מותר מאן דאמר אסור דבר תורה מאן דאמר מותר כההיא דאמר רבי זעירא גדול כבוד הרבים שהוא דוחה את המצוה בלא תעשה שעה אחת תני אין מדקדקין במת ולא בכלאים בבית המדרש רבי יוסי הוה יתיב מתני והוה תמן מיתא מן דנפק ליה לא אמר כלום מן דיתיב ליה לא אמר ליה כלום רבי אימי הוה יתיב מתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים אמר ליה רבי אימי שלח מאנך ויהב ליה תני אין עראי בכלאים בבית המקדש והא תני כהן שיצא לדבר עם חבירו אם הפליגו טעון טבילה אם לשעה טעון קדוש ידים ורגלים כאן בבגדי זהב כאן בבגדי לבן לא יעלה עליך מותר להציעו תחתיך אבל אמרו חכמים לא יעשה כן שלא תהא נימא אחת עולה על בשרו