ירושלמי יבמות יב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק יב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנה[עריכה]

חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה רוב רגלו חליצה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשירה ר' ליעזר פוסל ובשמאל חליצתה פסולה ור' ליעזר מכשיר

הלכה ב גמרא[עריכה]

שופר של ע"ז ושל עיר הנדחת ר' לעזר אומר כשר תני ר' חייה כשר תני ר' הושעיה פסול הכל מודין בלולב שהוא פסול מה בין שופר מה בין לולב אמר רבי יוסי בלולב כתיב (ויקרא כג) ולקחתם לכם משלכם לא משל איסורי הנייה (במדבר כט) יום תרועה יהיה לכם מכל מקום אמר רבי לעזר תמן בגופו היה יוצא ברם הכא בקולו הוא יוצא ויש קול אסור בהנאה הכל מודים בסנדל של עיר הנדחת שהוא כשר דכתיב (דברים כה) חלוץ הנעל מכל מקום אמר רבי מנא כמא דאת אמר תמן יום תרועה יהיה לכם מכל מקום כן את אומר הכא חלוץ הנעל מכל מקום סנדל של עץ חברייא בשם רב והן שיהו חובטין של עץ רבי בא בשם רב והן שהיו מעמידין של עץ תמן אמרין בשם רב והן שיהו תרסיותיו של עץ רבי הילא בשם רבי יוחנן אפילו כולו של עץ כשר מתני' מסייעא לר' יוחנן סנדל של קש טמא מדרס והאשה חולצת בו דברי ר' עקיבה אבל חכמים לא הודו למדרס סנדל שנפסקו אזניו נפסקו חבטיו נפסקו תרסיותיו או שפירשה אחת מכפיו טהור נפסקה אחת מאזניו אחת מחבטיו אחת מתרסיותיו או שפירשה רוב כפיו טמא רבי יודה אמר הפנימית טמאה והחיצונה טהורה רבי יעקב בר אחא ר' טבליי חנין בר בא בשם רב הלכה כר' יודה לענין שבת רבי שמואל בר רב יצחק הוה ליה עובדא שלח שאל לר' יעקב בר אחא לגבי רבי חייה בר בא אמר ליה כשם שהן חולקין בטומאה כן הן חולקין בשבת והורי ליה כרבנן ר' שמואל בר רב יצחק בעי ושמע מימר הלכה כר' יודה והוא מורי ליה כרבנן רבי אחא בר יצחק הוה ליה עובדא שלח שאל לר' זעירה ושאל ר' זעירה לרבי אימי א"ל אם כדברי מי שהוא מטמא מותר לצאת בו ואם כדברי מי שהוא מטהר אסור לצאת בו ולא אפיק גביה כלום תני אבל מטייל הוא בו עד שהוא מגיע לפתח חצירו רבי אחא ורבי זעירא הוון מטיילין באיסרטן אפיק סנדלא דר' אחא מן דמטון פילי אמר ליה רבי זעירא ההן פתח חצירך רבי אחא כרך סבנה רבי אבהו כרך אגוד מלבניקי סבר ר' אבהו אגוד מלבניקי מן המוכן הוא רבי יונא טלקא לחנותה דחליטרה ויקר אף ציבחר הוה סדרה יקר של ר' לעזר מסלק לה ר' ירמיה בעא קומי ר' זעירא מהו להחליף א"ל שרי אפילו כך א"ל פוק חמי חד סב וסמך עלוי נפק ואשכח רבי בא בר ממל ושאל ליה ושרא אמר ר' יוסי מתניתא אמרה שהוא מין מלבוש דתנינן או בשל שמאל בימין חליצתה כשירה הדא דתימר לרוחב אבל לאורך צריך שיהא חופה את רוב הרגל ימה טעמא דרבי ליעזר (דברים כה) לעיני הזקנים מה מקיימין רבנן לעיני הזקנים פרט לבית דין הסומא ר' יוחנן בעי מחלפא שיטתיה דר' ליעזר תמן הוא אמר הימנית מעכבת והכא הוא אמר אין הימנית מעכבת א"ר יוסי תמן דכתיב (ויקרא ד) ימנית הימנית מעכבת ברם הכא דלית כתיב ימנית אין הימנית מעכבת תני רבי יוסי ציידנייה קומי רבי ירמיה (שמות כא) אזנו (ויקרא ד) אזנו מה אזנו שנאמר להלן הימנית אף כאן הימנית אמר (ויקרא ד) רגלו רגלו מאן דאית ליה אזנו אזנו לית ליה רגלו רגלו והא תניי בשם ר' ליעזר רגלו רגלו הוי תרתי מתניין אינון על דברי ר' ליעזר מאן דאית ליה אזנו אזנו אית ליה רגלו רגלו מאן דלית ליה אזנו אזנו לית ליה רגלו רגלו והדא מתני' לית ליה אזנו אזנו ולא רגלו רגלו