ירושלמי חלה ד ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק ד · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנה[עריכה]

שני קבין וקב אורז וקב תרומה באמצע אינן מצטרפין דבר שניטלה חלתו באמצע מצטרפין שכבר נתחייב בחלה קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה רבי ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרין הנוטל חלה מן הקב ר"ע אומר חלה וחכמים אומרים אינה חלה שני קבין שניטלה חלתן של זה בפני עצמו ושל זה בפני עצמו וחזר ועשאן עיסה אחת ר"ע פוטר וחכמים מחייבין נמצא אומר חומרו קלו [קולו]

הלכה ב גמרא[עריכה]

ניתני אורז ולא ניתני תרומה אילו תנינן אורז ולא תנינן תרומה הוינן אמרין אורז על ידי שאינו ממינו אינו מצטרף תרומה על ידי שהיא ממינה מצטרף הוי צורכה מיתני תרומה או אילו תנינן תרומה ולא תנינן אורז הוינן אמרין תרומה על ידי שהיא אינה נגררת אינה מצטרפת אורז על ידי שהוא נגרר מצטרף הוי צורכה מיתני אורז וצורכה מיתני תרומה קב אורז אינו מצטרף קב מדומע אינו מצטרף קב תרומה אינו מצטרף קב הגוי אינו מצרף קב מין אחד [אחר] מצרף קב אשה אחרת מצרף קב חדש מצרף קב דבר שניטלה חלתו מן האמצע מצטרף ור' בון בר חייא בעי קב חלה מהו שיצרף תני רבי חלפתא בן שאול קב הקדש מרצף קב חלה אינו מצרף מה בין הקדש ומה בין חלה הקדש ראוי לפדותו ולחייבו חלה אינה ראוי לפדותה ולחייבה חצי קב חטים וחצי קב שעורין וחצי קב כוסמין נוטל מן הכוסמין לפי מה שהן קב חטים וקב שעורין וכב כוסמין תורם מכל אחד ואחד לפי מה שהוא לא אמר אלא קב חיטין קב שעורין קב כוסמין הא קב חטים וקב כוסמין מאמצע לא בדא רבי בון בר חייא א"ר חנינ' חברון דרבנין בעי מה בין כוסמין באמצע מה בין שעורין באמצע רבי כהן בשם רבנין דקיסרין אין הכוסמין מצטרפין עם החיטים מפני שהוא במינו אלא שהו' מדמה לו מכיון שהוא רחוק ממנו אינו מדמ' לו ר' יונה בעי אף לעניין מעש' בהמה כן כמה דתימר תמן היו לו חמש חיוב בכפר חנניא וחמש חיוב בכפר בנותני וחמש פטור בציפורין כמה דתימר תמן דבר שניטלה חלתו מאמצע מצרף אוף הכא כן אין תימר שנייה היא חלה שהיא כנשוך וההן ששה עשר מיל לא כנשוך הוא מצינו חלה מהלכה לא מצינו מעשר בהמ' מהלכה יאות א"ר ישמעאל כוסמין וחיטין שני מינים הן ע"י שהוא מדמה לו את או' מצרף חדש וישן לא כ"ש א"ר הילא טעמ' דרבנן כוסמין וחיטין שני מינין ואין בני אדם טועין לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה חדש וישן מין אחד הוא אם את אומר כן אף הוא סבר לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה אחד הוא אם את אומר כן אף האו סבר לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה רבי עקיבה מדמה לה לפירות שלא נגמרו מלאכתן עבר והפריש מהן תרומה הרי זו תרומה ורבנין מדמין לה לתבואה שלא הביאה שליש עבר והפריש ממנה חלה אינ' חלה חזרו לו' אינן דומין לא לפירות שלא נגמר' מלאכתן ולא לתבוא' שלא הביאה שליש אלא ר' עקיבה מדמה לה לומר [לאומר] הרי זו תרומה על הפירות האילו לכשיתלשו ונתשלו ורבנין מדמין לה לומר [לאומר] הרי זו תרומה על הפירות האילו לכשיתלשו הוון בעי מימר מה דא"ר עקיבה נוטל חלה מקב חלה מהלכה הא מדבר תורה לא מן מהד תנינן ר' עקיבה פוטר וחכמים מחייבין הדא אמרה אפילו מדבר תורה נמצא חומרו קולו אית תניי תני קולו חומרו מ"ד חומרו קולו ר' עקיב' קולו חומרו רבנין