ירושלמי גיטין ה ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ט משנה[עריכה]

אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור מצודות חיה ועופות ודגים יש בהן גזל מפני דרכי שלום ר יוסי אומר גזל גמור עני המנקף בראש הזית גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור אין ממחין ביד עניי גוים בלקט ובשכחה ובפיאה מפני דרכי שלום

הלכה ט גמרא[עריכה]

מילתיה דרבי שמעון בן יוחי אמר שהוא מדברי תורה דתני בי ר שמעון בן יוחי (דברים לא) ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי וגו ואח"כ ואל כל זקני ישראל מילתיה דרבי יהושע בן לוי שהוא מדבריהן דאמר ר יהושע מיימי לא ברכתי לפני כהן ולא הינחתי לברך ישראל לפניו מילתיה דרבי חנינה אומר שהוא מדבריהן דמר ר חנינה עיר שכולה כהנים ישראל קורא ראשון מפני דרכי שלום רבי אחי ורבי תנחום בר חייה בשם ר שמלאי עיר שכולה כהנים כולן נושאין את כפיהן ולמי הן מברכין לאחיהן שבצפון ושבדרום ומי עונה אחריהן הנשים והקטנים תני אביי בר בנימן עם העומד אחרי הכהנים אינן בכלל ברכה העומדים לפני הכהנים אמר רבי חייה בר בא אפי חומה של ברזל אינה מפסקת העומדין מן הדדין נישמעינה מן הדא נתכוון להזות לפניו והזה לאחריו לאחריו והזה לפניו הזייתו פסולה לפניו והזה על הצדדין הזייתו כשירה הדא אמרה העומד מן הצדדין בכלל ברכה הן אמר רב חסדא וצריך שיהא החזן ישראל אמר רב חסדא אם היה כהן אחד אומר כהן לשנים אומר כהנים ורב הונא אמר אפילו לאחד אומר כהנים שאינו קורא אלא השבט שלא תאמר איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכנו אמר הקב"ה ומי ברכך לא אני מברכך שנא (במדבר ו) ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם מערבין בבית ישן א"ר אבין ובדיור ישן היא מתניתא בור הקרוב לאמה מתמלא ראשון והוא שתהא אמת המים עוברת על גביו שמואל אמר אפילו מן הצד תמן אמרין דרחיק וניחא למישתי קדים ליה דקיב וקשה למישתי על דעתיה דרבנן דתמן ניחא תמן אמרין בשם רב נחמן בר יעקב כל שנותנין לו אגוז ומשליכו צרור ונוטלו המוציא בידו כמוציא לאישפה אגוז ונוטלו צרור וזורקו גזילו גזל מפני דרכי שלום אגוז וצרור נוטלן ומצניען ומביאן לאחר זמן גזילו גזל גמור זוכה לעצמו אבל לא לאחרים רב הונא אמר כשם שזוכה לעצמו זוכה לאחרים הכל מודין שאין מתנתו מתנה שנאמר (שמות כב) כי יתן איש מתנת איש מתנה ואין מתנת קטן מתנה דברי חכמים רבי יודה בן פזי בשם ר יוחנן לעולם אין גזילו מחוור עד שיביא שתי שערות רבי אבהו בשם ר יוחנן הדא דאת אמרת להוציא ממנו בדין אבל לקרבן ולשבועה כל עמא מודה עד שתביא שתי שערות ברם כרבנן דהכא רבי יוסי בעי מעתה אף לעצמו לא יזכה שנאמר (שמות כב) איש אל רעהו עד שיהא כרעהו רבי יוסי בי ר בון בשם רבי שמואל בר רב יצחק וירדו לה בשיטת הפעוטות דתנינן תמן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין והא תנינן תמן אבל אינו מזכה להן לא על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו רבנן דקיסרין אמרין כאן בתינוק שיש בו דעת כאן בתינוק שאין בו דעת מצודות חיה ועופות כו הדא דאת אמר באילין רברבתא אבל באילין דקיקתא כמאן דאינון בגו בייתיה העני המנקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום ר יוסי אומר גזל גמור הדא דאת אמר בדארעא אבל הלוקח ביד זכתה לו ידו אין ממחין ביד עניי גוים לקט שכחה ופיאה מפני דרכי שלום תני עיר שיש בה גוים וישראל מעמידין גבאי גוים וגבאי ישראל וגובין משל גוים ומשל ישראל ומפרנסין עניי גוים ועניי ישראל ומבקרין חולי גוים וחולי ישראל וקוברין מתי גוים ומתי ישראל ומנחמין אבילי גוים ואבילי ישראל ומכבסין כלי גוים וכלי ישראל מפני דרכי שלום גירדאי שאל לרבי אימי יום משתה של גוים מהו וסבר מישרי לון מן הדא מפני דרכי שלום אמר ליה רבי אבא והתני ר חייה יום משתה של גוים אסור אמר ר אימי אילמלא ר אבא כבר היינו באין להתיר ע"ז שלהן וברוך שהבדילנו מהן