ירושלמי בבא מציעא ה ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ה · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה[עריכה]

שמין פרה וחמור וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול למחצה מקום שנהגו לחלוק את הוולדות מיד חולקין מקום שנהגו לגדל יגדלו רשב"ג אומר שמין עגל על אמו וסייח עם אמו ומפרין על שדהו ואינו חושש משום רבית

הלכה ד גמרא[עריכה]

תני שם הוא אדם מחבירו בהמה במנת לעלות לו וולד אחד וגיזה אחת לשנה תרנגולת בעשרה ביצים לחודש השמה תרנגולת מחבירתה מיטפלת באפרוחין כל זמן שצריכין לאימן מיטפל בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ר יוסי אומר בדקה שלשה חדשים מפני שטיפולה מרובה יותר מיכן חלקו של בעל הבית והשוה עליו הכל כמנהג המדינה מהו חלקו של בעל הבית והשוה עליו בר נש דיהב לחבריה מאה דינרין עבדין עשרין דינרין אהן נסב פלגא ואהן פלגא של בעל הבית איתעבדון עליו קרן בני אינש עבדין כן אלא נסבין ויהבין ובסיפא פלגין השם בהמה לחבירו כמה חייב באחריותו בבהמה טמיאה שנים עשר חדש באדם עשרים וארבע חדש מקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות מעלין וולדות לבהמה מעלין הכל כמנהג המדינה רבן שמעון בן גמליאל אומר שמין וכו אפילו במקום שמעלין שכר כתף למעות ואינו חושש משום רבית השם בהמה מחבירו עד כמה חייב באחריות סומכוס אומר הגודרות שנים עשר חדש באתונות עשרים וארבע חדש עמד עליו בתוך הזמן שמין לו אחר הזמן אין שמין לו לא דומה טיפול שנה אחת לשתי שנים השם בהמה לחבירו אין פחות משנים עשר חדשים מתה בכוסיא יהב כוליה דלא בכוסיא יהב פלגא כיצד שמה במנה והשביחה ושוה מאתים מתה בכוסיא יהב ששה של זהב דלא בכוסיא יהב חמשים זוז הכחישה ויפה חמשים זוז מתה בכוסיא יהב שלש של זהב דלא בכוסיא יהב חמשים זוז הכחישה ויפה חמשים זו מתה בכוסיא יהב שלש של זהב דלא בכוסיא יהב חמשים זוז השם בהמה מחבירו אין פחות משנים עשר חדש עשה בה כל ימות החמה ואמר למוכרה בימות הגשמים כופין אותו שיאכילה כל ימות הגשמים האכילה כל ימות הגשמים ואמר למוכרה בימות החמה כופין אותו שיעשה בה כל ימות החמה תני רבן שמעון בן גמליאל אומר מפרין על שדהו ואין חושש משום רבית כיצד קיבל הימנו בעשרה כורין חטין אמר לו תן לי סלע אחד ואני נותן לך שנים עשר כורין לגורן מותר רבי יוחנן אמר מפני שהשדה מצוי להתברך ריש לקיש אמר נעשה כמשכיר לו שדה ביוקר מה ביניהון חנות וספינה מאן דמר מפני שהשדה מצויה להתברך מפרין על חנות וספינה מאן דמר נעשה כמשכיר לו שדה ביוקר חנות וספינה אין מפרין אמר רבי יעקב בר אחא בפירוש פליגי ר יוחנן אמר מפרין על חנות וספינה ריש לקיש אמר אין מפרין מתניתא מסייעא לריש לקיש אין מפרין על חנות וספינה ועל דבר שאינו עושה בגופו