לדלג לתוכן

ט"ז על חושן משפט רי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(בהג"ה ודלא כיש חולקים) כתב הסמ"ע סק"א דאלו החולקים חולקים ג"כ בדשלב"ל כו' ותמוה הוא דהא החולק כאן הוא הרא"ש שפסק כר"נ דאמר כשתלד מהני ובהדיא כתוב בשם הרא"ש ס"ס רי"ב באומר חוב זה לכשיב' לידי אתננו לצדקה דחייב דוקא מכח צדקה משמע אבל בהדיוט מיקרי דשלב"ל ונלע"ד דיש חילוק ביניהם הא ע"כ צריך לחלק דיש להקשות דר"נ אדר"נ דאיהו גופא פסק באיזהו נשך בפירות דקל דאף משבא לעולם יכול לחזור בו וצ"ל עכ"פ כדמחלק רשב"ם בפ' מי שמת דף קמ"ג דבכל עובר מודה דחשיב ליה בדבר שבא לעולם וגם הנכסים הניתנין הם בעולם אלא שצריך תיקון ל' כשתלד כו' מש"ה נמי מודה הרא"ש בדשלב"נ דלא מהני אף באומר לכשיבא כנ"ל ובד"ר כתוב בשם ר"ח דלית ליה זכיה לעובר אפי' בירושה ומבואר שם דאם יולד מודה ר"ח להרא"ש: