חלקת מחוקק על אבן העזר מא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| חלקת מחוקק על שולחן ערוך אבן העזר מא |

סעיף א[עריכה]

(א) בשביל כולן לדעתן:    עיין לעיל סימן ל"ז סעיף ח' שם נתבאר דאף דלא נתרצית בפירוש להיות שליח שלהן רק הן בקשו אותה והיא שתק' ואח"כ כשנתן המקדש לידה הקידושין בשביל כולן שתקה ג"כ וקבלה סתם ואפ"ה נעשית שליח לחברותיה אעפ"י דנעשית להן צרה:

סעיף ב[עריכה]

(ב) ב' נשים כא':    הטעם כדרבה בגמר' קידושין דף ל' ע"ב דכל שאינו בזה אחר זה אף בבת אחת אינו ואלו קידש אחות אשתו או בת אשתו אינה מקודשת אף כשקידש שתי אחיות או אשה ובתה כאחת אינן מקודשות:

(ג) א' מבנותיך מקודשת לי:    עיין לעיל בסימן ל"ז מסעיף ט"ו ואילך כמה חילוקי דינים בזה:

סעיף ג[עריכה]

(ד) וי"א שאף נכריות אינן מקודשות:    אף על גב דק"ל קני את וחמור קנה מחצה (כמבואר בטור ח"ה ובש"ע סימן ר"י סעיף ג') יש לחלק בין האומר בתרי לישני את וחמור ובין האומר כולכם דכולל כולם בחד לישנא ולפ"ז אם אומר אחיות ונכריות מקודשת לי נכריות מקודשת ודאי אבל הר"ן כתב חילוק אחר בין את וחמור להכא דבשלמ' התם אין סברא לומר שמפני שזה אין לו יד לקנות שלא יקנה מי שיש לו יד אבל דרך הלוקח לקנות רע ויפה ביחד וכונתו לזכות בכולן ואם לא קנה אחיות גם נכריות אינם מקודשות אעפ"י שפרט אותן בפני עצמן:

סעיף ד[עריכה]

(ה) ואם אומר כולכם מקודשו' לי:    גם כאן אם אמר שפחה וכולכם מקודשות לי תלוי בשני טעמים הנ"ל אם מקודשת ודאי או ספק: